GR20151217 Punt 16 Jeugd - verlenging convenant met LEJO vzw(datum van publicatie 24/12/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;

 

Gelet op de uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering van bovenvermeld decreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 houdende de goedkeuring van de uitbreiding van de convenant met LEJO vzw, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg, om een voltijds outreachend jeugdopbouwwerker tewerk te stellen in Ninove voor de periode van juli 2013 tot 31 december 2015;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan stad Ninove 2014-2019;

 

Gelet op de doelstellingen in het meerjarenplan, waar onder “Actieplan 3/5/1: Ninove bevordert de deelname van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren aan de samenleving” de volgende actie werd opgenomen: “Actie 3/5/1/1: Vrijetijds- en participatieactiviteiten met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren organiseren vanuit het Jongeren Ontmoeting Centrum (JOC) in jeugdcentrum De Kuip en in samenwerking met LEJO vzw (tewerkstelling jeugdopbouwwerker)”;

 

Overwegende dat de jaarlijkse evaluatie van de werking van de voltijds outreachend jeugdopbouwwerker van LEJO vzw telkens positief is, is het aangewezen om de samenwerking met LEJO vzw verder te zetten;

 

Overwegende dat de samenwerkingsvoorwaarden besproken werden en dat deze nog steeds als goede basis voor beide partijen bevonden werden. Hierdoor hoeft een nieuwe convenant inhoudelijk niet te wijzigen op een aantal kleine herformuleringen en schrappingen van zaken die enkel van tel waren tijdens het eerste jaar van de samenwerking;

 

Overwegende dat het inzetten van een jeugdopbouwwerker werd opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 onder actie 3/5/1/1 en dat het hierdoor aangewezen is om de samenwerking verder te zetten tot het einde van de periode van het lopende meerjarenplan, m.n. tot 31 december 2019;

 

Overwegende dat de huidige convenant tussen de stad en LEJO vzw, die loopt tot 31 december 2015, in functie van het tewerkstellen van een voltijds outreachend jeugdopbouwwerker verlengd kan worden voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2019;

 

Overwegende dat voldoende kredieten voorzien zullen worden in het budget van de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 onder algemeen rekeningnummer 649000 van het beleidsitem 075000, onder voorbehoud van goedkeuring;

 

Gelet op artikel 156 van het gemeentedecreet;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De convenant tussen de stad Ninove met LEJO vzw, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg, die loopt tot 31 december 2015, in functie van de tewerkstelling van een voltijds ‘Outreachende’ jeugdopbouwwerker voor Ninove, wordt verlegd voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2019:

 

Artikel 2

Onderstaande convenant wordt goedgekeurd:

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove, met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 100, vertegenwoordigd door mevrouw Tania De Jonge, burgemeester, en mevrouw Carine Coppens, secretaris, hierna genoemd “de stad Ninove”,

en

vzw LEJO met zetel in 9040 Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 701, vertegenwoordigd door Jan Naert, voorzitter, en Peter Béatse, directeur, hierna genoemd “vzw LEJO”,

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 – Voorwerp en duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst beschrijft de opdracht die vzw LEJO zal uitvoeren voor rekening van de Stad Ninove, op het grondgebied van Ninove.

Doel van de opdracht is de algemene versterking van de maatschappelijke positie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Voorop staat de versterking van hun participatie in het jeugdwerk, via de verbetering van de toegankelijkheid van het bestaande aanbod, en/of via nieuwe initiatieven van open jeugdwerk. In bredere zin gaat het ook om de versterking van de algemene welzijnssituatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (o.m. de bereikbaarheid van de hulpverlening).

Hiertoe zal vzw LEJO:

  • De samengestelde stuurgroep met de meest betrokken partners (schepen van jeugd, medewerker(s) van de jeugddienst, sportdienst, JAC, …), die enerzijds als klankbord functioneert en anderzijds de opdracht van de jeugdwerker stimuleert en bewaakt, wordt verder driemaandelijks georganiseerd.
  • Onder initiatief en eindverantwoordelijkheid van de stad Ninove (Jeugddienst) het opgerichte jeugdwelzijnsoverleg met alle betrokken lokale actoren in Ninove verder opvolgen.
  • Beleidsondersteunend advies formuleren ten behoeve van de stad Ninove, het lokale jeugdwerk en lokale actoren in het welzijnswerk.

 

Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2019.

Bij langdurige onbeschikbaarheid van de jeugdwerker, dit betekent meer dan 8 weken, wordt de jeugdwerker door LEJO vzw vervangen.

 

Artikel 2 - Inbreng van vzw LEJO

2.1. vzw LEJO zal voor de duur van deze samenwerkingsovereenkomst een voltijdse jeugdwerker (PC 329, B1c, m/v) met een maximale investering van 49.000 euro per jaar inzetten voor de in deze overeenkomst omschreven doelstellingen en acties.

