GR20150618 Punt 3. Politie - begrotingsrekening 2014 (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de artikelen 66 tot en met 72 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

Gelet op de door de bijzondere rekenplichtige voorgelegde begrotingsrekening voor het dienstjaar 2014;

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van het begrotingsresultaat 2014 er als volgt uitziet:

 

 

Gewone dienst

Buitengewone dienst

Vastgestelde rechten

5.949.295,76 €

122.273,15 €

-Vastgestelde uitgaven

-6.287.560,76 €

-73.422,03 €

Saldo van het dienstjaar

-338.265,00 €

48.851,12 €

Begrotingsresultaat vorig jaar

2.562.648,26 €

-106.094,84 €

Algemeen begrotingsresultaat 2014

2.224.383,26 €

-57.243,72 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van het boekhoudkundig resultaat 2014 er als volgt uitziet:

 

 

Gewone dienst

Buitengewone dienst

Netto-vastgestelde rechten

5.949.295,76 €

122.273,15 €

+Boekhoudkundig resultaat vorig jaar

2.746.655,10 €

19.217,88 €

-Aanrekeningen

-6.363.883,60 €

-141.491,03 €

Boekhoudkundig resultaat 2014

2.332.067,26 €

0,00 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de resultatenrekening per 31/12/2014 er als volgt uitziet:

 

Nadelig exploitatieresultaat

451.763 €

Nadelig uitzonderlijk resultaat

16.127 €

Nadelig resultaat van het boekjaar

467.890 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de balans per 31/12/2014 er als volgt uitziet:

 

Vaste activa

785.692 €

Eigen vermogen

4.152.898 €

Vlottende activa

3.531.279 €

Schulden

164.073 €

Totaal der activa

4.316.971 €

Totaal der passiva

4.316.971 €

 

Beslist,

 

 

met 22 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

 

De dienstjaarrekening 2014 van de politiezone wordt vastgesteld.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van dit besluit zal samen met de rekening, het verslag en de rekeningstukken worden toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.


Contact informatie