GR20160312 punt 4: Openbare werken - gedeeltelijke wijziging van de rooilijn te Appelterre-Dorp in Appelterre-Eichem - definitieve vaststelling (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 augustus 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 oktober 2015 waarbij het voorstel om de rooilijn van Appelterre-Dorp te Appelterre-Eichem, meer bepaald ter hoogte van de percelen kadastraal gekend sectie B, deel van het openbaar domein en de nummers 335p, 335r, 334h, 333d, 332n en 332m te wijzigen, voorlopig werd goedgekeurd;

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij aan het college van burgemeester en schepenen opdracht werd gegeven om gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek te organiseren;

Gelet op het schrijven van 3 december 2015  waarbij de bestendige deputatie in kennis werd gesteld van het openbaar onderzoek van 21 december 2015 tot 20 januari 2016;

Overwegende dat alle eigenaars van onroerende goederen die zich bevinden in het ontwerp van rooilijn bij aangetekende brief van 3 december 2015 op de hoogte werden gebracht van het openbaar onderzoek en uitgenodigd werden om het te wijzigen rooilijnplan in te kijken;

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd aangekondigd in het Belgisch Staatsblad;

Overwegende dat van 21 december 2015 tot en met 20 januari 2016 een openbaar onderzoek werd georganiseerd;

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de gewijzigde rooilijn van Appelterre-Dorp te Appelterre-Eichem definitief vast te stellen;

Besluit:,

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gedeeltelijke wijziging van de rooilijn van Appelterre-Dorp te Appelterre-Eichem, meer bepaald ter hoogte van de percelen kadastraal gekend sectie B, deel van het openbaar domein en de nummers 335p, 335r, 334h, 333d, 332n en 332m, wordt definitief vastgesteld.

Artikel 2

Een afschrift van dit gemeenteraadsbesluit wordt samen met het gewijzigde rooilijnplan en de stukken van het gehouden openbaar onderzoek opgestuurd naar de bestendige deputatie.