GR20150618 Punt 28. Openbare werken - rioleringsreglement voor constructies en gebouwencomplexen - hydraulische screening en de opmaak van het hydraulisch advies door de Watergroep - goedkeuring (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

 

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, inzonderheid artikel 3, § 1, 2°;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende integraal waterbeleid;

 

Gelet op het decreet van 24 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, inzonderheid artikel 20;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van de regels met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsplicht en de vaststelling van de zoneringsplannen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 augustus 2012 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van  8 juli 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de stad;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij de gemeente voor haar volledig grondgebied toetreedt als vennoot van de RioP Waterdienst van de cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (hierna genoemd de Watergroep);

 

Overwegende dat het wenselijk is het oppervlakte- en grondwater te beschermen en dat het daarom aangewezen is dat de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater maximaal wordt verwezenlijkt;

 

Overwegende dat het aansluiten van constructies en gebouwencomplexen op de bestaande riolering, zijn invloed heeft op de totale rioleringsinfrastructuur;

 

Gelet op het voorstel van rioleringsreglement voor constructies en gebouwencomplexen, ter goedkeuring, ingediend door de Watergroep;

 

Overwegende dat de Watergroep het hydraulisch advies als een onderdeel beschouwd van de watertoets en derhalve het bestuur verzoekt de bouwvergunning pas af te leveren na definitieve aflevering van het hydraulisch advies van de Watergroep;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening met name artikel 4.3.1§1,1°:

 

Een vergunning wordt geweigerd in de gevallen waarin overeenkomstig artikel 8, § 1, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid geen vergunning kan worden afgeleverd;

 

Gelet op Art 8, § 1 van voornoemd decreet:

 

De overheid die moet beslissen over een vergunning, plan of programma als vermeld in § 5, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.

Wanneer een vergunningsplichtige activiteit, een plan of programma, afzonderlijk of in combinatie met een of meerdere bestaande vergunde activiteiten, plannen of programma’s, een schadelijk effect veroorzaakt op de kwantitatieve toestand van het grondwater dat niet door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma kan worden voorkomen, kan die vergunning slechts worden gegeven of kan dat plan of programma slechts worden goedgekeurd omwille van dwingende redenen van groot maatschappelijk belang. In dat geval legt de overheid gepaste voorwaarden op om het schadelijke effect zoveel mogelijk te beperken, of indien dit niet mogelijk is, te herstellen of te compenseren.

 

Overwegende dat het evenwel ver gezocht is om de link watertoets/hydraulisch advies zo expliciet te stellen. De watertoets gaat vooral over infiltratie van hemelwater, ruimte voor het watersysteem en de toestand van het grondwater. Het hydraulisch advies van RioP gaat voor 80 % van de gevallen voornamelijk over vuil water. Wat betreft RWA moet er volgens de gewestelijke verordening sowieso geïnfiltreerd worden en mag er niet afgevoerd worden;

 

Overwegende dat rekening houdende met de strikte wettelijke termijnen die worden opgelegd voor het afleveren van een bouwvergunning en om redenen aangehaald in de voornoemde wetgeving de stad de verbintenis niet kan onderschrijven om een bouwvergunning pas af te leveren nadat het hydraulisch advies van de Watergroep werd afgeleverd;

 

Overwegende dat derhalve paragraaf 3 van artikel 2 in het door de Watergroep voorgestelde reglement niet wordt aanvaard;

 

Overwegende dat indien geen gunstig hydraulisch advies werd afgeleverd binnen de behandelingstermijn van de vergunningsaanvraag de vergunning alsnog kan afgeleverd worden onder de voorwaarde dat voor aanvang der werken een gunstig hydraulisch advies wordt afgeleverd door RioP.

 

 

 

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Voor nieuwe constructies en gebouwencomplexen wordt een hydraulische screening uitgevoerd om de invloed te kennen van het bouwproject, zowel op de nieuw aan te leggen rioleringsaansluiting als op de bestaande infrastructuur wanneer:

 

-de diameter van de aansluiting groter is dan 150/160 mm ( DWA)

-de aangesloten verharde oppervlakte groter is dan 1000 m² (RWA)

 

Artikel 2

 

De hydraulische screening en de opmaak van het hydraulisch advies gebeurt door de Watergroep (of door Aquafin in opdracht van de Watergroep).

 

De bouwheer dient de kosten van het hydraulisch advies aan de Watergroep te betalen binnen de betalingstermijn voorzien op de factuur.

Van zodra deze kosten dor de bouwheer betaald zijn, zal de Watergroep deze betaling bevestigen aan de gemeente.

 

In geval van eventuele weigering van de vergunning, wordt niet tot terugbetaling overgegaan.

 

Artikel 3

 

De Watergroep heeft het recht de bouwheer op basis van het hydraulisch advies een aangepast rioleringsontwerp te laten maken. Hierin kunnen ook de technische eisen van het aan te leggen rioleringsnet en –toebehoren op privaat terrein opgenomen zijn. Indien nodig dient de bouwheer één of meerdere pompstations te voorzien op privaat terrein om de DWA en/of RWA op te pompen naar het bestaande rioleringsstelsel op openbaar domein.

 

Het aangelegd rioleringsstelsel dient minimaal te voldoen aan het Standaardbestek 250 (laatste versie) als ook aan de voorschriften van de Watergroep bijgevoegd aan het hydraulisch advies voor riolering.

 

Er moeten verplicht overal septische putten geplaatst worden vooraleer in de riolering te lozen.

Dimensionering gebeurt conform de toelichting bij de code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen.

 

Artikel 4

 

Indien nodig zal de Watergroep op kosten van de bouwheer van de constructie of gebouwencomplex instaan voor de nodige aanpassingen en/of uitbreidingen van het bestaand rioleringsstelsel zoals aangegeven in het hydraulisch advies. De bouwheer moet deze kosten betalen binnen de betalingstermijn voorzien op de factuur.

 

Artikel 5

 

Indien geen gunstig hydraulisch advies werd afgeleverd binnen de behandelingstermijn van de vergunningsaanvraag kan de vergunning alsnog afgeleverd worden onder de voorwaarde dat voor aanvang der werken een gunstig hydraulisch advies wordt afgeleverd door RioP.

 

 

 

Artikel 6

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2015.


Contact informatie