GR20150618 Punt 19. Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - oprichting beroepscommissie (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

 

Gelet op de decreten betreffende het onderwijs;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen, inzonderheid onderafdelingen B, D, E en F, en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het schoolreglement van de scholen van de Scholengemeenschap GeNi;

 

Overwegende dat het schoolbestuur van een basisschool vanaf het schooljaar 2014/2015 een interne beroepscommissie dient op te richten waarbij de ouders in beroep kunnen gaan tegen een tijdelijke uitsluiting, tegen een definitieve uitsluiting en tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;

 

Overwegende dat de beroepscommissie geval per geval kan worden opgericht, maar dat het opportuun is dat het schoolbestuur de samenstelling en de werking ervan vooraf vaststelt;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Voor het stedelijk basisonderwijs zal vanaf het schooljaar 2014/2015 een beroepscommissie opgericht worden en de werking ervan wordt vastgesteld als volgt:

 

Beroep tegen

Interne leden

Externe leden

Tijdelijke uitsluiting in het lager onderwijs

-       Leerkracht of zorgcoördinator van de school

-       Directeur coördinatie van de scholengemeenschap GeNi

-       Geen

Definitieve uitsluiting in het lager onderwijs

-       Leerkracht of zorgcoördinator van de school

-       Directeur coördinatie van de scholengemeenschap GeNi

-       Leerkracht, zorgcoördinator of directeur van een basisschool van een ander schoolbestuur

-       Afgevaardigde van een ander schoolbestuur

Niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs

-       Directeur van de school of zijn afgevaardigde

-       Directeur coördinatie van de Scholengemeenschap GeNi

-       Leerkracht, zorgcoördinator of directeur van een basisschool van een ander schoolbestuur

-       Afgevaardigde van een ander schoolbestuur

 

De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van interne en externe leden. De voorzitter is steeds het oudste extern lid, behalve bij een tijdelijke uitsluiting in het basisonderwijs waar het oudste intern lid voorzitter is.

 

Elke beroepscommissie duidt per dossier een secretaris aan uit zijn leden.

 

De leden van de beroepscommissie zijn aan de discretieplicht onderworpen.

 

De samenstelling van de beroepscommissie kan niet wijzigen tijdens de behandeling van een dossier. De beroepscommissie wordt samengeroepen door de voorzitter. Het secretariaat van de beroepscommissie wordt waargenomen door de dienst Onderwijs van de Stad Ninove die de beroepscommissie de nodige ondersteuning biedt.

 

Bij de behandeling van een dossier hoort de beroepscommissie in elk geval de ouders in kwestie. De beroepscommissie kan ook één of meerdere leden van de klassenraad horen. De beroepscommissie beslist verder autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen. Ze oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de regelgeving en met het schoolreglement.

 

De beroepscommissie kan het beroep afwijzen op grond van onontvankelijkheid onder de volgende voorwaarden:

- De termijn voor indiening van het beroep is overschreden. Deze termijn is opgenomen in het schoolreglement;

- Het beroep voldoet niet aan de vormvereisten, eveneens opgenomen in het schoolreglement.

 

Deze afwijzing van het beroep wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de termijn voorzien in het schoolreglement overgemaakt worden aan de persoon die het beroep heeft ingediend en aan het schoolbestuur.

 

Indien het beroep ontvankelijk is, kan de beroepscommissie tot de volgende beslissing komen:

- De oorspronkelijke beslissing wordt bevestigd;

- De oorspronkelijke beslissing wordt vernietigd.

 

Binnen de beroepscommissie wordt gestreefd naar consensus. Bij stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden gelijk zijn. Elke lid heeft één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De stemming gebeurt bij handopsteking.

 

Het schriftelijk verslag met de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie wordt overgemaakt aan het schoolbestuur. Het wordt ondertekend door de secretaris en voorzitter van de beroepscommissie. Het verslag vermeldt ten minste:

- Namen en hoedanigheid van de leden van de beroepscommissie;

- De datum waarop de beroepscommissie is samengekomen om een beslissing te nemen;

- De datum waarop het beroep werd ingediend;

- De naam van de persoon die het beroep indient;

- De naam van de leerling, school en klas van de leerling;

- Vermelding van ontvankelijkheid van het beroep en bij onontvankelijkheid de reden(en);

- De namen en hoedanigheid van de personen die werden gehoord;

- Het resultaat van de stemming

- De gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie.

 

Het schoolbestuur is verplicht om de beslissing van de beroepscommissie te aanvaarden. Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal overhandigd worden aan de directeur coördinatie en aan de directeurs van de scholen van de Scholengemeenschap GeNi.

 

 


Contact informatie