GR20150618 Punt 25. Ruimtelijke ordening - niet goedkeuring van de zaken van de wegen van de verkavelingsaanvraag V 2015/7 ingediend door Van Melkebeek - Eylenbosch voor gronden gelegen langs Paardeveldstraat in Appelterre, 9e afd, Sie B, nr. 920n3 (datum

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in bijzonder Onderafdeling 5. Zaak van de wegen

art.4.2.25 dat het volgende bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.”;

 

Gelet op de uitvoeringsbesluiten van bovengenoemd decreet en codex;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, in het bijzonder op art. 3, §4 dat het volgende bepaalt:

“Verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging worden onderworpen aan een openbaar onderzoek, behalve als voldaan is aan alle hieronder vermelde voorwaarden :
1° de kavels waarop de aanvraag betrekking heeft, liggen in een gebied waarvoor een goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg geldt;
2° de aanvraag is in overeenstemming met het voor de kavels geldende plan, vermeld in punt 1°;
3° het voor de kavels geldende plan, vermeld in punt 1°, bevat zowel bestemmingsvoorschriften als voorschriften voor de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies.”;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, in bijzonder op art. 10 dat het volgende bepaalt:

“Als het een vergunningsaanvraag betreft die wegeniswerken omvat als vermeld in artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, neemt de gemeenteraad een gemotiveerd besluit over de zaak van de wegen. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de ingediende bezwaren en opmerkingen.”;

 

Gelet op het verkavelingsreglement voor rioleringen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 juni 2011;

 

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend op 6 februari 2015 door de heer en mevrouw Van Melkebeek – Eylenbosch, Hellestraat 24, Appelterre voor gronden gelegen langs Paardeveldstraat in Appelterre, kadastraal gekend als 9e afd, Sie B, nr. 920n3;

 

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op het verkavelen van een kadastraal perceel in vijf kavels (vier halfopen en één open eengezinswoningen) waarbij een nieuwe toegangsweg, riolering en nutsleidingen met de nodige aanhorigheden moet worden aangelegd;

 

Gelet op de voorwaardelijk gunstige conclusie van het driepartijenoverleg met Ruimte Vlaanderen van 31 mei 2012 voor de geplande verkaveling;

 

Gelet op het voorwaardelijk positief stedenbouwkundig attest van 17 december 2013 voor de geplande verkaveling;

 

Gelet op de toelichting over het verkavelingsplan aan de gecoro op 7 mei 2015;

 

Overwegende dat de volledige projectzone volgens de zoneneringen van het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem van 30 mei 1978 gelegen is woongebied;

 

Overwegende dat de projectzone niet gelegen is in een bijzonder plan van aanleg, uitvoeringsplan of verkaveling;

 

 

Gelet op de drie bezwaarschriften die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek van 25 februari 2015 tot en met 26 maart 2015 met volgende argumenten:

 1. Het project voldoet niet aan de wettelijke vereisten over woondichtheid. Het project ligt in het buitengebied waar volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een minimale dichtheid van 15 woningen per hectare (w/ha) gehanteerd wordt. Volgens de verklarende nota van deze aanvraag wordt een dichtheid van 11 w/ha voorzien.
 2. De voetweg nr 29 wordt verbreed tot 8m. Dit kan niet aanvaard worden aangezien een voetweg bedoeld is als een “trage weg” en loutere verbinding voor voetgangers en fietsers. Deze omvormen in een openbare weg met een breedte van 8 meter en daardoor ook bruikbaar voor gemotoriseerde voertuigen, druist haaks in tegen de aard en de bedoeling van dergelijke voetwegen en tegen het juridisch statuut ervan. Bovendien behoren buurtwegen tot de beslissingsbevoegdheid van het Provinciebestuur, op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen. Het wijzigen van een buurtweg is slechts verantwoord als het gaat om het algemeen nut. Gezien dit gaat om een privatieve verkaveling kan niet rechtsgeldig worden voorgehouden dat de wijziging (verbreding) en derhalve feitelijk afschaffing van dit deel van de buurtweg rechtsgeldig is.
 3. In de verklarende nota bij de verkavelingsaanvraag is aangegeven dat een deel van het projectgebied ligt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Ook staat aangegeven dat er een relatief belangrijke helling aanwezig is waardoor het water afloopt naar het terrein van bezwaarindiener. In de aanvraag tot verkavelingsvergunning worden er geen afdoende elementen gevonden ter bescherming van bijkomende hinder van waterafloop. Door de bebouwing van de percelen met een aangegeven bebouwde oppervlakte van 0,2069 hectaren met de aan te leggen wegenissen en verhardingen door terrassen zal er meer hinder zijn door waterafloop. Er zijn derhalve op dit vlak aanpassingen nodig.
 4. Er is voorzien in een kroonlijsthoogte van max. 6,50 m en maximale nokhoogte van 10,50 m boven de inkomdorpel. Gezien de percelen in kwestie reeds aanzienlijk hoger liggen dan het perceel van mijn cliënten zal er op deze wijze een te grote inkijk zijn in de woning van mijn cliënten. In de aanvraag is voorzien dat er garages zouden mogelijk zijn op kelderniveau. De realiteit wijst dan doorgaans uit dat de woning nog meer opgehoogd wordt.
 5. De perceelgrenzen tussen lot 1 en het bestaande perceel 920W3,Paardeveldstraat nr.74 zijn niet juist getekend. Hierbij verwijst bezwaarindiener naar een bijlage met inplantingsplan. Op deze bijlage is te zien dat de perceelgrens recht is en niet afgeschuind wordt richting Paardeveldstraat. Het plan is gebaseerd op de visuele situatie en niet de reële, wettelijke perceelgrenzen. Dit houdt in dat een gedeelte van de grond van bezwaarindiener in de verkaveling is opgenomen.
 6. De aangevraagde voorschriften ten opzichte van de algemene bouwvoorschriften in de Paardeveldstraat wijken af:
  1. De bouwvoorschriften zoals deze momenteel gelden, eisen een minimale afstand tussen het gebouwen de perceelgrenzen van aanpalende percelen van 4m. Het was bezwaarindiener toen verboden een gebouw te plaatsen op minder dan 4m van de perceelgrens. In het voorliggend plan wordt een afstand van 3m voorgesteld.
  2. Het is verboden in de Paardeveldstraat om garages te hebben op kelderniveau. Vele bouwaanvragen zijn hiervoor geweigerd. In het voorliggende project worden garages voorgesteld op kelderniveau.
  3. De hoogte van de gebouwen is maximaal 3,25m, onderste dorpel tot kroonlijst met de 2de verdieping gebouwd onder het dak. In het ontwerp wordt een kroonlijsthoogte van 6,5m voorgesteld.
  4. Enkel woningen met uitsluitend huisvesting als functie zijn toegelaten. In het project worden horeca, kantoorfunctie en vrije beroepen toegelaten. Dit toelaten opent de deur voor het verder uitbaten van een paardenrijschool met horeca aangelegenheid.
 7. Het oprichten van 5 bijkomende woningen in een kleine rustige straat betekent bijkomend 5-10 auto's. Dit zal zowel zorgen voor extra verkeer in een onoverzichtelijke straat als parkeerproblemen. De huidige bewoners van de straat hebben nu reeds een parkeerprobleem. Het aanleggen van maar 6 bijkomende parkeerplaatsen lijkt ons geen oplossing voor de toekomstige situatie. Dit is zeker het geval indien vrije beroepen en horeca worden toegestaan. De bijkomende parkeerzones worden aangelegd in een andere bouwzone. Een bouwzone die trouwens ook in twijfel wordt getrokken wegens het onlogische karakter zoals uitgelegd onder punt 4. Niets weerhoudt het feit dat deze parkeerzones in een latere fase terug omgezet worden in effectieve bouwgrond.
 8. Het voorliggende gewestplan bevat onregelmatigheden. Het is totaal onverantwoord dat de bouwzone niet de normale lintbebouwing volgt. Om onbekende reden is waardevol landbouwgebied ingekleurd als bouwzone. Ik eis dan ook dat deze situatie wordt vergeleken met het originele kadasterplan zoals destijds opgesteld in 1978. Deze bouwzone is immers niet verenigbaar met het landelijke karakter van de omliggende zones en de klassering als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

 

Overwegende dat de sector grondgebiedzaken omtrent deze bezwaarschriften het volgende standpunt inneemt:

