GR20150618 Punt 23. Jaarrekening OCMW 2014 (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het ocmw-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

 

Gelet op het besluit  van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2012 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provinciesen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 betreffende “digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus”;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;

 

Gelet op het uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 mei 2015;

 

Overwegende dat een kopie van dit besluit binnen de 20 dagen na de zitting gelijktijdig werd verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur overeenkomstig artikel 254 van het ocmw –decreet;

 

Overwegende dat de jaarrekening wordt overgemaakt aan de gemeenteraad ten einde zijn opmerkingen te formuleren en aan de provinciegouverneur ter goedkeuring overeenkomstig artikel 174 van het ocmw –decreet;

 

Overwegende dat de eventuele opmerkingen moeten worden verstuurd aan de provinciegouverneur binnen een termijn van 50 dagen na verzending van het afschrift van de vastgestelde jaarrekening door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

Kennis te nemen van de jaarrekening 2014.

 

Artikel 2

De liquiditeitenrekening wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.673.885

 

 

   A. Uitgaven

16.189.451

 

 

   B. Ontvangsten

17.863.336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Investeringsbudget (B-A)

-172.156

 

 

   A. Uitgaven

232.534

 

 

   B. Ontvangsten

60.378

 

 

 

 

 

 

III. Andere (B-A)

-538.734

 

 

   A. Uitgaven

538.737

 

 

      1. Aflossing financiële schulden

538.737

 

 

      2. Toegestane leningen

 

 

 

      3. Overige transacties

 

 

 

 

 

 

 

   B. Ontvangsten

               3

 

 

      1. Op te nemen leningen en leasings

 

 

 

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden

 

 

 

      3. Overige transacties

               3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

962.995

 

 

 

 

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.933.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.896.695

 

 

 

 

 

 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

984.112

 

 

   A. Bestemde gelden voor exploitatie

376.731

 

 

   B. Bestemde gelden voor investeringen

607.381

 

 

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

  2.912.583

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3

De balans wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

 

                          ACTIVA

 

 

 

 

 

I. Vlottende activa

         5.477.590

 

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen

3.193.183

 

   B. Vorderingen op korte termijn

2.243.602

 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties

970.852

 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

1.272.750

 

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

5.218

 

   D. Overlopende rekeningen van het actief

 

 

   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

35.588

 

 

 

 

II. Vaste activa

23.718.705

 

   A. Vorderingen op lange termijn

68.617

 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties

328

 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

68.288

 

   B. Financiële vaste activa

8.712

 

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen

 

 

      2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

                    25                            

 

      3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

               1.512

 

      4. OCMW-verenigingen

               7.175

 

      5. Andere financiële vaste activa

 

 

   C. Materiële vaste activa

23.602.793

 

      1. Gemeenschapsgoederen

21.908.940

 

         a. Terreinen en gebouwen

6.639.856

 

         b. Wegen en overige infrastructuur

 

 

         c. Installaties, machines en uitrusting

226.114

 

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

133.231

 

         e. Leasing en soortgelijke rechten

14.909.740

 

         f. Erfgoed

 

 

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

 

 

         a. Terreinen en gebouwen

 

 

         b. Installaties, machines en uitrusting

 

 

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

 

 

         d. Leasing en soortgelijke rechten

 

 

      3. Overige materiële vaste activa

1.693.853

 

         a. Terreinen en gebouwen

1.693.853

 

         B. Roerende goederen

 

 

   D. Immateriële vaste activa

38.583

 

 

 

 

TOTAAL ACTIVA

29.196.295

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

I. Schulden

23.477.642

 

   A. Schulden op korte termijn

2.803.339

 

      1. Schulden uit ruiltransacties

         1.854.546

 

          a. Voorziening voor risico’s en kosten

            549.917

 

          b. Financiële schulden

 

 

          c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

         1.304.629

 

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties

257.083

 

      3. Overlopende rekening van het passief

142.302

 

      4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

549.409

 

 

 

 

   B. Schulden op lange termijn

20.674.303

 

      1. Schulden uit ruiltransacties

18.758.047

 

         a. Voorzieningen voor risico’s en kosten

            635.508

 

          1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

379.222

 

          2. Overige risico’s en kosten

256.286

 

         b. Financiële schulden

18.122.540

 

         c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

 

 

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties

         1.916.256

 

 

 

 

II. Netto actief

5.718.653

 

 

 

 

TOTAAL PASSIVA

29.196.295

 

 

 

 

Artikel 4

De waarderingsregels worden goedgekeurd.

 

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de heer gouverneur.


Contact informatie