GR20150618 Punt 27. Openbare werken - rioleringsreglement voor verkavelingen - uitvoeren hydraulische screening en uitbrengen advies door de Watergroep - goedkeuring model van overdracht ten kosteloze titel (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

 

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, inzonderheid artikel 3, § 1,2°;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende integraal waterbeleid;

 

Gelet op het decreet van 24 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, inzonderheid artikel 20;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de regels met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsplicht en de vaststelling van de zoneringsplannen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 februari 1971 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een dossier betreffende een verkavelingsaanvraag moet voldoen om als volledig te worden beschouwd;

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 augustus 2012 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 8 juli 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de gemeente;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij de gemeente voor haar volledige grondgebied toetreedt als vennoot van de RioP Waterdienst van de cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (hierna genoemd de Watergroep);

 

Overwegende dat het wenselijk is het oppervlakte- en grondwater te beschermen en dat het daarom aangewezen is dat de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater maximaal wordt verwezenlijkt;

 

Overwegende dat het aansluiten van nieuwe verkavelingen op de bestaande riolering, zijn invloed heeft op de totale rioleringsinfrastructuur;

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Voor nieuwe verkavelingen (al dan niet langs bestaande wegenis) en wijziging/uitbreiding van bestaande verkaveling wordt een hydraulische screening uitgevoerd om de invloed te kennen van de verkaveling, zowel op de nieuw aan te leggen riolering als op de bestaande infrastructuur.

 

Artikel 2

 

De hydraulische screening en de opmaak van het hydraulisch advies gebeurt door de Watergroep (of door Aquafin in de opdracht van de Watergroep).

 

De verkavelaar dient de kosten voor het hydraulisch advies en het nazicht hiervan aan de Watergroep te betalen binnen de betalingstermijn voorzien op de factuur. Van zodra deze kosten betaald zijn, zal de Watergroep deze betaling bevestigen aan de gemeente.

 

De gemeente zal het verkoopbaarheidsattest pas afleveren aan de verkavelaar na het voorleggen door de verkavelaar van het attest van de Watergroep waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan alle financiële en contractuele verplichtingen (door beide partijen ondertekende overeenkomst “Overdracht ten kosteloze titel”)

 

In geval van eventuele weigering van het attest, wordt niet tot terugbetaling overgegaan.

 

Artikel 3

 

De Watergroep heeft het recht de verkavelaar op basis van het hydraulisch advies een aangepast rioleringsontwerp te laten maken. Hierin kunnen ook de technische eisen van het aan te leggen rioleringsnet en –toebehoren opgenomen zijn.

 

Indien nodig moet de verkavelaar op zijn kosten instaan voor de nodige aanpassingen en/of uitbreidingen van het bestaand rioleringsstelsel zoals aangegeven in het hydraulisch advies.

 

Indien nodig moet de verkavelaar op zijn kosten één of meerdere pompstations voorzien om de DWA en/of RWA op te pompen naar het bestaande stelsel.

 

Er dienen verplicht overal septische putten geplaatst te worden per woning, vooraleer in de riolering te lozen. Dimensionering gebeurt conform de toelichting bij de code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen.

 

Artikel 4

 

De verkavelaar mag, wanneer er geen riolering ligt, zelf de buizen aanleggen op eigen terrein, mits voorafgaandelijke toestemming en keuring door de Watergroep. Tijdens de uitvoering van de rioleringswerken dient de Watergroep steeds op de hoogte gehouden te worden, zodat toezicht kan uitgeoefend worden op de aanleg en op de proeven voorzien in het standaardbestek 205 (laatste versie). Deze proeven worden uitgevoerd op het volledige nieuwe rioolstelsel op kosten van de verkavelaar.

 

Bij voorlopige oplevering van de aangelegde rioleringen dient de verkavelaar de Watergroep de gelegenheid te geven om het net visueel te inspecteren. Gebreken dienen door de verkavelaar op zijn kosten hersteld te worden. Het aangelegde rioleringsnet dient minimaal te voldoen aan de voorschriften van de Watergroep en de voorschriften voor het hydraulisch advies.

 

Artikel 5

 

De verkavelaar staat borg voor de correcte uitvoering van de rioleringswerken. Ten behoeve hiervan stelt hij een onvoorwaardelijke bankwaarborg ter attentie van de Watergroep voor een som gelijk aan 5 % van de raming bij het ontwerp van deze rioleringswerken. Deze verplichting is enkel van toepassing bij nieuwe verkavelingen (met aanleg van wegenis en riolering). De verkavelaar dient de vrijgave van de borgsom schriftelijk aan te vragen. De borgsom wordt vrijgegeven voor 50 % bij de voorlopige oplevering en voor 50 % bij de overdracht van de riolering aan de Watergroep.

 

Artikel 6

 

Wanneer de loten van de verkaveling langs de bestaande weg niet kunnen of mogen aangesloten worden op de bestaande riolering zal een nevenriolering (RWA/DWA) geplaatst worden op kosten van de verkavelaar.

 

Artikel 7

 

Na de definitieve oplevering draagt de verkavelaar het nieuw aangelegde rioleringsnet kosteloos over aan de Watergroep middels een notariële akte. Erfdienstbaarheden die voor de aanleg van de rioleringen en/of rioleringstoebehoren verkregen zijn of terreinen in volle eigendom van de verkavelaar ten behoeve van het rioleringsstelsel, dienen middels een notariële akte te worden vastgelegd en overgedragen aan de Watergroep.

Rioolpompstations, indien aangelegd, dienen steeds op openbaar domein te liggen of op terrein in volle eigendom, hetwelk kosteloos wordt overgedragen aan de Watergroep.

 

Het model “overdracht ten kosteloze titel” wordt goedgekeurd.

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2015.


Contact informatie