GR20150910 Punt 15. Financiële dienst - kerkfabrieken - jaarrekening 2014 - advies (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de jaarrekening van de protestantse kerk Denderleeuw, ingediend door de protestantse kerk op 2 april 2015 bij de stad Ninove;

 

Gelet op de jaarrekeningen van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde over het dienstjaar 2014, ingediend door het centraal kerkbestuur op 24 juni 2015 bij de stad Ninove;

 

Overwegende dat de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen beschikt om de jaarrekeningen te adviseren;

 

Overwegende dat de jaarrekeningen samen met het advies nadien ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de provinciegouverneur;

 

Overwegende dat de financiële dienst volgende controles van de jaarrekeningen heeft uitgevoerd:

 

s  het door de provincie goedgekeurde saldo van de jaarrekening 2013 werd correct overgenomen op lijn K ‘overschot/tekort exploitatie 2013’ en op lijn Y ‘overschot/tekort investeringen 2013’ van het overzichtsblad van de rekening 2014;

s  het bedrag vermeld op lijn M ‘exploitatietoelage’ van het overzichtsblad van de rekening 2014 stemt overeen met de door de stad gestorte exploitatietoelage;

s  het bedrag vermeld op artikel 3100/3110/3120 ‘toelage’ van de rekening 2014 stemt overeen met de door de stad gestorte investeringstoelage;

s  het saldo van ontvangsten en uitgaven stemt overeen met de beschikbare gelden;

s  alle documenten die deel uitmaken van de toelichting (bewijs van kastoestand, interne kredietaanpassingen, investeringsfiches, inventaris, lijst open schulden en vorderingen, staat van het vermogen, de verdeelsleutels, de waarderingsregels) werden toegevoegd aan de rekening 2014;

 

Gelet op de controle van de jaarrekeningen 2014 waar na controle geen verdere opmerkingen zijn voor de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde;

 

Overwegende dat voor de protestantse kerk Denderleeuw het volledige dossier van de jaarrekening 2014 werd overgemaakt aan de gemeente Denderleeuw die advies moet verlenen;

 

Gelet op het resultaat van de jaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken:

 

 

Kerkfabriek

 

lijn N

 

lijn Z

 

totaal resultaat

 

overschot/tekort
exploitatie

overschot/tekort
investering

rekening 2014

St.Gertrudis Appelterre

64.476,67

28.606,25

93.082,92

St.Amandus Aspelare

13.361,56

-117,09

13.244,47

St.Pieter Denderwindeke

30.341,48

-16.135,27

14.206,21

O.L.V.Lichtmis Lieferinge

14.060,33

1.640,00

15.700,33

St.Petrus Meerbeke

28.567,32

7.640,10

36.207,42

St.Amandus Nederhasselt

14.178,86

658,47

14.837,33

St-Margriet Neigem

54.421,53

13.769,41

68.190,94

O.L.V.Hemelvaart Ninove

36.841,21

0,00

36.841,21

St.Theresia Ninove

12.616,82

0,00

12.616,82

O.L.V.Opdracht Okegem

66.734,81

0,00

66.734,81

St.Amandus Outer

27.291,52

-8.525,66

18.765,86

St.Antonius Outer - Lebeke

3.873,10

0,00

3.873,10

St.Kristoffel Pollare

41.413,00

2.638,49

44.051,49

St.Pietersbanden Voorde

9.498,15

0,00

9.498,15

Protestantse Kerk Denderleeuw

6.471,51

0,36

6.471,87

 

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Maria Keymolen, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

1 nee-stem (Rudy Corijn)

1 onthouding (Joost Arents)

 

 

Artikel 1

 

Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde.

 

Artikel 2

 

Er wordt kennis genomen van de jaarrekening 2014 van de Protestantse Kerk Denderleeuw.

 

Artikel 3

 

Dit besluit zal aan de provinciegouverneur en aan de kerkfabrieken worden toegezonden.


Contact informatie