GR20150618 Punt 26. Openbare werken - herinrichting van de Halsesteenweg (N28) te Neigem vanaf de provinciegrens tot de Potaardestraat - samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een gewestweg, gep

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, de nv Aquafin in opdracht van de Watergroep en de stad Ninove voor de herinrichting van de gewestweg N28 vanaf de provinciegrens tot de Potaardestraat werd goedgekeurd;

 

Gelet op bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing waarbij het lastenboek studieopdracht voor de herinrichting van de gewestweg (N28) ter hoogte van de dorpskern van Neigem met inbegrip van de wegen- en rioleringswerken werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2013 waarbij goedkeuring werd verleend om de geplande rioleringswerken tussen de provinciegrens en de Potaardestraat van de gewestweg N28 te laten uitvoeren door Riop, beheerder van de openbare riolering op het grondgebied van groot-Ninove;

 

Gelet op bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing waarbij goedkeuring werd verleend om de kosten voor de rioleringswerken volledig te financieren binnen het beschikbare Riop-budget;

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de lokale overheid, de stad Ninove, zich ertoe verbinden om een aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting aan te brengen of te vernieuwen in doortochten van gewestwegen en in overgangsgebieden in bebouwde omgeving, met als doel de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren;

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst van toepassing is op de doortochten met inbegrip van hun aanpalende overgangsgebieden en poorten, inclusief in het project aanwezige rotondes en kruispunten en eveneens van toepassing is op wegvakken in een bebouwde omgeving die niet als bebouwde kom zijn afgebakend, maar waarop een aangepaste verlichting vereist is, inclusief rotondes en kruispunten;

 

Overwegende dat het Vlaamse Gewest een forfaitair (niet-geïndexeerd) bedrag betaalt van 75.000 euro per kilometer gewestweg, dit bedrag dient als eenmalige en totale tegemoetkoming aan de gemeente voor de kosten die verbonden zijn aan de plaatsing, het beheer, het elektriciteitsverbruik, het onderhoud en de eventuele vernieuwing van de verlichting;

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en de stad Ninove betrekking heeft op het project voor het efficiënt aanbrengen of vernieuwen van aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting langs de gewestweg N28 (Halsesteenweg) op het grondgebied van Neigem en dit naar aanleiding van de geplande wegen- en rioleringswerken vanaf de provinciegrens tot de Potaardestraat;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de stad Ninove met betrekking tot het project voor het efficiënt aanbrengen en vernieuwen van aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting langs de gewestweg N28 (Halsesteenweg) op het grondgebied van Neigem en dit naar aanleiding van de geplande wegen- en rioleringswerken vanaf de provinciegrens tot de Potaardestraat wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent.

 


Contact informatie