GR20160312 punt 5: Mobiliteit - Ninove - Bevrijdingslaan - aanbrengen van een witte onderbroken lijn in het midden van de rijbaan (gedeelte tussen Centrumlaan en Onderwijslaan) - stadswegen (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat een inwoner van de Bevrijdingslaan te Ninove een onveilige verkeerssituatie heeft aangekaart;

Overwegende dat het verkeer in de Bevrijdingslaan dagdagelijks belemmerd wordt door geparkeerde wagens op de weg net tegenover de in en uitrit van de druk bezochte Bpost parking;

Overwegende dat deze geparkeerde wagens zorgen voor een onveilige verkeerssituatie;

Overwegende dat om bovenvermelde redenen het aangewezen is volgende maatregel te nemen:

  • aanbrengen van een witte onderbroken lijn in het midden van de rijbaan in de Bevrijdingslaan te Ninove (gedeelte tussen Centrumlaan en Onderwijslaan) 
  • Bij het inrijden van de Bevrijdingslaan vanaf de Onderwijslaan: verkeersbord E3 met onderbord Xa.
  • Bij het verlaten van de Bevrijdingslaan voor de rotonde op de Centrumlaan: verkeersbord E3 met onderbord Xb.

Gelet op het detailplan in bijlage;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

In de Bevrijdingslaan te Ninove wordt een witte onderbroken lijn aangebracht in het midden van de rijbaan (gedeelte tussen Centrumlaan en Onderwijslaan) en wordt een verbod op stilstaan en parkeren ingevoerd aan de oostelijke zijde van de rijweg.

Signalisatie:

Bij het inrijden van de Bevrijdingslaan vanaf de Onderwijslaan: verkeersbord E3 met onderbord Xa.

Bij het verlaten van de Bevrijdingslaan voor de rotonde op de Centrumlaan: verkeersbord E3 met onderbord Xb.

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.