 1. De woondichtheid is ca 19 woningen per hectare. Enkel indien de loten 1 + 2 en 3 + 4 samengevoegd worden komt de woondichtheid op ca 11.5 woningen per hectare. Het college van burgemeester en schepenen kan desgewenst de samenvoeging van de percelen uitsluiten uit de verkavelingsvergunning. Dit bezwaar is ongegrond.
 2. Voetweg nr. 29 werd gedeeltelijk verplaatst en afgeschaft volgens besluit van de deputatie van 12/02/2009, GR-besluit dd 28/08/2008. Het afgeschafte gedeelte van de voetweg wordt opgenomen in het openbaar domein. Zie ook onderstaand advies van de stedelijke dienst openbare werken.
 3. Volgens de watertoets zijn er geen schadelijke effecten te verwachten naar aanleiding van de geplande verkaveling. De vergunning zal pas vergunbaar en uitvoerbaar zijn als aan de gewestelijke verordening hemelwater en de code van goede praktijk voldaan is. Zie ook onderstaande adviezen van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid, de stedelijke dienst openbare werken en De Watergroep (hydraulisch advies RioP)
 4. Dit argument gaat niet over de zaken van de wegen en wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen in een latere fase. Het bouwvolume kan ingeperkt worden waardoor inkijk ook vermindert.
 5. Dit argument gaat niet over de zaken van de wegen. Dit betreft een burgerlijke zaak. Het college van burgemeester en schepenen, noch de gemeenteraad is bevoegd om in deze materie of over dit argument een uitspraak te doen. Artikel 4.2.22.§1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening bepaalt dat vergunningen een zakelijk karakter hebben. Zij worden verleend onder voorbehoud van de op het onroerend goed betrokken burgerlijke rechten.
 6. Dit argument gaat niet over de zaken van de wegen en wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen in een latere fase. Het bouwvolume kan ingeperkt worden zodat het meer overeenstemt met de bestaande bebouwing in de Paardeveldstraat.
 7. Meer woningen genereren inderdaad meer verkeer. Maar het bijkomende verkeer is niet van die orde dat dit een wezenlijke invloed zal hebben op de verkeerssituatie in de omgeving. Wat de weg zelf betreft, werd in het mobiliteitsadvies met betrekking tot deze vergunningsaanvraag gesteld deze weg in te richten als een woonerf. Dit sluit dus maximaal aan bij de huidige functie van de (buurt)weg. De nieuwe woningen zullen op eigen terrein moeten zorgen voor minstens één parkeerplaats. De voorziene parkeerplaatsen op de openbare weg staan daar op zich los van. Als er nu reeds een parkeerprobleem zou zijn in de straat, dan dragen deze bijkomende openbare parkeerplaatsen dus eerder bij tot een oplossing dan dat ze zelf een bijkomend probleem zouden veroorzaken.
 8. Dit argument gaat niet over de zaken van de wegen. Het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, vastgesteld door een Koninklijk besluit van 30 mei 1978 (en raadpleegbaar op de website van de Vlaamse overheid) kleurt deze zone in als woongebied.

 

Overwegende dat de gemeenteraad dit standpunt overneemt en het hare maakt;

 

Gelet op de adviezen van de volgende interne diensten en externe instanties:

a. De gecoro heeft in zijn advies van 18 mei 2015 het volgende geformuleerd:

Bespreking:

 Reeds stedenbouwkundige attest en overleg met Ruimte Vlaanderen (3PO) doorlopen, waarin verschillende voorwaarden zijn gesteld

 Gelegen in woongebied

 5 kavels, waarvan 4 half open en 1 open, met wegenis

 3 bezwaren binnen

 Waterhuishouding is ongunstig (Integraal Waterbeleid en RIOP)

 Niveau bouwgrond tov niveau straat

Advies: Wat het ontwerp voor de verkaveling met wegeniswerken en 5 loten (V 2015/7) in Paardeveldstraat op naam van Van Melkebeek-Eylenbosch door Guido De Saedeleer betreft, geeft de GECORO UNANIEM volgend GUNSTIG advies mits het behoud van de voetweg visueel kan verduidelijkt worden zodat de verbinding voor de voetgangers op het terrein duidelijk is.

 

b. De Brandweer heeft op 10 maart 2015 volgend advies gegeven:

Er zijn geen opmerkingen op basis van de aangeboden plannen. De brandweer neemt wel aan dat er geen meergezinswoningen worden geplaats op de aangegeven loten. Het uitgebrachte advies is niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Tevens is het uitsluitend opgesteld in functie van de meegedeelde inlichtingen met betrekking tot de bestaande toestand. Bij eventuele wijzigingen, van welke aard ook, dient de brandweer telkens opnieuw geraadpleegd. De brandweer dient geraadpleegd te worden voor een plaatsbezoek alvorens een nieuw- of vernieuwbouw in gebruik te nemen

 

c. Landbouw en Visserij heeft op 9 maart 2015 volgend advies gegeven:

Uw adviesaanvraag over verkavelen perceel voor 4 halfopen en lopen bebouwing werd vanuit landbouwkundig standpunt onderzocht en er wordt verwezen naar ons voorgaande voorwaardelijk gunstige advies van 07/10/2013 (2013_028267)dat ook voor deze aanvraag van toepassing blijft:

De aanvraag heeft geen betrekking op professionele agrarische of para-agrarische activiteiten. Het betreft het verkavelen van een deel van het perceel 920n003 in 5 loten voor de oprichting van 4 halfopen bebouwingen en lopen bebouwing. Er wordt tegelijkertijd ook een doodlopende straat aangelegd. De afdeling heeft geen bezwaar gezien de verkaveling gebeurt op het gedeelte gelegen in woongebied. Het achterliggende agrarische gebied wordt uit de verkaveling gesloten en behoudt zijn agrarisch gebiedsbestemming. De definitieve juridisch-administratieve beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen en de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar, tenzij die hiervan vrijgesteld is. De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling vraagt hierbij uitdrukkelijk om zo spoedig mogelijk een afschrift te ontvangen van de beslissing die genomen wordt i.k.v. dit dossier.

 

d. Onroerend erfgoed heeft op 3 maart 2015 laten weten dat ze geen bezwaar hebben.

 

e Telenet heeft op 3 maart 2015 volgend advies gegeven:

Op uw vraag onderzochten we welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig is om de percelen te kunnen aansluiten. Onze studiedienst stelde een offerte op aan de hand van de liggings- en perceelplannen. In dit bestek houden we rekening met het aanleggen van nutsleidingen in overleg met andere nutsmaatschappijen. Dit is kostenbesparend en beperkt de hinder. We stemmen de uitvoeringstermijnen dan ook af op de planning van de andere werken. Offerte en voorwaarden

De kostprijs om de percelen aansluitbaar te maken bedraagt € 2440,62. Deze offerte blijft 6 maanden geldig vanaf de verzendingsdatum van deze brief. Worden er na de start van de werken nog wijzigingen gevraagd, dan zijn de kosten voor het verplaatsen of wijzigen van de Telenet-installaties ten laste van de aanvrager. Wij kunnen de werken ten vroegste drie maanden na uw akkoord starten. Dat kan pas indien wij over alle noodzakelijke vergunningen beschikken en de factuur betaald is. Worden de werken niet aangevat binnen de geldigheidstermijn van deze offerte, dan vervallen de voorwaarden. Deze offerte omvat niet de kosten van de aftakking naar en de aansluiting van de abonnees zelf. Deze kosten zijn ten laste van de verschillende abonnees.

Verloop van de procedure

Wij bezorgen u een factuur van zodra wij uw ondertekende invulformulier en uw facturatiegegevens ontvangen. Wilt u ons deze dan ook zo snel mogelijk voor akkoord toesturen? Na uw akkoord op onze offerte maken wij een ontwerpplan op basis van uw gegevens. Ook dit plan sturen we u ter goedkeuring op. Na betaling van de factuur sturen we het attest 'Alle voorwaarden voldaan' naar de gemeente en starten wij met de uitvoering van de werken. Wordt de verkavelingsvergunning toch niet goedgekeurd, dan legt u deze weigering voor aan Telenet NV. Wij verbinden ons er uitdrukkelijk toe alle bedragen die al betaald zijn, terug te storten.

 

f. Eandis heeft op 27 februari 2015 volgend advies gegeven:

Hieronder vindt u onze definitieve voorwaarden voor de uitrusting van bovengenoemd project te. U kunt uw opmerkingen binnen de 30 kalenderdagen overmaken. Zonder uw tegenbericht, gelden deze definitieve voorwaarden voor de aanvrager vanaf 29 maart 2015. De loten mogen pas worden verkocht wanneer aan alle verplichtingen uit de offerte is voldaan en de facturen vereffend zijn. U wordt hiervan in kennis gesteld van zodra de voorwaarden voldaan zijn. De volledige verkavelingsreglementering kunt u raadplegen op www.eandis.be > Publicaties en reglementen> Verkavelingsreglementen.

