GR20151217 Punt 5. Secretariaat - verzelfstandiging en samenwerking - overzichtslijst - kennisgeving (datum van publicatie 24/12/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op artikel 57 van hetzelfde decreet waarbij bepaald wordt dat de gemeenteraad in kennis wordt gesteld van een geactualiseerd overzicht van alle extern verzelfstandige agentschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt;

 

Gelet op het bijgevoegde overzicht d.d. 17 november 2015;

 

Overwegende dat van het overzicht kennis moet worden genomen;

 

Overwegende dat de statuten en alle verdere nuttige documenten ter beschikking lagen van de gemeenteraadsleden ter inzage;

 

Besluit:

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht 2015 betreffende de extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.


Contact informatie