GR20150910 Punt 8. Logistiek/patrimoniumbeheer - openbare verkoop van een perceel stadsgrond te Pollare - goedkeuring (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de stad eigenaar is van een perceel tuingrond achter de pastorie van Pollare, Pollare Dorp 10, kadastraal gekend Ninove 8e afdeling sectie A nr. 356C, met een oppervlakte van 21a 80ca;

 

Overwegende dat dit perceel enkel via de pastorie kan worden ontsloten en voor de stad van geen verder nut is zodat het wenselijk is om het openbaar te verkopen;

 

Gelet op de beslissing van de kerkfabriek van 22 september 2014 houdende goedkeuring van de verkoop van de pastorie Pollare-Dorp 10 en machtiging aan de stad om de administratieve voorbereiding van de verkoop ervan samen met de achterliggende stadseigendom op zich te nemen;

 

Overwegende dat de kerkfabriek er zich mee akkoord verklaarde dat de meeropbrengst tussen de stad en de kerkfabriek verdeeld zal worden op basis van de verhouding van de schattingsverslagen;

 

Gelet op het schattingsverslag van 3 maart 2015, opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer te Ninove waaruit blijkt dat de stadseigendom wordt geschat op € 5.000 en de pastorie op € 360.000 zodat de verdeelsleutel resulteert in 1/72 van de koopsom ten gunste van de stad, met een minimaal bedrag van € 5.000 volgens de schatting;

 

Gelet op de beslissing van de kerkfabriek van 16 augustus 2015 houdende goedkeuring van de verkoop van de pastorie met achterliggende stadseigendom via openbare verkoop door een notaris aan een totale instelprijs van € 395.000;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De openbare verkoop van een perceel tuingrond, kadastraal gekend Ninove Ninove 8e afdeling sectie A nr. 356C, met een oppervlakte van 21a 80ca, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Voornoemde eigendom zal samen met de pastorie van Pollare openbaar worden verkocht.

 

Artikel 3

 

Er wordt ingestemd met de door de kerkfabriek voorgestelde instelprijs van € 395.000.

 

Artikel 4

 

De stad zal 1/72 van de totale aankoopprijs ontvangen, met een minimaal bedrag van € 5.486,11 volgens de instelprijs.

 

Artikel 5

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris met standplaats te Ninove aan te stellen voor de openbare verkoop.

 

Artikel 6

 

De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van het nemen van enige welkdanige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akte.

 

Artikel 7

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.


Contact informatie