Bijlage: Kopie van voorwaarden overgemaakt aan verkavelaar

Uitbreiding distributienetten binnen verkaveling

Laagspanningsnet                                           € 2480,00 (Vrij van btw)

Openbaar verlichtingsnet                                € 682,00 (Vrij van btw)

Lage druk gasnet                                            € 2 542,00 (Vrij van btw)

Uitbreiding distributienetten buiten verkaveling

Elektriciteit forfaitair 5 loten x € 500                € 2500,00 (Vrij van btw)

Studiekosten

Elektriciteit                                                     € 651,28 (21 % btw inbegrepen)

Openbare Verlichting

Palen en armaturen                                        € 3520,32 (21 % Btw inbegrepen)

Aansluitkosten                                                € 490,05 (21 % Btw inbegrepen)

Recyclagebijdrage                                           € 0,03 (21 % Btw inbegrepen)

Totaalbedrag verkaveling                                € 12 865,68(BTW inbegrepen)

Patrimonium en overdracht:

De installaties voor openbare verlichting (palen en armaturen) moeten in eigendom worden

overgedragen aan de gemeente.

Opmerkingen:

De aansluitingskosten van de individuele woningen zijn niet inbegrepen in deze voorwaarden, zij worden later met de respectievelijke eigenaars afgerekend. De inplanting van de verlichtingspunten is zuiver informatief, de exacte plaats zal voor de uitvoering van de werken worden bepaald in overleg met het gemeentebestuur. Bijkomende kosten die moeten worden gemaakt naar aanleiding van het verplaatsen van bestaande leidingen of installaties, kunnen afzonderlijk worden aangerekend na de vaststelling van de noodzaak tot verplaatsing.

Opmerkingen (nieuwe wegenis):

De perceelsgrenzen en rooilijnen moeten uitgezet zijn en de nieuwe wegenis moet verhard zijn. De voetpaden mogen nog niet zijn aangelegd. Voor deze verkavelinq kunt u als verkavelaar zelf instaan voor het sleufwerk. Voor meer info zie bijlage: 'Korting sleufwerk'. Er dient minstens een vrije, openbare ruimte met een breedte van 1,50 m langs beide zijden van de straat op het openbaar domein tussen de 2 rooilijnen voorzien te worden waarin de leidingen en kabels aangelegd worden. Op het einde van een pijpenkop wordt eveneens een vrije openbare ruimte van 1,5 m voorzien. Zowel bovengronds als ondergronds (tot op een diepte van 1,5 m ten opzichte van het maaiveld) mogen zich geen hindernissen, o.a. fundering, bevinden in deze ruimte. Hieronder wordt tevens begrepen dat de ruimte vrij dient te zijn van bebouwing, bedekking (zoals asfalt, beton, ... ) of beplanting uitgezonderd gras. De vrije, openbare ruimte dient na de aanleg der nutsleidingen een openbaar karakter te behouden en vrij te blijven van alle constructies.

Detailoverzicht te plaatsen openbare verlichting

Standaard openbare verlichting: aantal 3 -type paal SPMH 06,3 RAL YYYY - type armatuur LUMA 1 40 LED 4500LM 840 R4 EO - kleur diepzwart

De gebruikte codes worden in onderstaand overzicht toegelicht. U kunt eveneens het vademecum voor openbare verlichting raadplegen om standaard palen en armaturen op te zoeken a.d.h.v. de opgegeven codes.

Codes Lichtmasten zonder passieve veiligheid

Materiaal S(G) = Thermisch verzinkt staal, AL = Geanodiseerd aluminium

Afwerking: P = Bedekt met polyesterlaag

Vorm: M = Lichtmast, volledig conisch, S = Lichtmast, met verjonging

Bevestiging: H = Inplantingsstuk, B = Voetplaat, Cijfer: hoogte van de lichtmast in meter

RAL X of Y: kleurkeuze mogelijk uit betreffende RAL- kleuren X of Y, X = Kleurcodes 6005,7001,7032,9005,6009,6020,7035,7038,9010,3004; Y = Alle niet X-nummers

Codes Lichtmasten met passieve veiligheid

Materiaal: PA = Passieve veiligheid, thermisch verzinkt, PP = Passieve veiligheid, bedekt met polyesterlaag

Klasse veiligheid 100 HE 3 = High energy absorbing, hoogte van de lichtmast in meter

RAL X of Y: Lichtmasten zonder passieve veiligheid

 

g. De Watergroep heeft op 18 maart 2015 volgend advies gegeven over het drinkwater:

Wij verwijzen naar onze voorgaande brief van 11-10-2013 in dit dossier. Ons advies blijft ongewijzigd. Ter hoogte van de vermelde verkaveling is er geen drinkwaterdistributieleiding aanwezig. Een uitbreiding van het drinkwaterdistributienet is noodzakelijk om deze verkaveling te bevoorraden. Voor het opmaken van het ontwerp, wachten wij op de aanvraag van betrokken aanvragers of opdrachtgevers. Mogen wij u vragen geen bouwvergunningen af te leveren vooraleer de uitbreiding gerealiseerd is of de verkavelaars een attest van De Watergroep kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.

 

h. De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie heeft in eerste instantie op 24 maart 2015 ongunstig advies verleend. De motivatie luidt als volgt:

Het betreffende  perceel is gelegen binnen het stroomgebied van waterloop nr. 5.146 van tweede categorie en valt binnen mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Deze verkavelingsaanvraag werd in 2013 voorafgegaan door een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest. De deputatie gaf op 23 oktober 2013 een gunstig advies met als voorwaarden dat hemelwater afkomstig van alle nieuwe verhardingen, collectief zou gebufferd worden aan 250 m3/ha verharding. Het hemelwater zou geloosd mogen worden aan 20 l/s ha verharding. De oppervlakte aan nieuwe verhardingen werd ingeschat op minimum 1300 m2. In deze aanvraag wordt het advies van de deputatie niet gevolgd en hanteert de aanvrager de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Voor kleinere verhardingen (< 1000 m²) kan een gunstig advies gegeven worden indien de verordening correct wordt toegepast, wat voor deze aanvraag niet het geval is: '

-       Hemelwater zal niet geïnfiltreerd worden maar gebufferd in buizen onder de wegenis, wat niet conform de verordening is.

-       De wegenis wordt niet gebufferd met als argument dat ze in waterdoorlatend materiaal gerealiseerd wordt. Als hemelwater ter hoogte van de wegenis voldoende snel zou infiltreren dient de wegenis niet gootvormig aangelegd te worden en moeten er ook geen slikkers voorzien worden. De aanvrager gaat er dus vanuit dat het hemelwater niet voldoende ter plaatse zal infiltreren en voorziet een afvoer via de regenwaterafvoer.

Deze aanvraag wordt om bovenstaande redenen ongunstig geadviseerd. De aanvraag kan voor gunstig advies in aanmerking komen indien:

-       voldaan wordt aan de gewestelijke verordening hemelwater waarbij hemelwater afkomstig van de oppervlakte van de wegenis en 80 m2 per kavel collectief wordt geïnfiltreerd. Hierbij dient bij iedere woning de overloop van de hemelwaterput ook te worden aangesloten op een infiltratievoorziening.

 

Of

 

-       het hemelwater afkomstig van alle verhardingen die binnen de verkaveling zullen gerealiseerd worden (de wegenis, 80 m2 per kavel en alle bebouwbare oppervlakte op de percelen), collectief wordt gebufferd en vertraagd wordt afgevoerd aan de hand van een knijpleiding met een diameter van 110 mmo

 

i. De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie heeft in tweede instantie op aangepaste plannen op 19 mei 2015 volgend advies gegeven:

Hogervermeld perceel is gelegen binnen het stroomgebied van waterloop nr. 5.146 van 2e categorie en valt binnen mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Dit project werd in maart 2015 negatief geadviseerd omwille van het feit dat het hemelwater afkomstig van de nieuwe verharde oppervlakken niet voldoende vertraagd zou worden afgevoerd. In het advies werd aangegeven dat dit project in aanmerking kon komen voor een positief advies op voorwaarde dat het hemelwater van de wegenis en de verhardingen van de kavels voldoende gebufferd wordt. In de aangepaste plannen is aangegeven dat hemelwater afkomstig van volgende nieuwe verharde oppervlakken zal worden gebufferd:

-         wegenis: 461 m²

-         dakoppervlakte van 5 woningen: 687 m²

-         80 m² bijkomende verhardingen per kavel: 400 m²

Voor de totale nieuwe verharding met een oppervlakte van 1548 m² wordt een buffering voorzien in betonnen rioleringskokers met een volume van 42 m³. Het hemelwater zal geloosd worden aan de hand van een knijpleiding met een diameter van 110 mm. Hiermee wordt voldaan aan het gevraagde buffervolume van 250 m³/ha en de voorgestelde knijpleiding met een diameter van 110 mm. Ons inziens zal de geplande verkaveling geen schadelijke invloed hebben op de waterhuishouding in de omgeving.

 

j. De stedelijke dienst Openbare Werken heeft in eerste instantie op 13 april 2015 volgend advies gegeven:

Voorliggend verkavelingsdossier werd door ons nagekeken op volgende punten :

1. Rooilijnplan

Er is geen rooilijnplan ter hoogte van het perceel.

