GR20150618 Punt 4. Politie Ninove - verlenging huurovereenkomst Aalstersesteenweg 24 - goedkeuring tiende bijakte (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 januari 2004 houdende principiële goedkeuring inzake de overdracht van de rijkswachtkazerne, Aalstersesteenweg te Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juli 2004 houdende weigering van de aankoop van de voormalige rijkswachtkazerne, Aalstersesteenweg 24;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2005 houdende goedkeuring van de huurovereenkomst voor de periode van 1 februari 2004 tot 31 januari 2006 voor het voormalig rijkswachtgebouw op de Aalstersesteenweg;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2006 houdende verlenging van de huurovereenkomst van het voormalig rijkswachtgebouw tot 31 januari 2007 (eerste bijakte);

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2007 houdende aanvraag van de verlenging van de huurovereenkomst voor het voormalig rijkswachtgebouw tot eind december 2009 (tweede bijakte);

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2007 houdende verlenging van de huurovereenkomst voor het voormalig rijkswachtgebouw voor een periode van 1 februari 2008 tot 31 januari 2009 (derde bijakte);

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2008 houdende verlenging van de huurovereenkomst voor het voormalig rijkswachtgebouw voor een periode van 1 februari 2009 tot 31 januari 2010 (vierde bijakte);

 

Gelet op de vijfde bijakte, verlenging voor de periode van 1 februari 2010 tot 31 januari 2011;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 maart 2011 houdende verlenging van de huurovereenkomst voor het voormalig rijkswachtgebouw voor een periode van 1 februari 2011 tot 31 januari 2012 (zesde bijakte);

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 april 2012 houdende verlenging van de huurovereenkomst voor het voormalig rijkswachtgebouw voor een periode van 1 februari 2012 tot 31 januari 2013 (zevende bijakte);

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2013 houdende verlenging van de huurovereenkomst voor het voormalig rijkswachtgebouw voor een periode van 1 februari 2013 tot 31 januari 2014 (achtste bijakte);

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 juni 2014 houdende verlenging van de huurovereenkomst voor het voormalig rijkswachtgebouw voor een periode van 1 februari 2014 tot 31 januari 2015 (negende bijakte);

 

Gelet op de bemerkingen van het inspectiebezoek van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) aan het bijcommissariaat 24 op 13 augustus 2014;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2014 houdende het weerhouden van de prioriteitenlijst n.a.v. het inspectiebezoek van de FOD WASO;

 

Gelet op de brieven, ondertekend door burgemeester en wnd. korpschef, van 9 december 2014 en 26 februari 2015 aan de Regie der Gebouwen betreffende de prioriteitenlijst en de verlening van het huurcontract;

 

Gelet op de brief van de Regie der Gebouwen dd. 12 februari 2015 betreffende de verlening van het gebruiksrecht in functie van de reële behoefte. In dit schrijven acht de Regie der Gebouwen het aangewezen om de modaliteiten van de huurovereenkomst aan te passen en de maandelijkse vergoeding te behouden;

 

Gelet op de kennisgeving van de brief van de Regie der Gebouwen dd. 12 februari 2015, de kennisgeving van de genomen stappen naar Sol-va inzake het tijdsschema van het nieuw politiecommissariaat en de kennisgeving van de deadline bij de Regie der Gebouwen inzake de verlenging van het gebruiksrecht aan het college van burgemeester en schepenen op 17 maart 2015;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 april 2015 houdende de verlenging van het gebruiksrecht van het bijcommissariaat gelegen langs de Aalstersesteenweg 24 tot 31 december 2019 en verder te verlengen van jaar tot jaar met mogelijkheid tot vooropzeg;

 

Gelet op de brief van 28 april 2015 van de Regie der Gebouwen met in bijlage een ontwerp van de tiende bijakte voor de verlenging van de huur vanaf 1 februari 2015. De modaliteiten waarmee het ontwerp werd aangepast – de huur verhogen met 10% per bijkomend jaar dat de politiezone haar gebruiksrecht wenst te verlengen en de eindiging van rechtswege op 31 december 2019 zonder mogelijkheid tot verlenging – kwam niet overeen met hetgeen eerder werd afgesproken;

 

Gelet op de aangepaste versie van de tiende bijakte ontvangen op 20 mei 2015 waarin vermeld staat dat de overeenkomst kan verlengd worden van jaar tot jaar na 31 december 2019 en waarin vermeld staat dat de stad Ninove vanaf 1 februari 2015 alle gemeenrechtelijke huurders- en eigenaarslasten met betrekking tot herstel, vervanging en onderhoud draagt. De bepalingen van het contract die met deze bijakte niet worden gewijzigd, blijven onverminderd van kracht;

 

Overwegende dat de negende bijakte intussen verlopen is en het bijgevolg noodzakelijk is de tiende bijakte goed te keuren;

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

1 onthouding (Freddy Van Eeckhout)

 

 

Artikel 1

 

De tiende bijakte voor de verlenging van de huur van het voormalig rijkswachtgebouw Aalstersesteenweg 24, voor de periode van 1 februari 2015 tot 31 december 2019, wordt goedgekeurd.

De bepalingen van het contract die met deze bijakte worden gewijzigd hebben betrekking op de einddatum van het contract met mogelijkheid tot verlenging en op het dragen van de lasten met betrekking tot herstel, vervanging en onderhoud. 

 

Artikel 2

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris worden gemachtigd om deze akte te ondertekenen.


Contact informatie