 

Doelstelling 1: Algemene versterking van de maatschappelijke positie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (empowerment).

Actie 1.1. De jeugdwerker is een ankerfiguur, een duidelijk aanspreekpersoon voor jongeren in hun buurt/gemeente. Een laagdrempelig aanspreekpersoon is essentieel, iemand die een betekenisvolle relatie kan uitbouwen met jongeren, die hun noden en ideeën kan weergeven en vertalen, die de leefwereld van deze jongeren zichtbaar kan maken voor het beleid. De jeugdwerker zal zich in de eerste fase dus vooral concentreren op het uitbouwen van een vertrouwensrelatie met de jongeren.

In de ervaringsgerichte benadering van vzw LEJO is de rol van ankerfiguur cruciaal om een situatie te creëren waar de jongeren zelf verantwoordelijkheid willen, kunnen en durven opnemen. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is een voorwaarde om de jongeren actie een rol te laten spelen in dit verhaal.

De jeugdwerker stapt samen met de jongeren in een intensief proces: hij is bereikbaar in hun leefomgeving, biedt een luisterend oor, geeft samen met hen invulling aan vrijetijdsmomenten, werkt aan ontmoetingskansen en biedt steun bij hun contacten met derden.

Hij “vertaalt” de verwachtingen van de omgeving naar de jongeren. En hij geeft de doelgroep(en) een stem of versterkt die stem. Zijn inspanningen zijn mee gericht op het versterken van het zelfvertrouwen en het bewerkstelligen van een positiever zelfbeeld bij de jongeren, twee basisvoorwaarden om te groeien naar maatschappelijke participatie.

Tegelijk bouwt de werker, waar het kan samen met de jongeren, aan de nodige netwerken en samenwerking met het bestaande aanbod in de buurt, ter versterking van de participatie van de jongeren. Bij dit alles werkt de jeugdwerker ook nauw samen met de stedelijke jeugddienst en andere relevante stedelijke diensten.

 

Doelstelling 2: het ontwikkelen van een brugfunctie tussen jongeren en hun omgeving.

Actie 2.1: De opdracht om jongeren sterker te maken in relatie tot hun omgeving. De jeugdwerker ontwikkelt (samen met de jongeren) initiatieven die een brug slaan naar de buurt, naar actoren als samenlevingsopbouw, sport, hulpverlening met als doel een reële impact te hebben op de ontwikkeling van jongeren.

Actie 2.2: Het opkomen voor de belangen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in een jeugdwelzijnsoverleg.(vertegenwoordigingsfunctie).

De opbouw van een offensieve beleidsvisie voor alle kinderen en jongeren in Ninove moet ook leiden tot samenwerking bij de aanpak van de kwetsbare relatie met maatschappelijke instituties en voorzieningen waarin een aantal groepen kinderen en jongeren leven. Daartoe is het nuttig om een geregeld actiegericht overleg te starten met de diensten die het meest betrokken zijn bij maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit overleg overstijgt de vrije tijd en reikt ook naar de situatie van deze jongeren in andere levensdomeinen. Centraal staat steeds de versterking van kwetsbare groepen en het toegankelijker en “bruikbaar” maken van de maatschappelijke instellingen en voorzieningen die ook voor hen van belang zijn.

Als te betrekken actoren denken we in de eerste plaats aan de stedelijke jeugddienst en verder aan o.m. het OCMW, het JAC, PISAD, de LOP-deskundige, de stedelijke sportdienst. LEJO wil in dit overleg een ondersteunende rol opnemen en wanneer nodig initiatief nemen.

 

Doelstelling 3: Een toegankelijker jeugdwerk en vrijetijdsaanbod wordt gestimuleerd.

Actie 3.1: Door de inzet van de terreinkennis van de jeugdwerker en zijn vertrouwensrelaties met kwetsbare groepen, en met de ondersteuning van de stedelijke jeugddienst en het engagement van de stedelijke jeugdraad, moet het mogelijk zijn om de kloof, althans voor een deel van de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, te overbruggen.

De belangrijkste kritische factoren hierbij zijn enerzijds de vorming en de coaching van de vrijwillige jeugdwerkers van mainstream jeugdwerkingen en anderzijds de sterkte van het draagvlak bij deze werkingen voor de keuze om zich toegankelijker op te stellen. LEJO kan hierbij haar deskundigheid inzake ervaringsgericht werken met jongeren, en inzake het werken met vrijwilligers inzetten.

