GR20150618 Punt 2. Politie - personeel - openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst verkeer (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 betreffende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Gelet op het verslag van de stuurgroep van 6 mei 2015 waarin de wijziging van de formatie in de lijn van de formatiewijziging van juni 2012 aan bod kwam;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 juni 2015 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het operationeel kader. De 2 inspecteurs van politie waarvan sprake in deze wijziging worden vacant verklaard;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

1 hoofdcommissaris van politie

4 commissarissen van politie

15 hoofdinspecteurs van politie (waaronder 1 politie assistent)

55 inspecteurs van politie

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

 

Gelet op de aanwezigheid van de waarnemend korpschef van de lokale politie bij de bespreking van onderhavige beslissing;

 

Overwegende dat, mits goedkeuring van de provinciegouverneur wat de wijziging van personeelsformatie betreft, twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst verkeer vacant worden verklaard;

 

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst verkeer via mobiliteit aan te wijzen;

 

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

 

 

beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst verkeer worden vacant verklaard. Ze worden begeven bij wege van mobiliteit.

 

Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Operationeel personeel – Inspecteur van politie

 

Functiebeschrijving:

-        Je voert de wettelijke en reglementaire politionele opdrachten uit inzonderheid inzake verkeerswetgeving;

-        Je voert opdrachten en taken uit onder leiding van de hiërarchisch hoger geplaatsten;

-        Je voert de opgelegde verkeerstaken uit in een permanente geest van dienstverlening;

-        Je bent bereid te werken in een flexibel dienstrooster/uurschema dat in overleg met het diensthoofd bepaald wordt en dat beantwoordt aan de behoeften van de dienstverlening en de vereisten van de dienst. Het dienstrooster/uurschema zal opgesteld worden in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen;

-        Je neemt deel aan de projectwerking rond verkeersveiligheid;

-        Je lost verkeersproblemen doeltreffend op;

-        Je bent zichtbaar aanwezig op straat;

-        Je staat in voor de verkeersregeling bij beteugelende en niet-beteugelende ordediensten of evenementen waarvoor een    politieaanwezigheid vereist is;

-        Je kan deel uitmaken van HYCAP.

 

Profiel:

-        Je geeft blijk van een goede fysieke conditie en kan werken in een dienstrooster zoals hierboven omschreven;

-        Je beschikt over een voldoende kennis van de rechtswetenschappen (straf(proces)recht – wegcode – algemeen politiereglement – burgerlijk (proces)recht);

-        Je bent bereid tot het volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies;

-        Je neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij verkeert;

-        Je kan binnen zijn bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen;

-        Je beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid;

-        Je kenmerkt je door:

- punctualiteit, orde en netheid;

- een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;

- discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit;

- flexibiliteit en stressbestendigheid;

- incasseringsvermogen;

-        Je werkt binnen de door de hiërarchische oversten gestelde limieten;

-        Je handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen;

-        Je beschikt over goede sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, conflicthantering, goede contactuele en communicatieve vaardigheden;

-        Je beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid ook in soms zeer moeilijke omstandigheden;

-        Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;

-        Je beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

-        Je hebt kennis van de in de zone gebruikte informaticatoepassingen;

-        Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal.

 

Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove – Aalstersesteenweg 24 – 9400 Ninove

 

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Benny Van Holder – Diensthoofd verkeer – Aalstersesteenweg 24 – 9400 Ninove – 054 31 89 16

 

Wijze van selectie: advies van een selectiecommissie

 

Geen Specifieke evaluatie

 

Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

 

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:

-       Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;

-       Officier van een korps van de lokale politie;

-       Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek, een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen (zelfde graadvereiste).

De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

 

Artikel 2

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van inspecteur van politie voor de dienst verkeer die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

 

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Federale Politie – Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie – Directie van het personeel – Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.


Contact informatie