GR20160323 punt 11: Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove (zwembad De Kleine Dender) - aanstellen van een bedrijfsrevisor (datum van publicatie 11/04/16)

De raad

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2016 houdende goedkeuring van het bestek voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor voor de jaarrekening van de jaren 2015-2016-2017;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2016 houdende vaststelling van de lijst van de te raadplegen bedrijfsrevisoren;

Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes van 29 februari 2016 waaruit blijkt dat twee offertes werden ingediend:

  • VGD (Koenraad Van Den Steen), Spinnerijstraat 12, 9240 Zele;
  • Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba, President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, eigenaar van Van Cauter-Saeys & Co, Gentsesteenweg 55 9300 Aalst;
  • Overwegende dat volgende gunningscriteria worden toegepast:
  • het aantal werkuren, uitgedrukt in AUEG: 40 punten;
  • de prijs: 40 punten;
  • auditbenadering en planning: 20 punten;

Gelet op het verslag over de gunningscriteria waaruit blijkt dat voor het gunningscriterium "werkuren" Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba, eigenaar van Van Cauter – Saeys 24 punten krijgt en dat VGD 40 punten krijgt;

Gelet op het verslag  over de gunningscriteria waaruit blijkt dat voor het gunningscriterium "prijs" Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba, eigenaar van Van Cauter – Saeys 40 punten krijgt en dat VGD 29,23 punten krijgt;

Gelet op het verslag  over de gunningscriteria waaruit blijkt dat voor het gunningscriterium "auditbenadering en planning" Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba, eigenaar van Van Cauter – Saeys 20 punten krijgt en dat VGD 20 punten krijgt;

Overwegende dat het totaal aantal punten bedraagt:

  • Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba, eigenaar van Van Cauter-Saeys & Co, 84 punten;
  • VGD (Koenraad Van Den Steen), 89,23 punten;

Overwegende dat VGD de voordeligste offerte heeft ingediend;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

VGD (Koenraad Van Den Steen), Spinnerijstraat 12, 9240 Zele, wordt voor de rekening van de jaren 2015, 2016 en 2017 aangesteld als bedrijfsrevisor, voor het AGB Ninove (Zwembad De Kleine Dender).