GR20150618 Punt 21. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schoolreglement - goedkeuring (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat een inrichtende macht voor elke academie deeltijds kunstonderwijs een schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen de inrichtende macht en de ouders en de leerlingen regelt;

 

Overwegende dat, o.a. ingevolge wijzigingen in de regelgeving over de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, het bestaande schoolreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2014, moet geactualiseerd worden;

 

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;

 

Gelet op de besprekingen in het schoolteam en de opmerkingen van de directeur;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19juni 2014, wordt opgeheven.

 

Artikel 2

 

Het bijgevoegde schoolreglement deeltijds kunstonderwijs wordt goedgekeurd.

De infobrochure maakt integraal deel uit van het schoolreglement.

 

Artikel 3

 

Het schoolreglement en de infobrochure worden bij de eerste inschrijving van de leerling en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de leerling of zijn ouders, die ondertekenen voor kennisneming.


Contact informatie