GR20160312 punt 6: Mobiliteit - Appelterre - Neerstraat - aanbrengen witte onderbroken lijn in het midden van de rijbaan tussen huisnummer 159 en het kruispunt met de Breeweg - stadswegen (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat de Lijn Oost-Vlaanderen op maandag 7 december 2015 een schriftelijke aanvraag indiende om het hierondervermelde probleem aan te kaarten:

Overwegende dat op vraag van de firma Geenens Nv, de Lijn Oost-Vlaanderen toezicht uitvoerde aan de terminus van lijn 2376 in de Kraningenstraat te Appelterre;

Overwegende dat er zich een probleem stelt als er wagens geparkeerd staan rechtover de haltehaven;

Overwegende dat het erger wordt als er ook nog eens foutparkeerders in de weg staan, wat zich volgens de chauffeurs regelmatig voordoet;

Overwegende dat deze foutgeparkeerde wagens zorgen voor volgende onveilige situaties:

  • Slechte zichtbaarheid bij het uitrijden van de Neerstraat rijrichting Breeweg.
  • Moeilijkheden voor de buschauffeurs bij het afdraaien, dit ten nadele van een vlotte doorstroming.

Overwegende dat om de hierbovenvermelde redenen het aangewezen is volgende maatregel in te voeren:

  • In de Neerstraat te Appelterre wordt een witte onderbroken lijn aangebracht in het midden van de rijbaan tussen huisnummer 159 en het kruispunt met de Breeweg en wordt een verbod op stilstaan en parkeren ingevoerd aan de zijde met oneven huisnummers.

Gelet op het detailplan in bijlage;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

In de Neerstraat te Appelterre wordt een witte onderbroken lijn aangebracht in het midden van de rijbaan tussen huisnummer 159 en het kruispunt met de Breeweg en wordt een verbod op stilstaan en parkeren ingevoerd aan de zijde met oneven huisnummers.

Signalisatie:

In de Neerstraat op de perceelsgrens tussen huisnummers 157 en 159: verkeersbord E3 met onderbord Xc met opschrift '30m'.

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.