GR20160312 punt 2: Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke - definitief vaststellen van het onteigeningsplan met tabel en rooilijnplan (datum van publicatie: 23 maart 2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2010 waarbij opdracht werd gegeven, om in het kader van een RioP-opdracht, de procedure te starten voor de aanleg van riolering in Hernof te Denderwindeke;

Overwegende dat voor de realisatie van het ontwerp grondinnemingen noodzakelijk zijn in Hernof en dat in het kader van de uit te voeren wegenwerken en de grondverwervingen om reden van openbaar nut, de rooilijn van Hernof dient vastgesteld te worden;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2015 waarbij het onteigeningplan met tabel betreffende de verwerving van de gronden voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke evenals het rooilijnplan voorlopig werd vastgesteld;

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij aan het college van burgemeester en schepenen opdracht werd gegeven een openbaar onderzoek te organiseren;

Overwegende dat het onteigeningsplan met tabel en het rooilijnplan gedurende 30 dagen, namelijk van 13 oktober 2015 tot 13 november 2015 ter inzage van het publiek werd gelegd;

Overwegende dat alle eigenaars van onroerende goederen die zich bevinden in het ontwerp van rooilijnplan en onteigeningsplan bij brief van 9 oktober 2015 op de hoogte werden gebracht van het openbaar onderzoek en uitgenodigd werden om het onteigeningsplan met tabel en het rooilijnplan in te kijken;

Overwegende dat voornoemde brieven niet aangetekend werden verstuurd;

Overwegende dat de Vlaams Regering nadere regels heeft vastgesteld voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen en dat voortaan één geïntegreerde procedure geldt voor elke wijziging aan een buurtweg en het opstellen van een rooilijnplan;

Overwegende dat voor de uitvoering van het project van de wegen- en rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke onteigeningen nodig zijn en dat bijgevolg een ontwerp van rooilijn werd opgemaakt;

Overwegende dat onderhavig dossier onderhevig is aan de vanwege de Vlaams Regering opgelegde gewijzigde buurtwegenwet die voorschrijft dat alle eigenaars van percelen die zich bevinden in het ontwerp van een rooilijnplan via een aangetekende brief moeten verwittigd worden;

Overwegende dat na telefonisch contact met de diensten van de provincie werd besloten het openbaar onderzoek te hernemen om procedurefouten te vermijden en alle aangelanden via aangetekende brief aan te schrijven conform de voorschriften van de gewijzigde buurtwegenwet;

Gelet op het schrijven van 4 december 2015 waarbij de bestendige deputatie in kennis werd gesteld van het openbaar onderzoek van 21 december 2015 tot 20 januari 2016;

Overwegende dat dat het openbaar onderzoek werd aangekondigd in het Belgisch Staatsblad;

Overwegende dat van 21 december 2015 tot 20 januari 2016 opnieuw een openbaar onderzoek werd georganiseerd en dat naar alle eigenaars van onroerende goederen die zich bevinden in het ontwerp van rooilijnplan en onteigeningsplan op 7 december 2015 een aangetekende brief werd verstuurd;

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat het daarom aan te bevelen is het onteigeningsplan met tabel en het rooilijnplan van Hernof definitief vast te stellen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het onteigeningsplan met tabel betreffende de verwerving van de nodige gronden om reden van openbaar nut voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke en het rooilijnplan van Hernof wordt definitief vastgesteld.

Artikel 2

Een afschrift van dit gemeenteraadsbesluit wordt samen met het rooilijnplan, de stukken van het gehouden openbaar onderzoek opgestuurd naar de bestendige deputatie.