GR20160312 AP3: Interpellatie van raadslid W. Somers aan de schepen van communicatie Wouter Vande Winkel betreffende de score van 0/10 die de stad Ninove behaalde op een test van Het Nieuwsblad inzake openbaarheid van bestuur (datum van publicatie 23.03.2

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

"In Het Nieuwsblad verscheen op zaterdag 27 februari het eerste deel van De Grote Gemeentetest, dat betrekking had op de openbaarheid van bestuur (transparantie). De 308 Vlaamse gemeenten werd verzocht om toegang tot de notulen van een zitting van het College van burgemeester en schepenen.

Ninove behoorde tot de groep van gemeenten die in het geheel niet reageerden op de vraag naar notulen, "zelfs niet na aandringen". Daarom kreeg Ninove de score van zegge en schrijve 0/10.

Nochtans lezen we op de website van de stad Ninove het volgende:

Passieve openbaarheid

Misschien wil je een document van een overheid inkijken, bijvoorbeeld de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting en de rekeningen, alle stedelijke reglementen en verordeningen,... Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er (tegen betaling) een kopie van krijgen.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar. Slechts uitzonderlijk kan een vraag tot openbaarmaking worden geweigerd, bv. bij een onredelijke vraag (te veel opzoekwerk), een onduidelijke vraag, wanneer het bestuursdocument nog niet volledig is, wanneer de openbaarmaking afbreuk zou doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,... Elke weigering moet gemotiveerd worden en gebaseerd zijn op wettelijke gronden.

  • Heeft u kennis genomen van de resultaten van het onderzoek van Het Nieuwsblad?
  • Kan u bevestigen dat er niet werd gereageerd op de vraag naar notulen, zelfs niet na aandringen?
  • Welke maatregelen zal u nemen om ervoor te zorgen dat de regels inzake openbaarheid van bestuur naar behoren worden nageleefd?