GR20160303 punt 1: secretariaat - kennisneming van het ontslag van een gemeenteraadslid

Verslag aan de raad

Bij e-mail dd. 22 februari 2016 gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad neemt de heer Michel Carels ontslag als gemeenteraadslid om medische redenen.

Het ontslag is definitief na de ontvangst door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger beëdigd is.

Bijgevolg stellen wij u voor, mevrouwen, mijne heren, kennis te nemen van voornoemd ontslag.

Ontwerpbeslissing

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de e-mail van 22 februari 2016 van de heer Michel Carels, ontvangen door de voorzitter van de gemeenteraad op 22 februari 2016, waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid;

Overwegende dat dit ontslag ingaat vanaf de ontvangst door de voorzitter van de gemeenteraad;

Overwegende dat het ontslagnemend lid zijn mandaat dient blijven uit te oefenen tot zijn opvolger beëdigd is;

Besluit:

Neemt kennis van het schriftelijk ontslag van de heer Michel Carels als gemeenteraadslid.

De raad