2. Riolering openbaar domein

Uit onze beschikbare inventarisatieplannen blijkt dat er een riolering ligt in de Paardeveldstraat. Deze riolering is aangesloten op een collector.

Heden ligt er geen riolering ter hoogte van het perceel (verplaatste voetweg nr. 29).

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel dient te gebeuren door en op kosten van de aanvrager. De aanleg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove en de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep).

Bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2011 werd volgend verkavelingsreglement voor rioleringen goedgekeurd :

Voor elke nieuwe verkaveling ,op het grondgebied van Ninove moet een hydraulisch advies ingewonnen worden van zowel de nieuwe aan te leggen riolering als de invloed hiervan op de bestaande infrastructuur. De Watergroep heeft het recht de verkavelaar op basis van het hydraulisch advies een aangepast rioleringsontwerp te laten maken. Hierin zullen ook de technische eisen van het aan te leggen rioleringsnet en – toebehoren opgenomen zijn. Indien nodig dient de verkavelaar een pompstation te voorzien om de DWA en/of RWA op te pompen naar het bestaande stelsel.

De kosten voor het hydraulisch advies en het nazicht hiervan dienen door de verkavelaar betaald te worden.

De verkavelaar mag wanneer er geen riolering ligt, zelf de buizen aanleggen, mits toestemming en keuring door de Watergroep. Tijdens de uitvoeringswerken dient de Watergroep steeds op de hoogte gehouden te worden, zodat toezicht kan uitgeoefend worden op de aanleg en op de waterdichtheidsproeven. Deze proeven worden uitgevoerd op het volledige nieuwe rioolstelsel op kosten van de verkavelaar. Bij voorlopige oplevering van de aangelegde rioleringen dient de verkavelaar de Watergroep de gelegenheid te geven om het net visueel te inspecteren. Gebreken dienen door de verkavelaar op zijn kosten hersteld te worden. Het aangelegde rioleringsnet dient minimaal te voldoen aan de Watergroep-bestekken en de voorschriften bijgevoegd aan het hydraulisch advies voor riolering.

Na oplevering draagt de verkavelaar het nieuw aangelegde net kosteloos over aan de Watergroep via een notariële akte. Bij het aanvragen van de verkavelingsvergunning zal de verkavelaar reeds het contract “Kosteloze overdracht aan de Watergroep” ondertekenen en bijvoegen. Dit contract en de naleving ervan zal als opschortende voorwaarde toegevoegd worden in de verkavelingsvergunning.

Erfdienstbaarheden die voor de aanleg van de rioleringen en/of rioleringstoebehoren verkregen zijn of terreinen in volle eigendom van de verkavelaar ten behoeve van het rioleringsstelsel, dienen notarieel vastgelegd te worden en overgedragen aan de Watergroep. Rioolpompstations, indien aangelegd, dienen steeds op openbaar domein of op terrein in volle eigendom, over te dragen aan de Watergroep, te liggen.

Voorliggende verkavelingsaanvraag moet aangevuld worden met de stukken vermeld in het verkavelingsreglement op rioleringen.

Er dient een gunstig advies te worden bekomen van de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep).

3. Hemelwater

Afkoppeling van hemelwater moet voorzien worden conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

4. Wateroverlast

Volgens de kaart “overstromingsgevoelige gebieden” van het AGIV ligt het perceel gedeeltelijk in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

5. Nutsvoorzieningen

De verkavelaar dient zijn aanvraag aan te vullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn.

De verkavelaar dient attesten aan te vragen bij de nutsmaatschappijen dat de bestaande voorzieningen in de Paardeveldstraat voldoen voor de bijkomende wooneenheden.

Eventuele of noodzakelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen ten gevolge van de bijkomende wooneenheden dienen uitgevoerd te worden op kosten van de aanvrager.

De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be.

6. Nuttige info

Bij indienen stedenbouwkundige vergunning, dient :

De aansluiting van de riolering te gebeuren volgens het wettelijk gescheiden stelsel.

Afkoppeling van hemelwater voorzien te worden conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

De plaatsing van een septische put is verplicht.

7. Wegenis

De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw versie 3.1 en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove.

De breedte van de rijweg dient goedgekeurd te worden door de brandweer.

De zone (97m²) van de rijweg, parkeerstrook en naastgelegen voetpad dient na aanleg en definitieve aanvaarding kosteloos overgedragen te worden aan de stad Ninove via een notariële akte.

8. Voetweg nr. 29

Het voorgestelde project is gelegen aan voetweg nr. 29, verplaatst naar het huidig tracé (besluit van de deputatie van 12/02/2009, GR-besluit dd 28/08/2008), zoals voorgesteld op de plannen in het dossier. Het oorspronkelijke tracé is nog steeds openbaar domein. Deze situatie geregulariseerd te worden alvorens de verkoopsbaarheidsattesten van de loten kunnen afgeleverd worden.

De regularisatie dient te gebeuren volgens volgende procedure:

Doordat in de ruiloperatie een verschil vervat zit tussen de af te stane grondoppervlakte openbaar domein en de te benutten grondoppervlakte openbaar domein dient een schattingsverslag opgevraagd te worden bij het Ministerie van Financiën, ontvanger der registratie, voor de bepaling van de meerwaarde voor de aanvrager. Nadien dient een officiële ruilakte met oplegvergoeding verleden te worden ingevolge de gedeeltelijke herlegging van voetweg nr. 29. De vastgestelde meerwaarde en de kosten van de officiële ruilakte zijn ten laste van de eigenaar(s) van de betrokken percelen.

Voetweg nr.29 heeft over de eerste 44m een wettelijke breedte van 8m openbaar domein. Vervolgens heeft deze voetweg een wettelijke breedte van 1m waarvan de wegzate wordt geleverd door het betrokken perceel. Er wordt nog een extra zone van 97m² gratis grond afgestaan door de aanvrager. Deze zone dient mee opgenomen te worden in de notariële akte.

Deze voetweg wordt correct weergegeven op het plan. De doorgang van deze voetweg dient gevrijwaard te worden.

Voetweg nr. 29 is gelegen langs een zone van landschappelijk waardevol agrarisch gebied, en dient dus bijgevolg voor de exploitatie van de landbouw. Hierdoor is de bouwverordening op het plaatsen van afsluitingen langs buurt- en gemeentewegen van toepassing.

Voetweg nr. 29 heeft een breedte van 1,00 meter ter hoogte van lot 5. Bijgevolg moeten, volgens de bouwverordening op het plaatsen van afsluitingen langs buurt- en gemeentewegen (GR-besluit dd 23/05/1996), afsluitingen op minstens 1,50 meter van de grens van de weg geplaatst worden.

9. As-builtplan

Vanaf 1-01-2015 is het verplicht om een GRB-conform as-built op te maken. Het as-builtplan dient opgemaakt te worden volgens het GRB-decreet (16/04/2004) art. 13 §3 en §4.

Besluit :

Gunstig advies, mits voorwaarden:

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel dient te gebeuren door en op kosten van de aanvrager. De aanleg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove en de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep).

Er dient een gunstig advies te worden bekomen van de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep).

De verkavelaar dient zijn aanvraag aan te vullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn.

De verkavelaar dient attesten aan te vragen bij de nutsmaatschappijen dat de bestaande voorzieningen in de Paardeveldstraat voldoen voor de bijkomende wooneenheden.

Eventuele of noodzakelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen ten gevolge van de bijkomende wooneenheden dienen uitgevoerd te worden op kosten van de aanvrager.

De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be.

De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw versie 3.1 en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove.

De breedte van de rijweg dient goedgekeurd te worden door de brandweer.

De zone (97m²) van de rijweg, parkeerstrook en naastgelegen voetpad dient na aanleg en definitieve aanvaarding kosteloos overgedragen te worden aan de stad Ninove via een notariële akte.

Het voorgestelde project is gelegen aan voetweg nr. 29, verplaatst naar het huidig tracé (besluit van de deputatie van 12/02/2009, GR-besluit dd 28/08/2008), zoals voorgesteld op de plannen in het dossier. Het oorspronkelijke tracé is nog steeds openbaar domein. Deze situatie geregulariseerd te worden alvorens de verkoopsbaarheidsattesten van de loten kunnen afgeleverd worden.

De regularisatie dient te gebeuren volgens volgende procedure:

Doordat in de ruiloperatie een verschil vervat zit tussen de af te stane grondoppervlakte openbaar domein en de te benutten grondoppervlakte openbaar domein dient een schattingsverslag opgevraagd te worden bij het Ministerie van Financiën, ontvanger der registratie, voor de bepaling van de meerwaarde voor de aanvrager. Nadien dient een officiële ruilakte met oplegvergoeding verleden te worden ingevolge de gedeeltelijke herlegging van voetweg nr. 29. De vastgestelde meerwaarde en de kosten van de officiële ruilakte zijn ten laste van de eigenaar(s) van de betrokken percelen.

