GR20150910 Punt 21. Mobiliteit - Ninove - Brakelsesteenweg - parkeren uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen tussen de woningen huisnummer 73 tot en met 91 - inrichten van een laad- en loszone op

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement betrekking heeft op een gewestweg;

 

Overwegende dat langsheen de Brakelsesteenweg te Ninove tussen huisnummer 73 tot en met huisnummer 91 regelmatig vrachtwagens geparkeerd staan 7/7 en 24/24;

 

Overwegende dat dit ervoor zorgt dat bewoners geen parking meer hebben;

 

Overwegende dat het hierdoor wenselijk zou zijn het parkeren in dit gedeelte enkel toe te laten voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen;

 

Overwegende dat de huidige parkeerruimte rechtover de woning huisnummer 47 (ter hoogte van de ingang van Elan) kant Brakelsesteenweg ingericht kan worden als laad- en loszone;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Op de Brakelsesteenweg te Ninove wordt het parkeren tussen de woningen huisnummer 73 tot 91 uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.

 

Signalisatie:

E9b

 

Artikel 2

 

Op de Brakelsesteenweg te Ninove zal een laad- en loszone ingericht worden op de parkeerplaatsen rechtover de woning met huisnummer 47 (kant Elan) en dit van dinsdag tot vrijdag van 10 uur tot 18 uur.

 

Signalisatie:

Het parkeerverbod wordt gesignaleerd met verkeersborden E1 met onderbord Type V “van 10 uur tot 18 uur van dinsdag tot vrijdag.

 

Artikel 3

 

Deze beslissing wordt ter goedkeuring toegestuurd aan de Minister van Mobiliteit.


Contact informatie