GR20151217 Punt 17. Politie - personeel - afloop van de selectie van de mandaatfunctie van korpschef (datum van publicatie 24/12/2015)

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikelen 48, 50 en 52 (WGP);

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, artikelen 65 t.e.m. 73 (Exodus);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, artikelen VII.III.1 tot VII.III.5, VII.III.10 tot VII.III.13, VII.III.20 tot VII.III.43, VII.III.52 tot VII.III.58, XI.II.17 en XI.II.27 (RPpol);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2002 waarbij de lokale politie Ninove wordt ingesteld op 1 januari 2002;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2002 houdende specifieke statutaire bepalingen met betrekking tot personen aangesteld in bepaalde betrekkingen van de federale politie, de lokale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 december 2003;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de mandaten bij de politiediensten;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, artikelen VII.22 t.e.m. VII.26 (UBPol);

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef;

 

Gelet op de vacantverklaring voor het ambt van korpschef binnen het kader van de lokale politie Ninove goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 23 april 2015;

 

Overwegende dat men, voor de goede werking van de politiezone, dient te beschikken over een korpschef binnen de politiezone Ninove;

 

Overwegende dat men dus een oproep tot kandidaatstelling diende te lanceren met het oog op de aanwijzing tot korpschef van de politiezone Ninove;

 

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 23 april 2015 tijdens dewelke beslist werd om een lokale selectiecommissie samen te stellen voor de aanwerving van korpschef;

 

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 23 april 2015 houdende de samenstelling van de lokale selectiecommissie voor de aanwerving van de korpschef;

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling die werd gepubliceerd op 21 mei 2015 door de Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie – Directie van het Personeel – Dienst Loopbaanbeheer;

 

Overwegende dat de voornoemde Directie op 9 juli 2015, het dossier van de kandidaat die uiterlijk op 6 juli 2015 op de oproep heeft geantwoord, aan de burgemeester heeft overgemaakt;

 

Gelet op het proces-verbaal van de lokale selectiecommissie van 27 oktober 2015, waaruit blijkt dat de enige kandidatuur ontvankelijk is met name :

1)    Hoofdcommissaris Arnoud Vermoesen

 

Overwegende dat de kandidaat volgens de regels werd opgeroepen op 27 oktober 2015 om te worden gehoord voor de lokale selectiecommissie;

 

Gelet op het proces-verbaal van de selectiecommissie van 27 oktober 2015, waaruit blijkt dat Arnoud Vermoesen wordt voorgesteld in de categorie « GESCHIKT » voor het mandaat;

 

Gelet op het gemotiveerd advies van de lokale selectiecommissie voor de aanwerving van de korpschef van 27 oktober 2015;

Overwegende dat het bovenvermelde voorstel, dat op 6 november 2015 werd overgemaakt aan de kandidaat, geen enkel voorwerp heeft uitgemaakt van een akte van hoger beroep bij de selectiecommissie binnen de termijn zoals bepaald in het artikel VII.III.41, vierde lid RPPol;

 

Overwegende dat de processen-verbaal over de geschikte kandidaat op 6 november 2015 samen met het mandaatdossier werden overgemaakt aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Gent voor advies;

 

Overwegende dat Arnoud Vermoesen de voorzitter van de selectiecommissie op 23 november 2015 in kennis stelde dat hij zijn kandidaatstelling voor het mandaat van korpschef van de politiezone van Ninove introk;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Om kennis te nemen van de afloop van de selectie van 27 oktober 2015 met het oog op de aanwijzing van een korpschef voor de politiezone Ninove.

 

Artikel 2

Om deze beraadslaging over te maken aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, alsook aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Directie Politiebeheer.

 

Artikel 3

Om de procedure voor de vacantverklaring en de samenstelling van de selectiecommissie met Tania De Jonge als burgemeester opnieuw op te starten.


Contact informatie