GR20160303 punt 2: Secretariaat - onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger van een ontslagnemend gemeenteraadslid (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7, §3, 11 en 13;

Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 maart 2016 houdende kennisneming van het ontslag van de heer Michel Carels als gemeenteraadslid;

Overwegende dat de heer Levi Verberckmoes de eerste opvolger is;

Overwegende dat Levi Verberckmoes bereid is om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;

Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven tot doel heeft na te gaan of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid bevindt;

Overwegende dat de geloofsbrieven de schriftelijke bewijsstukken bevatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn;

Overwegende dat door de opvolgers volgende documenten werden voorgelegd:

  • een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
  • een recent uittreksel uit het strafregister model 1
  • een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het gemeentedecreet;

Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

Overwegende dat geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden ingediend;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De geloofsbrieven van de heer Levi Verberckmoes als gemeenteraadslid worden goedgekeurd.

Artikel 2

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.