GR20150910 Punt 11. Dienst communicatie - reglement ereburgerschap (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de vraag van het college van burgemeester en schepenen om een reglement voor ereburgerschap op te maken;

 

Overwegende dat de stad al een aantal keer iemand ereburger heeft gemaakt, maar hier nog geen reglement voor bestaat.

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Volgend reglement ereburgerschap wordt goedgekeurd:

 

Artikel 1

 

Volgende personen kunnen in aanmerking komen voor het toekennen van de titel ereburger:

-     hetzij hij/zij die daadwerkelijk bijdraagt of bijgedragen heeft tot het welzijn of de welvaart van de stad Ninove

-     hetzij hij/zij die bijdraagt of bijgedragen heeft tot de bekendheid en de uitstraling van stad op Vlaams, nationaal of internationaal gebied

-     hetzij hij/zij die zich daadwerkelijk bijzonder verdienstelijk maakt of gemaakt heeft voor de stad Ninove en zijn inwoners.

 

Artikel 2

 

Het ereburgerschap kan maximaal éénmaal per jaar worden toegekend.

 

Artikel 3

 

Een voordracht van een kandidaat moet door een gemeenteraadslid, een adviesraad, een vereniging of een individueel persoon worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Een kandidatuur kan nooit door de kandidaat zelf worden ingediend.

 

Artikel 4

 

De kandidaat moet akkoord gaan met zijn/haar nominatie en aanvaardt hierdoor de blijvende verbondenheid met de stad Ninove. Uitzondering hierop is het geval dat de titel postuum toegekend wordt.

 

Artikel 5

 

Iedere kandidatuur moet gestaafd zijn met nuttige bewijsstukken, in om het even welke vorm.

 

Artikel 6

 

De titel ereburger wordt verleend door de gemeenteraad. De bevoegdheid tot toekenning van het ereburgerschap kan niet worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 7

 

De ereburger ontvangt als uiterlijk teken van zijn titel een ereteken.

 

Artikel 8

 

Aan de toekenning van de titel van ereburger is geen enkele geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden.

 

Artikel 9

 

Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn er geen verplichtingen verbonden.

 

Artikel 10

 

Indien zeer bijzondere, ernstige redenen daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad - op voorstel van het college van burgemeester en schepenen - besluiten het ereburgerschap vervallen te verklaren. Aan betrokkene wordt hiervan kennis gegeven door toezending van het betreffende raadsbesluit.


Contact informatie