GR20160312 punt 7: Mobiliteit - Aspelare - Wildendries - verkeerssignalisatie - gemeenteweg - gewestweg (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het e-mailbericht van donderdag 30 april 2015 van mevrouw D'hauwer, deskundige openbare werken inzake de huidige verkeerssituatie in de Wildendries te Aspelare;

Overwegende dat om veiligheidsredenen en naar aanleiding van de herinrichtingswerken aan de Geraardsbergsesteenweg (N460), aanleg fietspad, rioleringswerken er gevraagd werd de bestaande verkeerssituatie aan het kruispunt Wildendries/Geraardsbergsesteenweg (N460) te Aspelare te herbekijken;

Overwegende dat een plan werd opgemaakt met aanduiding van de toekomstige verkeerssignalisatie;

Overwegende dat de huidige verkeerssituatie bij het uitrijden van de Wildendries naar de Geraardsbergsesteenweg (N460) zeer gevaarlijk is wegens de te beperkte zichtbaarheid;

Gelet op het verslag van de verkeerscommissie van 8 september 2015 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 september 2015;

Overwegende dat voor de wijziging van de verkeerscirculatie de volgende signalisatie moet aangebracht worden:  

In de Wildendries te Aspelare wordt in het gedeelte welke uitkomt recht tegenover het Schoolstraatje volgende signalisatie geplaatst:

  • F19 met onderbord M5 hoek Wildendries te Aspelare kant Nederhasseltstraat
  • C1 met onderbord M3 in de Wildendries te Aspelare ter hoogte van het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg (N460)
  • Verkeersbord B5 (Wildendries voor het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg N460)
  • Verbodsbord C1 tegenover de woning Wildendries huisnummer 16, rijrichting Geraardsbergsesteenweg (N460)
  • Aanwijzingsbord F19 bij het inrijden van de Wildendries huisnummer 6 komende van de Geraardsbergsesteenweg N460

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
5 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Marc Plancke, Gerd Rassaerts)
5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

Artikel 1

In de Wildendries te Aspelare wordt de verkeersituatie aangepast in het gedeelte welke uitkomt recht tegenover het Schoolstraatje en wordt volgende signalisatie geplaatst:

  • F19 met onderbord M5 hoek Wildendries te Aspelare kant Nederhasseltstraat
  • C1 met onderbord M3 in de Wildendries te Aspelare ter hoogte van het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg (N460)
  • Verkeersbord B5 (Wildendries voor het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg N460)
  • Verbodsbord C1 tegenover de woning Wildendries huisnummer 16, rijrichting Geraardsbergsesteenweg (N460)
  • Aanwijzingsbord F19 bij het inrijden van de Wildendries huisnummer 6 komende van de Geraardsbergsesteenweg N460

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter goedkeuring toegestuurd aan de Minister van Mobiliteit.