GR20150618 Punt 8. Secretariaat - TMVW - aanduiden plaatsvervanger - 29 juni 2015 - algemene jaarvergadering - buitengewone algemene jaarvergadering "statutenwijziging ovv splitsing" - buitengewone algemene vergadering "splitsing" (datum van publicatie 30

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVW;

 

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan volgende vergaderingen op maandag 29 juni 2015:

1. Algemene Jaarvergadering TMVW IC om 11u

2. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW IC “statutenwijziging ovv splitsing” om 11u30

3. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW IC “splitsing” om 12u15;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Overwegende dat de heer Michel Casteur als plaatsvervanger wordt voorgedragen;

 

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

 

Artikel 1

 

De heer Michel Casteur wordt aangeduid als plaatsvervanger om deel te nemen aan de vergaderingen van TMVW op maandag 29 juni 2015.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.


Contact informatie