GR20150618 Punt 16. Onderwijs - nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool Appelterre-Dorp 48 - individueel DBFM-contract - goedkeuring (datum van publicatie 30/07/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006);

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2010 waarbij de deelname aan het DBFM-programma “Inhaalbeweging Schoolinfrastructuur”, zoals bepaald in het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, werd bevestigd, waarbij beslist werd om hiertoe een beroep te doen op de Vlaamse Regering, die als opdrachtencentrale is opgetreden voor de selectie van een private partner in de DBFM-vennootschap en het belasten van de DBFM-vennootschap met de uitvoering van het DBFM-programma en waarbij beslist werd om in navolging van artikel 3 van het voormelde decreet van 7 juli 2006 een voorcontract af te sluiten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48, op voorwaarde dat er een wettelijke basis is voor de vestiging van het hypothecair mandaat;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 februari 2011 waarbij het addendum nr. 1 van het voorcontract werd afgesloten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2012 waarbij het addendum nr. 2 van het voorcontract werd afgesloten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48;

 

Gelet op het collegebesluit van 4 september 2012 waarin de voorstudiefase werd goedgekeurd onder voorbehoud van de gestelde opmerkingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 waarbij principieel akkoord werd gegaan om een deel van de omgevingswerken buiten het zakelijk recht en het 30-jarig onderhoud van het DBFM-contract te plaatsen en om de kosten en de erelonen hieraan verbonden “up-front” te betalen;

 

Gelet op het collegebesluit van 2 april 2013 waarbij het voorontwerpdossier ter kennisneming werd goedgekeurd onder voorbehoud van de gestelde opmerkingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 september 2013 waarin het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 werd ingetrokken en het voorontwerpdossier en het iDBFM-contract werden goedgekeurd, met inbegrip van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) en de eenmalige vergoeding bij terbeschikkingstelling, beiden berekend op basis van het voorontwerpdossier;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2014 waarin het splitdocument iDBFM-contract met bijlage 3 (schema bouwgrond / bouwplaats) en bijlage 8 (werken uit te voeren door Inrichtende Macht en Stappenplan) goedgekeurd werd;

 

Gelet op het e-mailbericht van 8 mei 2015 waarbij via de PROCOS Project Library het definitief ontwerp van het Individueel DBFM-contract bezorgd werd, omvattende het definitief ontwerp van individueel DBFM-contract, de Vooropgestelde Bruto Beschikbaarheidsvergoeding, de Ontwerpakte Zakelijke Recht en de Direct Agreement;

 

Gelet op de brief van AG Real Estate van 7 mei 2015 met de vraag om voor 22 juni 2015 het definitief ontwerp van het Individueel DBFM-contract onder voorbehoud van het definitief vaststellen van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding goed te keuren;

 

Overwegende dat het definitief Individueel DBFM-contract alle wijzigingen bevat ten opzichte van het standaard contract voor het bouwproject;

 

Overwegend dat de vooropgestelde bruto beschikbaarheidsvergoeding (BBV) berekend op 7 mei 2015, € 264.582,28 inclusief BTW per jaar (= 100%) bedraagt, verdeeld volgens subsidieerbaarheid :

AGIOn subsidie :

            € 220.735,68 inclusief BTW per jaar (= 83,43 %)

            of € 55.183,92 euro inclusief BTW per kwartaal

Ten laste van de inrichtende macht :

            € 43.846,60 inclusief BTW per jaar (= 16,57%)

            of € 10.961,65 inclusief BTW per kwartaal;

 

Overwegend dat de eenmalige vergoeding bij terbeschikkingstelling berekend op 7 mei 2015, 190.865,60 euro inclusief BTW (= 100%), verdeeld volgens subsidieerbaarheid :

AGIOn subsidie :

            € 155.812,61 inclusief BTW (= 81,63 %)

Ten laste van de inrichtende macht :

            € 35.053,00 inclusief BTW (=18,37%);

 

Overwegende dat de vooropgestelde Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en de eenmalige vergoeding bij terbeschikkingstelling nog definitief dienen vastgesteld te worden na ondertekening van het individueel DBFM-contract;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, exploitatiebudget transactiekredieten 2016, 2017, 2018 en 2019, op de algemene rekening 610100 van het beleidsitem 080010 en de actie 1/11/2/41 – Een nieuw schoolgebouw bouwen via DBFM voor Appelterre-Dorp 48;

 

 

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

Het definitief Individueel DBFM-contract (iDBFM-contract) wordt onder voorbehoud van het definitief vaststellen van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) goedgekeurd.

Conform artikel 182 § 1 van het gemeentedecreet zijn de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris gemachtigd om het iDBFM-contract te onderteken.

Er wordt machtiging gegeven aan de ondertekenaars voor volgende verrichtingen :

- ondertekening van het iDBFM-contract met vaststelling van de definitieve BBV

- ondertekening van de Directe Overeenkomst tussen stad Ninove, DBFM Scholen van Morgen nv en BNP Paribas Fortis nv

- het verlijden van de akte van het iDBFM-contract met zakelijk recht en van de akte hypothecair mandaat voor de notaris.

 

Artikel 2

 

Deze beslissing zal meegedeeld worden aan AG Real Estate CO-Production in Development en de brief van AG Real Estate van 7 mei 2015 zal voor akkoord ondertekend terug bezorgd worden.


Contact informatie