GR20150618 AP6. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de antwoorden op schriftelijke en mondelinge vragen(datum van publicatie 30/07/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie:

Als oppositie is het onze taak om alle handelingen van de meerderheid kritisch te bekijken. Dat dit nodig is, is duidelijk. Zeer regelmatig worden voorstellen van de meerderheid immers nog bijgestuurd tussen het verzenden van de agenda van de gemeenteraad en de gemeenteraad zelf. Niet zelden met positieve gevolgen voor de financiën van de stad. 

 

Toelichting:

Wanneer we schriftelijke of mondelinge vragen stellen, verwachten we van de bevoegde schepen of het CBS wel correcte en eerlijke antwoorden. Zelfs al is dat antwoord pijnlijk voor de meerderheid. We hebben intussen al meermaals mogen vaststellen dat voorstellen van N-VA tijdens de gemeenteraad worden weggestemd om nadien in licht herwerkte vorm of wat uitgebreider terug op de agenda werden gezet door de meerderheid. Als de motivatie om een voorstel weg te stemmen te begrijpen valt, hebben we daar geen enkel probleem mee, zolang dit het algemeen belang maar ten goede komt. We hebben er wel een probleem mee wanneer voorstellen met foutieve motivatie worden weggestemd om nadien vast te stellen dat het voorstel wel werd uitgevoerd.

Het wordt nog erger wanneer de waarheid niet wordt verteld. Zo heb ik moeten vaststellen dat een antwoord op een mondelinge vraag m.b.t. de heraanleg van de Eichemstraat niet klopt met de realiteit. De vraag was om t.h.v. de aansluiting met de Berrebroeckstraat de weg daar ofwel verder te versmallen om een duidelijker wegbeeld te creëren en voorrang te geven aan een voldoende breed voet- en fietspad, of de weg te verbreden en de voet- en fietspaden er te versmallen. Het antwoord van schepen Evenepoel was dat hij bewust wou kiezen voor het uitvoeren van de fietspaden volgens het vademecum voor fietspaden maar er toch in geslaagd was de weg er enkele centimeters breder te maken. Dit maakt de situatie nauwelijks duidelijker en is ons inziens een verkeerde keuze.

Wat blijkt bij nazicht van de plannen? Dat het fietspad weldegelijk werd versmald om de weg er te kunnen verbreden. Het vademecum voor fietspaden werd dus niet gerespecteerd en het erge is dat het wegbeeld nog minder duidelijk zal worden. Ik heb dit op de dienst openbare werken gemeld en een voorstel tot aanpassing ter plaatse overgemaakt.

 

Vragen:

Wil de schepen nog eens antwoorden op de vraag of het vademecum voor fietspaden bij de heraanleg van de Eichemstraat, meer bepaald t.h.v. de aansluiting met de Berrebroeckstraat, werd gerespecteerd en de fietspaden er minimaal 1,5m breed zijn?

 

Moties:

  1. De gemeenteraad beslist om het CBS de opdracht te geven de plannen voor de heraanleg van de Eichemstraat beperkt aan te passen en het fietspad uit te voeren conform het vademecum voor fietspaden ten koste van de wegzate voor gemotoriseerd verkeer.

 

  1. De gemeenteraad beslist om het CBS de opdracht te geven de plannen voor de heraanleg van de Eichemstraat beperkt aan te passen en het wegbeeld duidelijker te maken door bij het inrijden van de betreffende zone vanuit beide richtingen, de weg te versmallen tot één rijvak en een plantvak te voorzien in het verlengde van het rechtse rijvak. Dit moet, zonder veel signalisatie, duidelijk maken dat voertuigen die de zone met beperkte wegbreedte uit rijden, voorrang hebben op verkeer dat de zone in wil.”

Contact informatie