GR20150618 Punt 24. Autonoom Gemeentebedrijf Ninove - jaarrekening 2014 (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2012 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012, gewijzigd bij het besluit van 28 februari 2013, betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten toepassen vanaf 1 januari 2013;

 

Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provinciesen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 betreffende “digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus”;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;

 

Overwegende dat de schema’s van de jaarrekening voor de ondernemingsboekhouding moeten worden opgemaakt op basis van een rekeningenstelsel en een indeling die beantwoorden aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten (het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel);

 

Overwegende dat hogervermelde schema’s rechtstreeks vanuit de registraties in de BBC-boekhouding kunnen worden opgebouwd op basis van een concordantietabel;

 

Overwegende dat overeenkomstig het Belgisch boekhoudrecht de autonome gemeentebedrijven met een statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard als een onderneming worden beschouwd en dat deze “overheidsondernemingen” dan ook een aantal bepalingen moeten volgen van de vennootschapsboekhouding voor de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de jaarrekening en de opmaak van het jaarverslag;

 

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf de Kleine Dender voldoet aan de criteria van de kleine vennootschappen en bijgevolg de jaarrekening volgens het verkort schema voor de ondernemingen dient neer te leggen en te publiceren bij de balanscentrale en dit onmiddellijk na goedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad zal gebeuren;

 

Gelet op het verslag van 30 april 2015 van de commissaris, VGD Bedrijfsrevisoren burg. cvba, Spinnerijstraat 12 te 9240 Zele;

 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, zwembad de Kleine Dender”, van 30 april 2015, houdende vaststelling van de jaarrekening en het boekhoudkundig resultaat 2014;

 

Gelet op artikel 236 §3 van het gemeentedecreet waarbij vermeld wordt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders van het AGB Ninove te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

De jaarrekening 2014 wordt goedgekeurd,

 

Artikel 2

De liquiditeitenrekening wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro.

 

I. Exploitatiebudget (B-A)

119.453

   A. Uitgaven

1.136.950

   B. Ontvangsten

1.256.403

     1.a. Belastingen en boetes

 

     1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

     1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

     2. Overige

1.256.403

 

 

II. Investeringsbudget (B-A)

-77.350

   A. Uitgaven

107.027

   B. Ontvangsten

29.676

 

 

III. Andere (B-A)

54.435

   A. Uitgaven

22.915

      1. Aflossing financiële schulden

22.915

  1. Periodieke aflossingen

22.915

  1. Niet-periodieke aflossingen

 

      2. Toegestane leningen

 

      3. Overige transacties

 

     

 

   B. Ontvangsten

     77.350

      1. Op te nemen leningen en leasings

     77.350

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden

 

           a. Periodieke terugvorderingen

 

           b. Niet-periodieke terugvorderingen

 

      3. Overige transacties

 

  
 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

96.538

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

31.342

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

127.880

 

 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

 

   A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

   B. Bestemde gelden voor investeringen

 

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

127.880

 

 

  

Artikel 3

De balans wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro.

 
 

ACTIVA

  

I. Vlottende activa

245.386

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen

186.700

   B. Vorderingen op korte termijn

58.664

      1. Vorderingen uit ruiltransacties

28.895

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

29.768

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

 

   D. Overlopende rekeningen van het actief

23

   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

 
  

II. Vaste activa

455.975

   A. Vorderingen op lange termijn

 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties

 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

 

   B. Financiële vaste activa

 

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen

 

      2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

      3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

 

      4. OCMW-verenigingen

 

      5. Andere financiële vaste activa

 

   C. Materiële vaste activa

455.975

      1. Gemeenschapsgoederen

530

         a. Terreinen en gebouwen

 

         b. Wegen en overige infrastructuur

 

         c. Installaties, machines en uitrusting

 

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

530

         e. Leasing en soortgelijke rechten

 

         f. Erfgoed

 

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

455.445

         a. Terreinen en gebouwen

 

         b. Installaties, machines en uitrusting

454.841

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

604

         d. Leasing en soortgelijke rechten

 

      3. Overige materiële vaste activa

 

         a. Terreinen en gebouwen

 

         B. Roerende goederen

 

   D. Immateriële vaste activa

 
  

TOTAAL ACTIVA

701.360

  
 
 

PASSIVA

  

I. Schulden

 552.702

   A. Schulden op korte termijn

 221.509

      1. Schulden uit ruiltransacties

185.083

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten

67.600

         b. Financiële schulden

 

         c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

117.484

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties

 

      3. Overlopende rekeningen van het passief

1.496

      4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

34.929

   B. Schulden op lange termijn

331.193

      1. Schulden uit ruiltransacties

331.193

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten

 

            1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

 

            2. Overige risico's en kosten

 

         b. Financiële schulden

 331.193

         c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

 

     2. Schulden uit niet-ruiltransacties

 

 

 

II. Nettoactief

148.658

  

TOTAAL PASSIVA

701.360

 

 

Artikel 4

De waarderingsregels worden goedgekeurd.

 

Artikel 5

Aan de bestuurders, met name de leden van de raad van bestuur en de commissarissen van het AGB Ninove, wordt kwijting verleend.

 

Artikel 6

Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan het AGB De kleine Dender en aan de provinciegouverneur.


Contact informatie