Voetweg nr.29 heeft over de eerste 44m een wettelijke breedte van 8m openbaar domein. Vervolgens heeft deze voetweg een wettelijke breedte van 1m waarvan de wegzate wordt geleverd door het betrokken perceel. Er wordt nog een extra zone van 97m² gratis grond afgestaan door de aanvrager. Deze zone dient mee opgenomen te worden in de notariële akte.

De doorgang van voetweg nr. 29 dient gevrijwaard te worden.

Voetweg nr. 29 is gelegen langs een zone van landschappelijk waardevol agrarisch gebied, en dient dus bijgevolg voor de exploitatie van de landbouw. Hierdoor is de bouwverordening op het plaatsen van afsluitingen langs buurt- en gemeentewegen van toepassing.

Voetweg nr. 29 heeft een breedte van 1,00 meter ter hoogte van lot 5. Bijgevolg moeten, volgens de bouwverordening op het plaatsen van afsluitingen langs buurt- en gemeentewegen (GR-besluit dd 23/05/1996), afsluitingen op minstens 1,50 meter van de grens van de weg geplaatst worden.

Vanaf 1-01-2015 is het verplicht om een GRB-conform as-built op te maken. Het as-builtplan dient opgemaakt te worden volgens het GRB-decreet (16/04/2004) art. 13 §3 en §4.

 

k. De stedelijke dienst Openbare Werken heeft in tweede instantie op 18 mei 2015 op aangepaste plannen volgend advies gegeven:

Voorliggend verkavelingsdossier werd door ons nagekeken op volgende punten :

1. Rooilijnplan

Er is geen rooilijnplan ter hoogte van het perceel.

2. Riolering openbaar domein

Uit onze beschikbare inventarisatieplannen blijkt dat er een riolering ligt in de Paardeveldstraat. Deze riolering is aangesloten op een collector.

Heden ligt er geen riolering ter hoogte van het perceel (verplaatste voetweg nr. 29).

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel dient te gebeuren door en op kosten van de aanvrager. De aanleg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove en de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep).

Bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2011 werd volgend verkavelingsreglement voor rioleringen goedgekeurd :

Voor elke nieuwe verkaveling ,op het grondgebied van Ninove moet een hydraulisch advies ingewonnen worden van zowel de nieuwe aan te leggen riolering als de invloed hiervan op de bestaande infrastructuur. De Watergroep heeft het recht de verkavelaar op basis van het hydraulisch advies een aangepast rioleringsontwerp te laten maken. Hierin zullen ook de technische eisen van het aan te leggen rioleringsnet en – toebehoren opgenomen zijn. Indien nodig dient de verkavelaar een pompstation te voorzien om de DWA en/of RWA op te pompen naar het bestaande stelsel.

De kosten voor het hydraulisch advies en het nazicht hiervan dienen door de verkavelaar betaald te worden.

De verkavelaar mag wanneer er geen riolering ligt, zelf de buizen aanleggen, mits toestemming en keuring door de Watergroep. Tijdens de uitvoeringswerken dient de Watergroep steeds op de hoogte gehouden te worden, zodat toezicht kan uitgeoefend worden op de aanleg en op de waterdichtheidsproeven. Deze proeven worden uitgevoerd op het volledige nieuwe rioolstelsel op kosten van de verkavelaar. Bij voorlopige oplevering van de aangelegde rioleringen dient de verkavelaar de Watergroep de gelegenheid te geven om het net visueel te inspecteren. Gebreken dienen door de verkavelaar op zijn kosten hersteld te worden. Het aangelegde rioleringsnet dient minimaal te voldoen aan de Watergroep-bestekken en de voorschriften bijgevoegd aan het hydraulisch advies voor riolering.

Na oplevering draagt de verkavelaar het nieuw aangelegde net kosteloos over aan de Watergroep via een notariële akte. Bij het aanvragen van de verkavelingsvergunning zal de verkavelaar reeds het contract “Kosteloze overdracht aan de Watergroep” ondertekenen en bijvoegen. Dit contract en de naleving ervan zal als opschortende voorwaarde toegevoegd worden in de verkavelingsvergunning.

Erfdienstbaarheden die voor de aanleg van de rioleringen en/of rioleringstoebehoren verkregen zijn of terreinen in volle eigendom van de verkavelaar ten behoeve van het rioleringsstelsel, dienen notarieel vastgelegd te worden en overgedragen aan de Watergroep. Rioolpompstations, indien aangelegd, dienen steeds op openbaar domein of op terrein in volle eigendom, over te dragen aan de Watergroep, te liggen.

Voorliggende verkavelingsaanvraag moet aangevuld worden met de stukken vermeld in het verkavelingsreglement op rioleringen.

Er dient een gunstig advies te worden bekomen van de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep).

3. Hemelwater

Afkoppeling van hemelwater moet voorzien worden conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

4. Wateroverlast

Volgens de kaart “overstromingsgevoelige gebieden” van het AGIV ligt het perceel gedeeltelijk in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

5. Nutsvoorzieningen

De verkavelaar dient zijn aanvraag aan te vullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn.

De verkavelaar dient attesten aan te vragen bij de nutsmaatschappijen dat de bestaande voorzieningen in de Paardeveldstraat voldoen voor de bijkomende wooneenheden.

Eventuele of noodzakelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen ten gevolge van de bijkomende wooneenheden dienen uitgevoerd te worden op kosten van de aanvrager.

De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be.

6. Nuttige info

Bij indienen stedenbouwkundige vergunning, dient :

De aansluiting van de riolering te gebeuren volgens het wettelijk gescheiden stelsel.

Afkoppeling van hemelwater voorzien te worden conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

De plaatsing van een septische put is verplicht.

7. Wegenis

De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw versie 3.1 en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove.

De breedte van de rijweg dient goedgekeurd te worden door de brandweer.

De zone (97m²) van de rijweg, parkeerstrook en naastgelegen voetpad dient na aanleg en definitieve aanvaarding kosteloos overgedragen te worden aan de stad Ninove via een notariële akte.

8. Voetweg nr. 29

Het voorgestelde project is gelegen aan voetweg nr. 29, verplaatst naar het huidig tracé (besluit van de deputatie van 12/02/2009, GR-besluit dd 28/08/2008), zoals voorgesteld op de plannen in het dossier. Het oorspronkelijke tracé is nog steeds openbaar domein. Deze situatie geregulariseerd te worden alvorens de verkoopsbaarheidsattesten van de loten kunnen afgeleverd worden.

De regularisatie dient te gebeuren volgens volgende procedure:

Doordat in de ruiloperatie een verschil vervat zit tussen de af te stane grondoppervlakte openbaar domein en de te benutten grondoppervlakte openbaar domein dient een schattingsverslag opgevraagd te worden bij het Ministerie van Financiën, ontvanger der registratie, voor de bepaling van de meerwaarde voor de aanvrager. Nadien dient een officiële ruilakte met oplegvergoeding verleden te worden ingevolge de gedeeltelijke herlegging van voetweg nr. 29. De vastgestelde meerwaarde en de kosten van de officiële ruilakte zijn ten laste van de eigenaar(s) van de betrokken percelen.

Voetweg nr.29 heeft over de eerste 44m een wettelijke breedte van 8m openbaar domein. Vervolgens heeft deze voetweg een wettelijke breedte van 1m waarvan de wegzate wordt geleverd door het betrokken perceel. Er wordt nog een extra zone van 97m² gratis grond afgestaan door de aanvrager. Deze zone dient mee opgenomen te worden in de notariële akte.

Deze voetweg wordt correct weergegeven op het plan. De doorgang van deze voetweg dient gevrijwaard te worden.

Voetweg nr. 29 is gelegen langs een zone van landschappelijk waardevol agrarisch gebied, en dient dus bijgevolg voor de exploitatie van de landbouw. Hierdoor is de bouwverordening op het plaatsen van afsluitingen langs buurt- en gemeentewegen van toepassing.

Voetweg nr. 29 heeft een breedte van 1,00 meter ter hoogte van lot 5. Bijgevolg moeten, volgens de bouwverordening op het plaatsen van afsluitingen langs buurt- en gemeentewegen (GR-besluit dd. 23/05/1996), afsluitingen op minstens 1,50 meter van de grens van de weg geplaatst worden.

9. As-builtplan

Vanaf 1-01-2015 is het verplicht om een GRB-conform as-built op te maken. Het as-builtplan dient opgemaakt te worden volgens het GRB-decreet (16/04/2004) art. 13 §3 en §4.

Besluit :

Gunstig advies, mits voorwaarden:

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel dient te gebeuren door en op kosten van de aanvrager. De aanleg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove en de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep).

