GR20160312 AP7: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche m.b.t. de stand van zaken van de gemeentelijke parkeerverordening (datum van publicatie 23.03.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie:

Op de vorige Gecoro werden opnieuw een aantal stedenbouwkundige aanvragen voor meergezinswoningen besproken. Tot op vandaag moet de dienst R.O. zich behelpen met een 'beoordelingskader' dat eigenlijk niet afdwingbaar is waardoor aanvragers die de voorwaarden in dat 'beoordelingskader' negeren, hun vergunning in beroep gemakkelijk bekomen. Wie tijd en geld heeft moet zich dus niet aan die regels houden.

Toelichting:

Met een gemeentelijke parkeerverordening zou de stad voor het eerst een afdwingbaar kader ter beschikking hebben en zouden gelijkaardige aanvragen eindelijk ook aan dezelfde verplichtingen moeten voldoen. Gedaan dus met willekeur en wie zich niet aan de regels houdt zou daar financieel voor kunnen worden gestraft. Gezien de financiële situatie van de stad waar in zoveel overwegende gedeeltes van agendapunten over wordt gesproken, begrijpen we eigenlijk niet (of wel) waarom die verordening er dus nog altijd niet is…

Vragen:

  • Wanneer zal de parkeerverordening waar nu al jaren (sinds 2012) aan wordt gewerkt eindelijk eens op de agenda van de gemeenteraad komen?
  • Wat staat er in het beoordelingskader van de stad Ninove over het aantal te voorziene parkeerplaatsen voor nieuw te bouwen 'assistentiewoningen' en 'kantoren'?
  • Wordt bij de bouw van het Sociaal Huis aan die voorwaarde voldaan?
  • Wat staat er in het beoordelingskader van de stad Ninove over het aantal te voorziene parkeerplaatsen voor nieuw te bouwen jeugdhuizen?
  • Zal bij de bouw van het nieuw jeugdhuis aan die voorwaarde worden voldaan?"