GR20150618 AP3. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de burgemeester betreffende een aantal loontoeslagen voor de vrijwillige brandweerlui(datum van publicatie 30/07/2015)

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

 

“De vrijwillige brandweerlui hebben recht op een aantal loontoeslagen die tot op heden nog niet zijn uitbetaald.

 

Graag had ik vernomen of de vakantiegelden van de vrijwillige brandweermannenprestaties, geleverd door de vrijwilligers , aan de post Ninove jaar 2014 gaan uitbetaald worden . Zo ja wanneer? Zoniet, waarom niet?

 

Eveneens is er bij nazicht geconstateerd dat de diplomatoeslag 3 percent niet uitbetaald is . Dit is reeds eerder aangehaald zonder resultaat . Eerste melding dateert reeds van 14 december 2014. Deze staan nochtans genotuleerd in het statuut voor de brandweer Ninove van December 2013 . Sectie 5 artikel 41 . 10 .

Waarom werd deze toeslag nog niet uitbetaald?

Wanneer zal hij worden uitbetaald?”


Contact informatie