GR20160323 punt 1: Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst - lokale recherche (datum van publicatie: 11/04/16)

De raad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikelen 118, 119 en 128;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 18 juni 2015 voor wat betreft het operationeel kader;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2016 houdende de kennisname van het vervroegd rustpensioen van een inspecteur van politie in de gerechtelijke dienst – lokale recherche;

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

Gelet op de aanwezigheid van de waarnemend korpschef van de lokale politie bij de bespreking van onderhavige beslissing;

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

 • 1 hoofdcommissaris van politie
 • 4 commissarissen van politie
 • 15 hoofdinspecteurs van politie
 • 55 inspecteurs van politie

Overwegende dat een inspecteur van politie in de gerechtelijke dienst – lokale recherche - op 1 juli 2016 met vervroegd rustpensioen gaat;

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst – lokale recherche - vacant te verklaren om de continuïteit van deze dienst niet te hypothekeren;

Overwegende dat een functieprofiel van inspecteur van politie – gerechtelijke dienst – lokale recherche – werd opgesteld en voorgelegd op een BOC;

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekking van inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst – lokale recherche - via mobiliteit aan te wijzen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Een betrekking van inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst – lokale recherche - wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Operationeel personeel – Inspecteur van politie

Functieomschrijving:

 • als medewerker van het team lokale recherche sta je in voor de kwalitatieve uitvoering van de opdrachten, toevertrouwd aan je team;
 • je kan zelfstandig onderzoeken afwerken.  Je onderhoudt contacten met gerechtelijke overheden in het kader van onderzoeken;
 • naast de efficiënte en kwalitatieve afhandeling van de jouw toevertrouwde opdrachten/kantschriften sta je garant voor de goede uitvoering van de diverse toezichtopdrachten en een correcte feedback aan je verantwoordelijken, overheden;
 • je helpt mee met de implementatie, uitbouw en evaluatie van het operationeel beleid inzake lokale recherche binnen de zone;
 • je werkt actief mee in de uitvoering van actieplannen binnen de zone, al dan niet als projectleider;
 • als medewerker van de lokale recherche ondersteun je daarnaast ook de activiteiten van de andere teams binnen de politiezone.
 • Je adviseert alle medewerkers binnen het korps onder meer voor onderzoeken in domeinen waar je knowhow hebt verworven (vb ecofin, cybercrime,telefonie...) of bij complexe procedures (vb BOM-wetgeving). 
 • op basis van je voorkeur en capaciteiten worden je specifieke taken toevertrouwd. 
 • je neemt deel aan werkvergaderingen en opleidingen die een meerwaarde zijn bij het uitoefenen van je functie;
 • je staat mee in voor een efficiënte informatiedoorstroming;

Profiel:

FLEXIBILITEIT

 • je werkt constructief samen met je opdrachtgevers (o.m. teamchef) en partners;
 • je onderhoudt een goede werkrelatie met alle medewerkers van ons korps;
 • je bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking binnen het team;
 • je bent creatief en durft vernieuwend (out of the box) denken;
 • je staat open voor de mening van anderen en je durft meegaan in de ideeën van je teamleden;
 • je durft initiatief nemen om ideeën in de praktijk om te zetten en je zet door bij onverwachte hindernissen;
 • je ontwikkelt jezelf om professioneel te kunnen inspelen op de verwachtingen van onze dienstenafnemers;
 • je deelt je inzichten en demonstreert je vaardigheden aan (nieuwe) collega's.

LOYALITEIT

 • je komt je beloftes na;
 • je toont in alle omstandigheden respect voor de mening van alle dienstenafnemers;
 • je staat voor een open communicatie en je verdedigt met vuur je eigen voorstellen, maar je verdedigt met evenveel vuur de uiteindelijke beslissing;
 • je voert de in overleg genomen beslissingen uit;
 • je maakt duidelijke doelen, zet ze helder uiteen aan de collega's/stadssecretaris en je legt rekenschap af over de resultaten;
 • je aanvaardt de procedures en instructies van het korps.

INTEGRITEIT

 • je bent van onbesproken gedrag, vermijdt elk gedrag dat in conflict komt met de waardigheid van het ambt;
 • je behandelt delicate en/of vertrouwelijke informatie zeer discreet;
 • je geeft en krijgt vertrouwen door ondubbelzinnig handelen en zo versterk je ook het vertrouwen in de politie;
 • je treedt correct op tegen medewerkers, burgers en bedrijven: je discrimineert niet, verleent geen voorkeursbehandelingen en voorkomt de schijn van vriendjespolitiek;
 • je gaat respectvol met collega's om maar je laat niet na hen op assertieve wijze aan te spreken bij ongepast gedrag;
 • je gaat verantwoord om met de middelen van de politiezone (fondsen, diensten, goederen en kennis);
 • je bent je ervan bewust dat activiteiten die je naast je werk hebt, het functioneren van het korps op een of andere manier kunnen raken en je meldt dus eventuele beroepsonverenigbaarheden;
 • je bent alert op situaties in je werk waarin je met privé-relaties te maken krijgt;
 • je houdt je aan de wettelijke voorschriften en je geeft steeds het goede voorbeeld.