 

Doelstelling 4: Een buurtsportproject ‘Street Action’ in Ninove ondersteunen

Actie 4.1: In nauwe samenwerking en op initiatief van de stedelijke jeugd- en sportdienst ondersteunt de jeugdwerker het opgestarte buurtsportproject ‘Street Action’ en coacht jongeren die eraan participeren.

 

2.2. Elke nieuwe aanwerving van een jeugdwerker binnen de termijn van deze overeenkomst gebeurt door vzw LEJO op advies van een sollicitatiecommissie, waar de jeugdconsulent van Ninove deel van uitmaakt. De nieuwe jeugdwerker werkt in het personeelskader van vzw LEJO “onder leiding en gezag” van de coördinator Jeugdwerk. De werker wordt aangestuurd en ondersteund door vzw LEJO en neemt hiervoor ook deel aan relevante vergaderingen, intervisie- en vormingsmomenten bij vzw LEJO.

2.3. De jeugdwerker zal, in afspraak met vzw LEJO, elk kwartaal rapporteren binnen de stuurgroep over de vorderingen van zijn opdrachten.
Halfjaarlijks wordt een tussentijds en jaarlijks wordt een volledig (financieel) rapport bezorgd aan de stad Ninove in functie van de uitbetaling van de subsidieschijven (zie artikel 3.3).

2.4. Een verandering in het takenpakket is afhankelijk van een voorafgaand onderling akkoord tussen de Stad Ninove en vzw LEJO. In geen geval is een eenzijdige wijziging van dit pakket mogelijk.

2.5. Elke vorming, begeleiding en ondersteuning die binnen het beschreven grondgebied en binnen de opdracht geformuleerd in artikel 1 van deze overeenkomst, aan vzw LEJO gevraagd wordt, valt binnen deze convenant. Vzw LEJO zal hiervoor alleen bijkomende kosten aanrekenen indien de vereniging voor de begeleiding van het gevraagde vormingsprogramma meer dan één vormingswerker moet inzetten en indien meer materiaal nodig is dan voorzien in artikel 3 van deze overeenkomst.

 

Artikel 3 – Inbreng van de stad Ninove

3.1. De stad Ninove voorziet een jaarlijkse subsidie voor vzw LEJO ten bedrage van 49.000 euro voor de loonkost (45.000 euro), overheadkosten (2.000 euro voor administratiekosten, sociaal secretariaat, verzekering, vervoer…) en een gedeelte van de benodigde werkingsmiddelen van de jeugdwerker (2.000 euro).

3.2. Werkingskosten gegenereerd door de hiervoor geformuleerde doelstellingen, worden in samenspraak met het diensthoofd van de jeugddienst van Ninove besproken en besteed.

3.3. De betaling van de subsidie gebeurt via overschrijving op rekening van vzw LEJO na voorlegging van een schuldvordering of factuur, in twee schijven. Voor de eerste schijf van 36.750,- euro (75% van het totaal) wordt jaarlijks een schuldvordering of factuur opgemaakt vóór 30 juni. Voor de tweede schijf, het saldo van 12.250,- euro (25% van het totaal) wordt een schuldvordering of factuur opgemaakt voor 31 december, na indiening en aanvaarding van alle (financiële) verantwoordingsstukken m.b.t. de uitvoering van de opdracht zoals vervat in artikel 1 en zoals vermeld in artikel 2.3 van deze overeenkomst. Vzw LEJO geeft aan de stad Ninove ook inzicht in de jaarlijkse resultatenrekening en balans van de vereniging.

3.4. De stad Ninove voorziet in een fysieke werkplaats (bureel met een tafel en stoel, internetaansluiting, gsm) voor de aan te werven jeugdwerker in het stedelijke Jeugdcentrum.

 

Artikel 4 – Wederzijdse loyaliteit en regeling van geschillen

De Stad Ninove is bekend met de missieomschrijving van vzw LEJO en wil die ook respecteren. Vzw LEJO zal zich loyaal opstellen ten aanzien van het beleid van de stad Ninove.

Eventuele geschillen waarvoor de beide partijen geen regeling in der minne vinden, worden beslecht voor de rechtbank van Dendermonde.

  • Deze overeenkomst werd opgemaakt op twee exemplaren te Ninove op 18 december 2015.

    Voor de stad Ninove,                                                             Voor vzw LEJO,

 

            Tania De Jonge                                                                    Jan Naert

            burgemeester                                                                       voorzitter

 

 

            Carine Coppens                                                                      Peter Béatse

            secretaris                                                                               directeur

 

Artikel 3

Kredieten zullen voorzien worden in het budget van de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 onder algemeen rekeningnummer 649000 van het beleidsitem 075000, onder voorbehoud van goedkeuring.

 

Artikel 4

De jeugddienst staat in voor de verdere afspraken met LEJO vzw en voor de verdere uitwerking van dit besluit.


Contact informatie