Er dient een gunstig advies te worden bekomen van de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep).

De verkavelaar dient zijn aanvraag aan te vullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn.

De verkavelaar dient attesten aan te vragen bij de nutsmaatschappijen dat de bestaande voorzieningen in de Paardeveldstraat voldoen voor de bijkomende wooneenheden.

Eventuele of noodzakelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen ten gevolge van de bijkomende wooneenheden dienen uitgevoerd te worden op kosten van de aanvrager.

De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be.

De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw versie 3.1 en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove.

De breedte van de rijweg dient goedgekeurd te worden door de brandweer.

De zone (97m²) van de rijweg, parkeerstrook en naastgelegen voetpad dient na aanleg en definitieve aanvaarding kosteloos overgedragen te worden aan de stad Ninove via een notariële akte.

Het voorgestelde project is gelegen aan voetweg nr. 29, verplaatst naar het huidig tracé (besluit van de deputatie van 12/02/2009, GR-besluit dd 28/08/2008), zoals voorgesteld op de plannen in het dossier. Het oorspronkelijke tracé is nog steeds openbaar domein. Deze situatie geregulariseerd te worden alvorens de verkoopsbaarheidsattesten van de loten kunnen afgeleverd worden.

De regularisatie dient te gebeuren volgens volgende procedure:

Doordat in de ruiloperatie een verschil vervat zit tussen de af te stane grondoppervlakte openbaar domein en de te benutten grondoppervlakte openbaar domein dient een schattingsverslag opgevraagd te worden bij het Ministerie van Financiën, ontvanger der registratie, voor de bepaling van de meerwaarde voor de aanvrager. Nadien dient een officiële ruilakte met oplegvergoeding verleden te worden ingevolge de gedeeltelijke herlegging van voetweg nr. 29. De vastgestelde meerwaarde en de kosten van de officiële ruilakte zijn ten laste van de eigenaar(s) van de betrokken percelen.

Voetweg nr.29 heeft over de eerste 44m een wettelijke breedte van 8m openbaar domein. Vervolgens heeft deze voetweg een wettelijke breedte van 1m waarvan de wegzate wordt geleverd door het betrokken perceel. Er wordt nog een extra zone van 97m² gratis grond afgestaan door de aanvrager. Deze zone dient mee opgenomen te worden in de notariële akte.

De doorgang van voetweg nr. 29 dient gevrijwaard te worden.

Voetweg nr. 29 is gelegen langs een zone van landschappelijk waardevol agrarisch gebied, en dient dus bijgevolg voor de exploitatie van de landbouw. Hierdoor is de bouwverordening op het plaatsen van afsluitingen langs buurt- en gemeentewegen van toepassing.

Voetweg nr. 29 heeft een breedte van 1,00 meter ter hoogte van lot 5. Bijgevolg moeten, volgens de bouwverordening op het plaatsen van afsluitingen langs buurt- en gemeentewegen (GR-besluit dd 23/05/1996), afsluitingen op minstens 1,50 meter van de grens van de weg geplaatst worden.

Vanaf 1-01-2015 is het verplicht om een GRB-conform as-built op te maken. Het as-builtplan dient opgemaakt te worden volgens het GRB-decreet (16/04/2004) art. 13 §3 en §4. 

 

l. De Watergroep heeft op 27 februari 2015 het volgende meegedeeld over de riolering:

Naar aanleiding van het ingediende dossier voor de riolering wordt een hydraulisch onderzoek ingesteld. Van zodra het onderzoek is afgerond wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten.

 

m. De Watergroep heeft op 7 april 2015 volgend hydraulisch advies over de riolering gegeven:

1. Situering

In het kader van RioPact formuleert Aquafin een hydraulisch advies aangaande een verkaveling gelegen in Paardeveldstraat. De bouwheer is fam. Van Melckebecke-Eyelenbosch. Het ontwerp werd opgemaakt door studiebureau HDP, Guido De Saedeleer.

Het project bevindt zich in fase vergunningsaanvraag.

Het betreft een verkaveling met 5 loten voor ééngezinswoningen.

Volgende elementen worden in dit advies onderzocht:

- Nazicht van het concept van de riolering

- Nazicht van de hydraulische dimensionering

2. Advies

Het project kan gunstig geadviseerd worden. Volgende punten dienen in acht genomen te worden:

- Er wordt gemeld dat een ondergrondse parkeergarage mogelijk is.

Hier moet wel worden opgemerkt dat deze mogelijks niet gravitair op de riolering kan aangesloten worden, gezien de geringe diepte (1.5m onderkant buis) van de riolering.

Ook kan een ondergrondse garage terugslag krijgen uit de riolering.

Als er toch voor een ondergrondse garage gekozen wordt, wordt aangeraden een pomp te voorzien voor eventuele afvoer van vuilvracht en of regenwater.

- Best kan er een bypass met wandafsluiter (die steeds dicht staat) voorzien worden parallel aan het wervelventiel zodat de constructie kan leeggelaten worden zonder ruimwagen te voorzien bij ontstopping van het wervelventiel.

- De doorvoeropening van het wervelventiel staat op het detailplan 40cm boven de bodem van de put getekend. Hierdoor zal er steeds water in de overstortconstructie blijven staan. Dit zal fungeren als zandvang en vrij snel aanslibben. Hier kan eventueel uitvullingsbeton in voorzien worden.

- Bij verkrijgen van een bouwvergunning zullen de percelen moeten voldoen aan de verordening hemelwater, aangezien slechts 80m² per kavel gemeenschappelijk gebufferd wordt. Er zal dus per kavel een hemelwater put en buffer/infiltratievoorziening moeten voorzien worden.

Voor aansluiting van de riolering op de bestaande infrastructuur dienen volgende voorwaarden in acht genomen te worden:

- De werken moeten worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250 en de algemene wijzigingen en aanvullingen van Aquafin aan het standaardbestek 250.

- Er dient aangesloten op een bestaande inspectieput of, indien deze inspectieput te ver ligt, dient er een nieuwe inspectieput gebouwd te worden op de leiding.

- De aansluiting op een bestaande inspectieput moet worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250, hoofdstuk 7, artikel 3.10. met dien verstande dat het dichten van de aansluitopening in een betonnen inspectieput gebeurt d.m.v. beton (dus niet met metselwerk).

- De bouw van een nieuwe inspectieput moet worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250, hoofdstuk VII, artikel 3.9.

- De afmetingen van de put moeten zodanig gekozen worden dat aan beide zijden op de bestaande leiding korte inbouwstukken ontstaan met een maximale lengte van 0,75 m, gemeten vanaf de binnenzijde van de wand van de inspectieput, in de geest van het standaardbestek 250, hoofdstuk VII, artikel 1.1.2.3.A.

- Voor eventuele opbraak en herstelling van wegenis dient contact genomen met en gewerkt worden volgens de voorwaarden opgelegd door de eigenaar van de wegenis.

3. Motivatie van het advies

3.1 DWA- stelsel

DWA: Geschat aantal inwonersequivalenten (IE) 12 IE

3.1.1 Concept

Er wordt een gescheiden riolering aangelegd.

De vuilwaterafvoer wordt voorzien via een leiding diameter 250mm aan 30mm/m en aangesloten op de gemeentelijke leiding in de Paardeveldstraat.

3.1.2 Hydraulische dimensionering

Gezien de geringe vuilvracht die zal aangesloten worden, zal deze leiding zeker voldoende capaciteit hebben om de afvoer te voorzien.

3.2 RWA- stelsel

RWA: Totaal aangesloten verharde oppervlakte: 5 loten, 80m² per lot= 400m²

3.2.1 Concept

De wegenis wordt volledig in waterdoorlatende verharding aangelegd en dient dus niet meegerekend te worden in de berekening van buffervolume.

Enkel 80m² per kavel moet ingerekend worden in het buffer of infiltratie volume.

Er wordt een leiding diameter 400mm aan 20mm/m aangelegd met aansluitend een leiding diameter 800mm aan 3mm/m als buffervolume. Het water wordt vertraagd afgevoerd met behulp van een wervelventiel met minimale diameter 150mm en een overstort op 25.86mtaw.

Het regenwater sluit aan op de gemengde leiding in de Paardeveldstraat.

De doorvoeropening van het wervelventiel staat op het detailplan 40cm boven de bodem van de put getekend. Hierdoor zal er steeds water in de overstortconstructie blijven staan. Dit zal fungeren als zandvang en vrij snel aanslibben. Hier kan eventueel uitvullingsbeton in voorzien worden.

Best kan er een bypass met wandafsluiter (die steeds dicht staat) voorzien worden parallel aan de wervel zodat de constructie kan leeggelaten worden zonder ruimwagen te voorzien bij ontstopping van de wervel.

Gezien de waterdoorlatende verharding, zullen de straatkolken slechts beperkt water afvoeren naar de riolering.