KWALITATIEF WERKEN

 • je gaat waardig om met elke persoon ongeacht de reden van het contact;
 • je bent in staat om empathisch om te gaan met interne en externe klanten;
 • "klanten" komen op de eerste plaats. Je gaat steeds voor een snelle en persoonlijke service om aan hun (terechte) verwachtingen tegemoet te komen;
 • je onderhoudt een constructief contact met de diverse klanten en zo weet je de informatie-uitwisseling op een hoger niveau te tillen;
 • je gaat actief op zoek naar informatie om je beslissingen te funderen, maar durft het ook aan om, zelfs als je nog niet over alle informatie beschikt, een beslissing te nemen. Je weet immers dat het uitstellen van beslissingen evengoed voor onduidelijkheid kan zorgen;
 • je beschikt over een goede fysieke conditie en een gezondheidstoestand die je toelaat je functie naar behoren uit te voeren (je bent m.a.w. niet definitief vrijgesteld van lichamelijke activiteiten die zich tijdens het recherchewerk kunnen aandienen).

PLANNEN EN ORGANISEREN

 • je kan je dagtaak efficiënt organiseren zodat je doelstellingen bereikt worden;
 • je ondersteunt je directe leidinggevende en collegae in het uitvoeren van hun taken;
 • je verstrekt kwaliteitsvol advies aan interne en externe klanten;
 • je staat in voor de uitvoering van actieplannen en je weet mensen en middelen op een efficiënte manier in te zetten.

OPTREDEN

 • je gaat actief in op de verwachtingen en wettelijke verplichtingen die het ambt met zich brengen;
 • je bent klantgericht en stressbestendig;
 • je bent gemakkelijk aanspreekbaar en luisterbereid;
 • je weet gepast in te spelen op conflicten;
 • je geeft de correcte informatie via de meest geschikte kanalen door (onder meer LIK).

INITIATIEF NEMEN

 • je gebruikt vrije ruimte voor nuttige projecten;
 • je vindt creatieve oplossingen voor de diverse (veiligheids)problemen en je prikkelt collega's om mee te werken;
 • je toont op actieve wijze je motivatie voor en betrokkenheid bij de uitoefening van je takenpakket;
 • je zorgt dat je op de hoogte blijft van nieuwe regelgeving en interne richtlijnen;
 • je stelt initiatieven voor ter verbetering van de werkplaats en –sfeer;
 • je neemt initiatieven ter bevordering van je persoonlijke ontwikkeling en doet hierin de nodige voorstellen.

SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

 • je schrijft heldere en correcte meldingen en PV's;
 • je voert een heldere, schriftelijke communicatie met externe en interne partners en je weet daarbij de meest geschikte kanalen te kiezen;
 • je bent ordelijk en stipt en respecteert de termijnen bij de uitvoering van opdrachten.

MONDELINGE COMMUNICATIE

 • je luistert aandachtig naar de volledige boodschap van je interne en externe klanten en je beperkt je niet tot louter een deel ervan;
 • je brengt boodschappen helder en gestructureerd over;
 • door de juiste vragen te stellen zet je je collega's aan om creatief en probleemoplossend te denken;
 • je deelt op pro- en reactieve wijze je kennis met interne en externe klanten;
 • je assertieve houding zet anderen aan om tot de feiten te komen, op deze manieren help je problemen bespreekbaar te maken.

KENNIS/INZICHTEN/VAARDIGHEDEN

 • een goede kennis van excellente politiezorg en van informatiegestuurde politie; je weet deze visies in de praktijk om te zetten;
 • een zeer goede kennis van ISLP, de van toepassing zijnde wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken;

DIENSTPRESTATIES

 • je werkt in een flexibel dienstrooster met glijdende werktijden dat wordt opgesteld volgens de ter zake geldende wettelijke normen en voorschriften. Indien nodig ben je bereid tot het leveren van onregelmatige dienstprestaties indien de omstandigheden dit vereisen.
 • je neemt deel aan een beurtrol 'bereik- en terugroepbaar recherche'. In voorkomend geval kan je de dienst binnen het uur aanvatten.
 • inzake de dienstplanning schik je je naar de vooropgestelde dienstroosters.

Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Evert Deveneyns – Diensthoofd Gerechtelijke Dienst – Aalstersesteenweg 24 – 9400 Ninove – 054 31 89 32

Wijze van selectie: selectiecommissie ad hoc

Geen specifieke evaluatie

Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het middenkader van de lokale politie:

 • Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;
 • Officier van een korps van de lokale politie;
 • Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek, een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen (zelfde graadvereiste).
 • De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

Artikel 2

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst- lokale recherche die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Federale Politie – Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie – Directie van het personeel – Dienst Loopbaanbeheer.