GR20150618 Punt 29. Mobiliteit - Ingebruikname parking Ikorn - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-gebruiksovereenkomst (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat door IKORN  aan de stad de mogelijkheid wordt geboden om de parking van het instituut Heilige Harten aan de Onderwijslaan na de schooluren, in weekends en op vakantiedagen in gebruik te nemen, tegen een jaarlijks indexeerbare huurprijs van € 8.000 en voor een duur van 3 jaar met stilzwijgende verlenging;

 

Overwegende dat de personeelsleden van de stad de parking eveneens binnen de schooluren zullen mogen gebruiken;

 

Overwegende dat de stad op de parking vuilnisbakjes zal plaatsen, de slagboom zal aanpassen en tevens zal instaan voor de netheid van de parking;

 

Gelet op het ontwerp van gebruiksovereenkomst;

 

Overwegende dat ter dekking van de huurprijs voldoende middelen beschikbaar zijn aangezien van de algemene rekening 614199, beleidsitem 021010, actie 4/2/4/2 derdebetalerssysteem jaarlijks € 8.000 geïndexeerd kan overgedragen worden naar de algemene rekening 610080, beleidsitem 021010 onder de actie 4/2/3/2 inrichten publieke parkeerplaatsen;

 

Overwegende dat ter dekking van de kosten voor de geplande aanpassingswerken aan de parking voldoende kredieten werden voorzien in de meerjarenplanning 2014-2019, onder investering, investeringsenveloppe MOB2014/001 algemene rekening 225007, beleidsitem 022000, actie 4/2/3/5 plaatsen van slagbomen om de parking van IKORN publiek open te stellen;

 

Beslist,

 

 

met 31 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

1 blanco-stem (Antoine Van Melkebeek)

 

 

Artikel 1

 

De ingebruikname door de stad van de parking van het instituut Heilige Harten aan de Onderwijslaan tegen een jaarlijks indexeerbare huurprijs van € 8.000, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De gebruiksovereenkomst wordt goedgekeurd.


Contact informatie