GR20150910 Punt 18. Openbare werken - definitief voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 33 te Appelterre-Eichem over een afstand van ongeveer 210 meter - gunstig advies (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 mei 2015 waarbij goedkeuring werd verleend aan de aan te leggen wegenis in de te realiseren verkaveling met voorwaarde dat de procedure wordt opgestart tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 33 om redenen dat de voetweg wordt opgenomen in de openbare wegenis van de verkaveling;

 

Gelet op de aanvraag van nv Joost Danneels, Sint Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge en de heer en mevrouw Wilfried Baeyens en Anna Baeyens, ’t Angereelstraat 69A, 9400 Appelterre-Eichem, met als bijlage een aanvraagdossier voor de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 33 te Appelterre-Eichem ingevolge de realisatie van een verkaveling in het gebied tussen de Papestichelstraat en de

’t Angereelstraat;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 mei 2015 waarbij het voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 33 te Appelterre-Eichem over een afstand van ongeveer 210 meter voorlopig werd goedgekeurd;

 

Gelet op de collegebeslissing van 2 juni 2015 waarbij de verkavelingsvergunning V/2014/30 aan de immobiliënmaatschappij NV Joost Danneels werd afgeleverd;

 

Overwegende dat van 23 juni 2015 tot 7 juli 2015 een openbaar onderzoek werd georganiseerd;

 

Gelet op het getuigschrift van ruchtbaarheid waaruit blijkt dat de wettelijke voorschriften betreffende het openbaar onderzoek werden vervuld en dat het dossier met alle erbij horende stukken gedurende minstens 15 kalenderdagen ter inzage van het publiek werd gelegd;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting waaruit blijkt dat een schriftelijk bezwaar/opmerking werd ingediend door de heer en mevrouw D’Hauwer – De Glas, ’t Angereelstraat 74, 9400 Appelterre-Eichem;

 

Gelet op de e-mail van 26 juni 2015, waarbij de heer en mevrouw D’Hauwer – De Glas vragen of het baantje, gelegen tussen hun woningen ’t Angereelstraat 71 en de woning  ’t Angereelstraat 69, behouden blijft;

 

Gelet op bovenvermelde e-mail waarbij de heer en mevrouw D’Hauwer – De Glas melden dat zij dit wegje gebruiken als toegang tot hun tuin en hun bergingen;

 

Gelet op het feit dat bovenvermeld baantje niet opgenomen is in de atlas van de buurtwegen en dat het tracé van dit wegje ook niet opgenomen is in het af te schaffen gedeelte van voetweg 33;

 

Gelet op de brief van 13 juli 2015 aan de heer Robrecht Cosijn, beëdigd landmeter-expert,

Echel 90, 9401 Pollare, waarbij advies werd gevraag omtrent het al dan niet open blijven van het wegje dat toegang verleent naar de tuin en de bergingen van de heer en mevrouw D’Hauwer – De Glas;

 

Gelet op de e-mail van 3 augustus 2015 waarbij de heer Wout Amery, technisch adviseur en projectleider voor nv Danneels, bevestigt dat hij reeds contact heeft genomen met de betrokken eigenaars, de heer en mevrouw D’hauwer – De Glas, en waarbij de heer Wout Amery meldt dat de betrokken eigenaars bevestigden dat dit wegje enkel gebruikt wordt door de twee aanpalende eigenaars en dat de eigendomsgrens in het midden van deze weg gelegen is;

 

Gelet op bovenvermelde e-mail waarbij eveneens wordt bevestigd dat het wegje niet extra zal worden afgesloten zodanig dat de twee aanpalende eigenaars in de toekomst, eventueel in onderling overleg, verder kunnen gebruik maken van het tracé van dit wegje;

 

Overwegende dat de betrokken eigenaars, zoals blijkt uit de e-mail van 3 augustus 2015, akkoord gaan met het voorstel van nv Danneels;

 

Overwegende dat het aan te bevelen is het definitief voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 33 te Appelterre-Eichem gunstig te adviseren;

 

 

Beslist,

 

 

met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Levi Verberckmoes)

 

 

Artikel 1

 

De definitief voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 33 te Appelterre-Eichem, over een afstand van ongeveer 210 meter, wordt gunstig geadviseerd.

 

Artikel 2

 

Het dossier wordt voor verdere afhandeling samen met het gunstig advies van de gemeenteraad opgestuurd naar de provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie