GR20150910 Punt 7. Logistiek/patrimoniumbeheer - desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond op de hoek van de Dokstraat met Hoendersveld te Meerbeke - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2014 waarbij de procedure wordt ingesteld tot onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond op de hoek van de Dokstraat met Hoendersveld te Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie B deel van het openbaar domein, na desaffectatie door de gemeenteraad, aan de enige aanpaler, de heer Bart Limpens;

 

Overwegende dat aan de heer Limpens werd gevraagd om een beroep te doen op een beëdigd landmeter-expert voor de opmeting en schatting van het perceel;

 

Gelet op het proces-verbaal van opmeting van 16 november 2014 van de bvba Viator uit Zottegem waaruit blijkt dat het te verkopen gedeelte een oppervlakte heeft van 46 m²;

 

Gelet op het schattingsverslag van 13 november 2014 van de heer Jan De Sutter, beëdigd landmeter-expert optredend voor de bvba Viator, waarin de waarde van het te verkopen gedeelte werd geschat op € 40/m² of voor de totaliteit op € 1.840;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 december 2014 waarbij de verkoopprijs van het perceel werd vastgesteld op € 60/m² of voor de totaliteit op
€ 2.760;

 

Gelet op het ontwerp van akte van verkoop opgemaakt door de geassocieerde notarissen Thierry Van Sinay en Daisy Bracke te Ninove;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond op de hoek van de Dokstraat met Hoendersveld te Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie B deel van het openbaar domein, aan de heer Bart Limpens en mevrouw Gerd Ravets, Dokstraat 11, 9402 Ninove, tegen de prijs van € 2.760, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van het nemen van enige welkdanige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akte.

 

Artikel 4

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.


Contact informatie