GR20150618 Punt 20. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - personeel - arbeidsreglement - goedkeuring (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en de inrichtende macht;

 

Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het stedelijk onderwijs, moeten geïnformeerd worden over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;

 

Overwegende dat, o.a. ingevolge de overheveling van de filialen Liedekerke en Roosdaal vanaf 1 september 2014 naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove, het bestaande arbeidsreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 juni 2009, niet langer voldoet;

 

Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG;

 

Gelet op het protocol van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van Ninove van 28 mei 2015;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het bestaande arbeidsreglement van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 juni 2009, wordt opgeheven.

 

Artikel 2

 

Het hierbijgevoegde arbeidsreglement voor de personen die onder toezicht arbeid verrichten in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdschool + vestigingsplaatsen + filialen), Parklaan 13, 9400 Ninove, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit en van het arbeidsreglement wordt ter kennisgeving bezorgd aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove.

 

Artikel 4

 

Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Regionale Directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.


Contact informatie