GR20160303 punt 11 tot en met AP9

 

Deze agendapunten werden verdaagd naar de volgende zitting van de gemeenteraad (12 maart):

11.     Ruimtelijke ordening - goedkeuring van de zaak van de wegen voor de stedenbouwkundige aanvraag ingediend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor gronden gelegen Berkenhof in Ninove, kadastraal gekend 2e afd, Sie B, nrs 206p5, r5, s5, t5, v5, w5, x5, y5, z5, a6, b6, c6, d6, e6, f6, g6, h6, k6, l6, m6, n6, y6, x6, z6, a7, d7, e7

12.     Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke - definitief vaststellen van het onteigeningsplan met tabel en rooilijnplan

13.     Openbare werken - herinrichtingswerken aan het kruispunt Den Dollar - goedkeuring verrekening nummer 10

14.     Openbare werken -  gedeeltelijke wijziging van de rooilijn te Appelterre-Dorp in Appelterre-Eichem - definitieve vaststelling

15.     Mobiliteit - Ninove - Bevrijdingslaan - aanbrengen van een witte onderbroken lijn in het midden van de rijbaan (gedeelte tussen Centrumlaan en Onderwijslaan) -  stadswegen

16.     Mobiliteit - Appelterre - Neerstraat - aanbrengen witte onderbroken lijn in het midden van de rijbaan tussen huisnummer 159 en het kruispunt met de Breeweg - stadswegen

17.     Mobiliteit - Aspelare - Wildendries - verkeerssignalisatie - gemeenteweg - gewestweg

18.     Evenementen - aanstelling lid stedelijke feestcommissie - afvaardiging namens CD&V-fractie

19.     Bibliotheek - vervanging lid van de beheerraad

20.     Jeugd - Goedkeuring locatie nieuw jeugdhuis centrum Ninove en samenwerking met Solva

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP1.   Interpellatie van raadslid Werner Somers betreffende de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning aan Milarid bvba voor de verbouwing van een handelsruimte tot meergezinswoning

AP2.   Interpellatie van raadslid J. Arents aan het college i.v.m. een klachtmail van een bezoeker aan het zwembad "De kleine Dender" 

AP3.   Interpellatie van raadslid W. Somers aan de schepen van communicatie Wouter Vande Winkel betreffende de score van 0/10 die de stad Ninove behaalde op een test van Het Nieuwsblad inzake openbaarheid van bestuur 

AP4.   Interpellatie van raadslid Werner Somers betreffende de te late opruiming na een ongeval met een vrachtwagen op de Geraardsbergsesteenweg te Aspelare 

AP5.   Amendement van raadslid Werner Somers op punt 17 van de gemeenteraadszitting van 3 maart 2016 

AP6.   Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche m.b.t. de beloofde overlegvergadering 'verkeersremmers'

AP7.   Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche m.b.t. de stand van zaken van de gemeentelijke parkeerverordening 

AP8.   Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan Paul De Schepper, schepen van financiën omtrent het gebruik van het elektriciteitsnet 

AP9.   Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan schepen Paul De Schepper betreffende de contante belasting op het leuren op de openbare weg