GR20150910 Punt 12. Sociale zaken - project occasionele kinderopvang (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters;

 

Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;

 

Gelet op de meerjarenplanning van de stad Ninove waarbinnen als beleidsdoelstelling 3/2 werd gekozen ‘Gezinnen met kinderen participeren volwaardig aan de samenleving’ met als actieplan ‘Ninove vergroot het aanbod aan voorschoolse kinderopvang’ en als actie 3/2/1/4: opvangplaatsen in een kinderdagverblijf reserveren voor occasionele kinderopvang;

 

Overwegende dat stad Ninove wil starten met occasionele kinderopvang om alle gezinnen in Ninove te stimuleren om meer gebruik te maken van kinderopvang voor kinderen tussen 0 tot 3 jaar;

 

Overwegende dat er hiervoor enkel samengewerkt wordt met kinderopvangvoorzieningen die het inkomens gerelateerde tarief hanteren, meer specifiek kinderopvang De Hartjes, Schanulleke en ’t Zonnetje;

 

Overwegende dat deze samenwerking omschreven is in een samenwerkingsovereenkomst tussen stad Ninove en de bevoegde kinderopvang;

 

Overwegende dat we volgende doelstellingen willen bereiken met het project occasionele kinderopvang:

-       Gezinnen die gebruik maken van occasionele kinderopvang ervaren niet langer gevoelens van onzekerheid en wantrouwen tegenover kinderopvangvoorzieningen;

-       De toegankelijkheid tot de kinderopvang van kwetsbare gezinnen wordt verhoogd;

-       Medewerkers uit kinderopvangvoorzieningen hebben de nodige competenties om de opvang van kinderen van ouders uit kansengroepen kwaliteitsvol te organiseren;

-       Ouders zijn in staat om plots in te gaan op een werkaanbieding of opleiding.

 

Overwegende dat occasionele kinderopvang de opvang omvat om dringende redenen waaronder:

-       De ouder werkt niet en start met een opleiding;

-       De ouder werkt niet en vindt plots werk;

-       De ouder werkt niet en neemt deel aan een sollicitatiegesprek;

-       Er is een acute crisissituatie in het gezin;

-       Het gezin heeft behoefte aan vermindering van de zorg- en draaglast voor korte duur;

-       Voor het kind is om sociale en/of pedagogische redenen opvang en begeleiding gedurende de dag buiten het eigen gezin wenselijk.

 

Overwegende dat de occasionele kinderopvang enkel gebruikt wordt op de dagen dat de reden voor de opvang zich voordoet;

 

Overwegende dat de gebruikers van occasionele kinderopvang zullen worden doorverwezen vanuit het OCMW (vooral dienst tewerkstelling), VDAB, Huis van het Nederlands, Inburgering Oost-Vlaanderen, centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG) en het centrum algemeen welzijnswerk (CAW);

 

Overwegende dat het kind slechts zes maanden mag opgevangen worden binnen occasionele kinderopvang voor de periode van één jaar. In tussentijd zoeken zowel de ouders als de dienst die belast wordt met de coördinatie van occasionele kinderopvang naar een plaats binnen de reguliere kinderopvang;

Overwegende dat de dienst sociale zaken van stad Ninove zal belast worden met deze taak omwille van hun jarenlange ervaring in de kinderopvang en het coördineren van het  IBO ‘t Kadeeken;

 

Overwegende dat de dienst sociale zaken een planning bijhoudt van de beschikbare plaatsen binnen occasionele kinderopvang en de duur van de opvang per kind;

 

Overwegende dat de ouders zelf de kosten van de kinderopvang betalen op basis van het inkomens gerelateerd tarief. Om het exacte tarief te berekenen moet er per kind een kindcode aangevraagd worden via kind en gezin;

 

Overwegende dat ouders ondersteuning kunnen krijgen bij de dienst sociale zaken of het OCMW voor de aanvraag van de kindcode;

 

Overwegende dat alle afspraken tussen de ouders en de betreffende kinderopvangvoorziening zijn gebundeld in een afsprakennota. Deze moet voor de aanvang van de occasionele kinderopvang ondertekend worden en is bindend voor de duur van de occasionele kinderopvang;

 

Overwegende dat de occasionele kinderopvang van start zal gaan in november 2015 met één plaats vanaf november 2015 en één plaats vanaf januari 2016 in kinderdagverblijf De Hartjes. In de loop van 2016 sluiten ook kinderdagverblijf Schanulleke en kinderdagverblijf Zonnetje van Infano vzw aan, dit naar gelang de noden binnen het project;

 

Overwegende dat voor of bij de start van de occasionele kinderopvang de medewerkers van het kinderdagverblijf een aangepaste opleiding krijgen om een beter beeld te krijgen van de leefwereld van gezinnen in kansarmoede;

 

Overwegende dat er bij elke inschrijving in occasionele kinderopvang aan de ouders een waarborg wordt gevraagd, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van de betreffende kinderopvangvoorziening;

 

Overwegende dat de stad Ninove, op de dagen dat de occasionele opvangplaatsen niet ingevuld zijn en de kinderopvangvoorziening dus ook geen inkomsten heeft, een vergoeding betaalt aan de betreffende kinderopvangvoorziening:

-       € 27,00 per vrije plaats (volledige dag) aan het kinderdagverblijf

-       € 16,20 per halve vrije dag (60% van de dagprijs);

 

Overwegende dat de afspraken tussen de stad en de kinderopvangvoorzieningen zijn gebundeld in een samenwerkingsovereenkomst welke door beide partijen wordt ondertekend;

 

Overwegende dat er binnen het budget 2015-2019 voldoende kredieten voorzien zijn voor het project occasionele kinderopvang om de vergoedingen voor de kinderopvangvoorzieningen te voorzien;

 

Overwegende dat deze vergoedingen worden verrekend op AR 613029 BI 094900 actie 3/2/1/4 van het budget 2014-2019;

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

5 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Levi Verberckmoes)

4 onthoudingen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen)

 

 

Artikel 1

 

Het opstarten van het project occasionele kinderopvang vanaf 1 november 2015 zoals beschreven in overwegend gedeelte wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De samenwerking met kinderopvangvoorzieningen De Hartjes, Schanulleke en Zonnetje zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomsten wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

De afsprakennota voor de ouders worden goedgekeurd.

 

Artikel 4

 

De vergoedingen voor de kinderopvangvoorzieningen wanneer de opvangplaatsen voor occasionele kinderopvang niet werden ingevuld worden goedgekeurd:

-       € 27,00 per vrije plaats (volledige dag)

-       € 16,20 per halve vrije dag (60% van de dagprijs)

Deze vergoedingen worden verrekend op AR 613029 BI 094900 actie 3/2/1/4 van het budget 2014-2019.


Contact informatie