3.2.2 Hydraulische dimensionering

Controle capaciteit en verhanglijn

De capaciteit van de leidingen volstaat voor de afvoer van de beperkte verharding.

Hergebruik, infiltratie, buffering en vertraagde afvoer Er wordt voldoende buffering voorzien, er wordt geen infiltratie voorzien gezien de kleine aangesloten hoeveelheid verharding.

De motivatie is niet erg uitgebreid, er wordt aangehaald dat er wegens weinig ruimte in openbaar domein en grote helling niet geïnfiltreerd kan worden.

Echter infiltrerende leidingen zijn steeds mogelijk (vb leiding diameter 800mm infiltrerend voorzien).

Er werden geen gegevens m.b.t waterdoorlatendheid van de bodem of grondwaterstanden meegedeeld.

Echter gezien er maximaal wordt ingezet op waterdoorlatende verharding voor de wegenis en bijgevolg enkel de verharding van de bebouwing dient gebufferd te worden, kan hiermee wel akkoord gegaan worden.

 

n. De Watergroep heeft in tweede instantie op aangepaste plannen op 13 mei 2015 volgend ongunstig hydraulisch advies gegeven:

Het project kan niet gunstig geadviseerd worden. Volgende punten dienen in acht genomen te worden:

- Er wordt onvoldoende hemelwater geïnfiltreerd. De waterdoorlatende wegenis zal door de sterke helling ook hemelwater afvoeren naar de regenweerafvoer en bijgevolg moet deze oppervlakte ook in rekening gebracht worden bij het buffervolume.

- Er wordt gemeld dat een ondergrondse parkeergarage mogelijk is.

Hier moet wel worden opgemerkt dat deze mogelijks niet gravitair op de riolering kan aangesloten worden, gezien de geringe diepte (1.5m onderkant buis) van de riolering.

Ook kan een ondergrondse garage terugslag krijgen uit de riolering.

Als er toch voor een ondergrondse garage gekozen wordt, wordt aangeraden een pomp te voorzien voor eventuele afvoer van vuilvracht en of regenwater.

- Best kan er een bypass met wandafsluiter (die steeds dicht staat) voorzien worden parallel aan het wervelventiel zodat de constructie kan leeggelaten worden zonder ruimwagen te voorzien bij ontstopping van het wervelventiel.

- De doorvoeropening van het wervelventiel staat op het detailplan 40cm boven de bodem van de put getekend. Hierdoor zal er steeds water in de overstortconstructie blijven staan. Dit zal fungeren als zandvang en vrij snel aanslibben. Hier kan eventueel uitvullingsbeton in voorzien worden.

- Bij verkrijgen van een bouwvergunning zullen de percelen moeten voldoen aan de verordening hemelwater, aangezien slechts 80m² per kavel gemeenschappelijk gebufferd wordt. Er zal dus per kavel een hemelwater put en buffer/infiltratievoorziening moeten voorzien worden.

Voor aansluiting van de riolering op de bestaande infrastructuur dienen volgende voorwaarden in acht genomen te worden:

- De werken moeten worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250 en de algemene wijzigingen en aanvullingen van Aquafin aan het standaardbestek 250.

- Er dient aangesloten op een bestaande inspectieput of, indien deze inspectieput te ver ligt, dient er een nieuwe inspectieput gebouwd te worden op de leiding.

- De aansluiting op een bestaande inspectieput moet worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250, hoofdstuk 7, artikel 3.10. met dien verstande dat het dichten van de aansluitopening in een betonnen inspectieput gebeurt d.m.v. beton (dus niet met metselwerk).

- De bouw van een nieuwe inspectieput moet worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250, hoofdstuk VII, artikel 3.9.

- De afmetingen van de put moeten zodanig gekozen worden dat aan beide zijden op de bestaande leiding korte inbouwstukken ontstaan met een maximale lengte van 0,75 m, gemeten vanaf de binnenzijde van de wand van de inspectieput, in de geest van het standaardbestek 250, hoofdstuk VII, artikel 1.1.2.3.A.

- Voor eventuele opbraak en herstelling van wegenis dient contact genomen met en gewerkt worden volgens de voorwaarden opgelegd door de eigenaar van de wegenis.

3. Motivatie van het advies

3.1 DWA- stelsel

DWA

Geschat aantal inwonersequivalenten (IE) 12 IE

3.1.1 Concept

Er wordt een gescheiden riolering aangelegd.

De vuilwaterafvoer wordt voorzien via een leiding diameter 250mm aan 30mm/m en aangesloten op de gemeentelijke leiding in de Paardeveldstraat.

3.1.2 Hydraulische dimensionering

Gezien de geringe vuilvracht die zal aangesloten worden, zal deze leiding zeker voldoende capaciteit hebben om de afvoer te voorzien.

3.2 RWA- stelsel

RWA

Totaal aangesloten verharde oppervlakte        5 loten/80m² per lot= 400m²              m²

3.2.1 Concept

De wegenis wordt volledig in waterdoorlatende verharding aangelegd. Een deel van het hemelwater zal echter afvloeien naar de regenweerafvoer gezien de hoge hellingsgraad. Daarom dient ook de oppervlakte wegenis in rekening gebracht te worden bij de berekening van het vereiste buffervolume.

Enkel de 80m² per kavel wordt hier ingerekend in het buffer of infiltratie volume.

Er wordt een leiding diameter 400mm aan 20mm/m aangelegd met aansluitend een leiding diameter 800mm aan 3mm/m als buffervolume. Het water wordt vertraagd afgevoerd met behulp van een wervelventiel met minimale diameter 150mm en een overstort op 25.86mtaw.

Het regenwater sluit aan op de gemengde leiding in de Paardeveldstraat.

De doorvoeropening van het wervelventiel staat op het detailplan 40cm boven de bodem van de put getekend. Hierdoor zal er steeds water in de overstortconstructie blijven staan. Dit zal fungeren als zandvang en vrij snel aanslibben. Hier kan eventueel uitvullingsbeton in voorzien worden.

Best kan er een bypass met wandafsluiter (die steeds dicht staat) voorzien worden parallel aan de wervel zodat de constructie kan leeggelaten worden zonder ruimwagen te voorzien bij ontstopping van de wervel.

3.2.2 Hydraulische dimensionering

Controle capaciteit en verhanglijn

De capaciteit van de leidingen volstaat voor de afvoer van de beperkte verharding.

Hergebruik, infiltratie, buffering en vertraagde afvoer

Er wordt onvoldoende buffering voorzien, er wordt geen infiltratie voorzien gezien de kleine aangesloten hoeveelheid verharding.

De motivatie is niet erg uitgebreid, er wordt aangehaald dat er wegens weinig ruimte in openbaar domein en grote helling niet geïnfiltreerd kan worden.

Echter infiltrerende leidingen zijn steeds mogelijk (vb leiding diameter 800mm infiltrerend voorzien).

Er werden geen gegevens m.b.t waterdoorlatendheid van de bodem of grondwaterstanden meegedeeld.

 

 • o. De Watergroep heeft in derde instantie op een tweede versie aangepaste plannen op 20 mei 2015 opnieuw een ongunstig hydraulisch advies gegeven. De motivatie luidt als volgt:

1. Situering

In het kader van RioPact formuleert Aquafin een hydraulisch advies aangaande een verkaveling gelegen in Paardeveldstraat. De bouwheer is fam. Van Melckebecke-Eyelenbosch. Het ontwerp werd opgemaakt door studiebureau HOP, Guido De Saedeleer.

Het project bevindt zich in fase vergunningsaanvraag.

Het betreft een verkaveling met 5 loten voor ééngezinswoningen.

Volgende elementen worden in dit advies onderzocht:

• Nazicht van het concept van de riolering

• Nazicht van de hydraulische dimensionering

2. Advies

Het project kan niet gunstig geadviseerd worden. Volgende punten dienen in acht genomen te worden:

• Er is geen geldige motivatie toegevoegd om niet te infiltreren. Gezien men een koker 1200x800mm kan plaatsen onder de wegenis, is ook een leiding 800mm voor infiltratie mogelijk. Deze is in volume en infiltrerend oppervlak voldoende volgens formulier Hemelwater en Verordening. Bovendien zou dit voldoende zijn volgens de voorwaarden gesteld door de Provincie in advies van 24/03/2015 en is het ook duidelijk een goedkoper alternatief.

• De ontwerper dient na te gaan of infiltratie mogelijk is (infiltratiecapaciteit en grondwaterstand).

Indien blijkt dat dit niet mogelijk is, dient dit gemotiveerd te worden en toegevoegd te worden aan het dossier.

Indien uit infiltratie-onderzoek blijkt dat infiltratie niet mogelijk is, dient met volgende rekening gehouden te worden ikv de buffering.

