GR20151217 Punt 13. Mobiliteit - Appelterre - 't Angereelstraat: doortrekken van de witte onderbroken lijn vanaf huisnummer 10 tot net voor het zebrapad - stadswegen (datum van publicatie 24/12/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat een inwoner van de ’t Angereelstraat te Appelterre zijn ongerustheid uit over de gevaarlijke verkeerssituaties die zich voordoen ter hoogte van de KBC bank;

 

Overwegende dat  er voor de KBC bank een bloembak staat die er voor zorgt dat sommige onvoorzichtige bestuurders komende uit de richting station bij het nemen van de bocht op het ander rijgedeelte rijden;

 

Overwegende dat autobestuurders uit de tegenovergestelde rijrichting hierdoor in conflict komen en hevig moeten remmen om botsingen te vermijden;

 

Overwegende dat volgens betrokkene het aangewezen is de bestaande bloembak te behouden gezien wagens anders gestationeerd staan voor de bank;

 

Overwegende dat het wenselijk zou zijn de bestaande witte onderbroken lijn in het midden van de rijbaan ’t Angereelstraat 10 te Appelterre door te trekken tot net voor het zebrapad;

 

Overwegende dat er hierdoor een duidelijke afscheiding van de rijbaan ontstaat waardoor gevaarlijke situaties voorkomen worden;

 

Besluit:

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

6 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

Artikel 1

 

In de ’t Angereelstraat te Appelterre wordt de bestaande witte onderbroken lijn in het midden van de rijbaan vanaf ’t Angereelstraat 10 te Appelterre doorgetrokken tot net voor het zebrapad.

 

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.


Contact informatie