GR20160303 punt 6: Personeel - reglement voor de vergoeding van de externe juryleden van de selectiecommissies stad/OCMW - wijziging (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 september 2015;

Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 16 september 2015;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2007 houdende vaststelling van de vergoedingen en toelagen voor de leden van de selectiecommissies;

Overwegende dat de personeelsformatie van zowel de stad als het OCMW een grote verscheidenheid aan profielen bevatten;

Overwegende dat het met onze huidige tarieven niet evident is om externe deskundigen aan te trekken;

Overwegende dat het niveau van de vacature geen objectief is om de vergoeding van de leden van de selectiecommissies te differentiëren, deze overweging zou afbreuk doen aan de verworven expertise van de leden van de selectiecommissie;

Overwegende dat het organiseren van de selectieprocedures in eigen beheer goedkoper is dan de uitbesteding aan recruterings- en selectiebureaus;

Overwegende dat het aantrekken van externe deskundigen als lid van een selectiecommissie, de professionalisering van onze dienstverlening ten goede komt;

Gelet op het gunstig advies van het gemeenschappelijk managementteam van 27 januari 2016;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Deze beslissing is van toepassing op de selectieprocedures die door het stadsbestuur, eventueel in samenwerking met het OCMW georganiseerd worden voor de aanwerving  en of bevordering van personeel.

Artikel 2

De stemgerechtigde leden van de examencommissie die geen deel uitmaken van het gemeentepersoneel ontvangen een vergoeding van 30 euro per uur, ongeacht het niveau van de functie waarvoor de selectie wordt georganiseerd of ongeacht de selectie wordt georganiseerd op een weekdag of in het weekend.

Artikel 3

De leden van de selectiecommissie maken een overzicht op van de geleverde prestaties uitgedrukt in uren. Onder de geleverde prestaties wordt verstaan: de aanwezigheid op de voorbereidende vergadering en op de selectieproeven, het opstellen van de proeven, het verbeteren van de selectieproeven.

Artikel 4

De leden van de selectiecommissie hebben recht op een verplaatsingsvergoeding, conform de bedragen die in de rechtspositieregeling zijn vastgesteld voor het personeel.

Artikel 5

Dit reglement gaat van kracht op 1 april 2016.

Artikel 6

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.