• Een opening 110mm is niet conform met de Code van Goede Praktijk (owv onderhoudsredenen en aanslibbingsrisico ). Wij adviseren om hier de kleinst mogelijke wervel te installeren met minimale opening 150mm..

• De doorvoeropening thv het overstort staat op het detailplan 40cm boven de bodem van de put getekend. Hierdoor zal er steeds water in de overstortconstructie blijven staan. Dit zal fungeren als zandvang en vrij snel aanslibben. Hier kan eventueel uitvullingsbeton in voorzien worden.

• Er wordt een bypass met wandafsluiter voorzien hetgeen conform de code is, parallel aan de opening zodat de constructie eenvoudig kan leeggelaten worden bij ontstopping.

De schuif staat echter aan de verkeerde zijde van de bypass. Deze dient langs de zijde van de buffering geïnstalleerd te worden.

Volgende aandachtspunten ikv het ontwerp:

• Er wordt gemeld dat een ondergrondse parkeergarage mogelijk is.

Hier moet wel worden opgemerkt dat deze mogelijks niet gravitair op de riolering kan aangesloten worden, gezien de geringe diepte (1.5m onderkant buis) van de riolering.

Ook kan een ondergrondse garage terugslag krijgen uit de riolering.

Als er toch voor een ondergrondse garage gekozen wordt, wordt aangeraden een pomp te voorzien voor eventuele afvoer van vuilvracht en of regenwater.

• Bij verkrijgen van een bouwvergunning zullen de percelen moeten voldoen aan de verordening hemelwater, aangezien slechts 80m2 per kavel gemeenschappelijk gebufferd wordt. Er zal dus per kavel een hemelwater put en buffer/infiltratievoorziening moeten voorzien worden.

Voor aansluiting van de riolering op de bestaande infrastructuur dienen volgende voorwaarden in acht genomen te worden:

• De werken moeten worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250 en de algemene wijzigingen en aanvullingen van Aquafin aan het standaardbestek 250.

• Er dient aangesloten op een bestaande inspectieput of, indien deze inspectieput te ver ligt, dient er een nieuwe inspectieput gebouwd te worden op de leiding.

• De aansluiting op een bestaande inspectieput moet worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250, hoofdstuk 7, artikel 3.10. met dien verstande dat het dichten van de aansluitopening in een betonnen inspectieput gebeurt d.m.v. beton (dus niet met metselwerk).

• De bouw van een nieuwe inspectieput moet worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250, hoofdstuk VII, artikel 3.9. .

• De afmetingen van de put moeten zodanig gekozen worden dat aan beide zijden op de bestaande leiding korte inbouwstukken ontstaan met een maximale lengte van 0,75 m, gemeten vanaf de binnenzijde van de wand van de inspectieput, in de geest van het standaardbestek 250, hoofdstuk VII, artikel1.1.2.3.A. .

• Voor eventuele opbraak en herstelling van wegenis dient contact genomen met en gewerkt worden volgens de voorwaarden opgelegd door de eigenaar van de wegenis.

3. Motivatie van het advies

3.1 DWA- stelsel

DWA

Geschat aantal inwonersequivalenten (IE) 12 IE

3.1.1 Concept

Er wordt een gescheiden riolering aangelegd.

De vuilwaterafvoer wordt voorzien via een leiding diameter 250mm aan 30mm/m en aangesloten op de gemeentelijke leiding in de Paardeveldstraat.

3.1.2 Hydraulische dimensionering

Gezien de geringe vuilvracht die zal aangesloten worden, zal deze leiding zeker voldoende capaciteit hebben om de afvoer te voorzien.

3.2 RWA- stelsel

RWA

Wegenis                                                                                 100%                          461m2

Aangesloten verharde oppervlakte woningen igv infiltratie       80m2 per lot               400m2

Aangesloten verharde oppervlakte woningen igv buffering                                          687m2

3.2.1 Concept

De wegenis wordt volledig in waterdoorlatende verharding aangelegd. Een deel van het hemelwater zal echter afvloeien naar de regenweerafvoer gezien de hoge hellingsgraad. Daarom dient ook de oppervlakte wegenis in rekening gebracht te worden bij de berekening van het vereiste buffervolume.

Volgens de verordening dient enkel de 80m2 per kavel ingerekend te worden in het buffer of infiltratie volume. Naar advies van de Provincie dd. 24/03/2015 dient dit echter uitgebreid te worden naar alle bebouwbare oppervlakte op de percelen in het geval van buffering met vertraagde doorvoer.

Er wordt een koker 1200x800mm aan 3mm/m aangelegd richting Paardeveldstraat. Het water wordt vertraagd afgevoerd met behulp van een opening 110mm en een overstort op 26.00 mtaw.

Het regenwater sluit aan op de gemengde leiding in de Paardeveldstraat.

De doorvoeropening van het wervelventiel staat op het detailplan 40cm boven de bodem van de put getekend. Hierdoor zal er steeds water in de overstortconstructie blijven staan. Dit zal fungeren als zandvang en vrij snel aanslibben. Hier kan eventueel uitvullingsbeton in voorzien worden.

Er wordt een bypass met wandafsluiter voorzien, parallel aan de opening zodat de constructie eenvoudig kan leeggelaten worden bij ontstopping. De schuif staat echter aan de verkeerde zijde van de bypass. Deze dient langs de zijde van de buffering geïnstalleerd te worden.

3.2.2 Hydraulische dimensionering

Controle capaciteit en verhanglijn

De capaciteit van de leidingen volstaat voor de afvoer van de beperkte verharding.

Hergebruik, infiltratie, buffering en vertraagde afvoer

Zoals vermeld in het formulier Hemelwater dient men in deze verkaveling in principe te infiltreren tenzij technisch voldoende gemotiveerd kan worden dat dit niet mogelijk is. De ontwerper doet hierop beroep en vermeldt in de motivatie dat infiltratie niet mogelijk is gezien de kleinschaligheid van het project en de grote helling.

Als we de voorwaarden van de Provincie echter bekijken zien we dat in het geval van infiltratie enkel de 80 m2 per perceel dient meegeteld te worden, gesteld dat de hemelwaterput per woning ook naar een infiltratievoorziening kan afwateren.

De oppervlakte die in dit geval meegeteld moet worden is 461 m2 + 5 x80m2 = 861 m2 of een benodigd infiltratie-oppervlak van 34.4 m2.

Indien men de grote koker vervangt door een leiding 800mm van 42m bekomt men reeds een infiltrerend oppervlak van 39 m2 en buffering van minstens 21 rn" wat voldoende is volgens de Verordening en formulier Hemelwater.

Wij komen dan ook tot de conclusie dat infiltratie een kleinere impact en plaats nodig heeft dan buffering. De bijgevoegde motivatie kan bijgevolg niet aanvaard worden.

De enige motivatie om alsnog naar buffering over te gaan, dient te blijken uit een infiltratieonderzoek (infiltratiecapaciteit + grondwaterstand). Er werden geen gegevens m.b.t waterdoorlatendheid van de bodem of grondwaterstanden meegedeeld.

Indien hieruit blijkt dat infiltratie niet mogelijk is, kan de buffering bewaard blijven. Men dient dan wel rekening te houden dat een opening 11Ommniet conform is met de Code van Goede Praktijk (owv onderhoudsredenen en aanslibbingsrisico). Wij adviseren om hier de kleinst mogelijke wervel te installeren met minimale opening 150mm.

 

Overwegende dat de ontwerper van de wegenis zijn plannen heeft aangepast (conform artikel 4.3.1.§1,2e en 3e lid, van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening) in functie van de (ongunstige) adviezen van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid, de rioolbeheerder RioP en de stedelijke dienst openbare werken;

 

Overwegende dat na deze aanpassingen de technische plannen nog niet voldoen aan de eisen van de rioolbeheerder RioP;

 

Overwegende dat met een finaal ongunstig advies van de rioolbeheerder de zaken van de wegen niet kunnen goedgekeurd worden;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de zaak van de wegen van de verkavelingsaanvraag ingediend op 6 februari 2015 door de heer en mevrouw Van Melkebeek – Eylenbosch, Hellestraat 24, Appelterre voor gronden gelegen langs Paardeveldstraat in Appelterre, kadastraal gekend als 9e afd, Sie B, nr 920n3 niet goed te keuren;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende bezwaren en opmerkingen.

 

Artikel 2

 

De zaak van de wegen voor de verkavelingsaanvraag ingediend op 6 februari 2015 door de heer en mevrouw Van Melkebeek – Eylenbosch, Hellestraat 24, Appelterre voor gronden gelegen langs Paardeveldstraat in Appelterre, kadastraal gekend als 9e afd, Sie B, nr 920n3 wordt niet goedgekeurd.

 

 

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing wordt verstuurd naar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Ruimte Vlaanderen en naar de verkavelaar.

 

 


Contact informatie