GR20150618 AP1. Interpellatie van raadslid G. D'haeseleer aan de schepen van mobiliteit betreffende de verkeerssituatie in de Fonteinstraat(datum van publicatie 30/07/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie :

 

Half april ondertekenden een 70-tal bewoners van de Fonteinstraat een petitie om hun vraag om een aantal verkeerstechnische ingrepen uit te voeren in hun straat, kracht bij te zetten.

 

Ik had dan ook graag antwoord gekregen op volgende vragen:

 

Is de schepen, net als wij, van mening dat de verkeerssituatie in de Fonteinstraat inderdaad problematisch is voor de bewoners en er dringende maatregelen noodzakelijk zijn?

 

Werden er intussen reeds politiecontroles uitgevoerd op de snelheidsbeperking en op de tonnagebeperking?  Zo  ja, op welke dagen werden deze controles uitgevoerd en wat waren de resultaten van die controles?  Welke besluiten kan men hieruit trekken?

 

De bewoners suggereren om asverschuivingen in te voeren in de desbetreffende straat? Wat is het standpunt van het schepencollege in deze?  Kan er geen proefopstelling geplaatst worden ? Zo ja, binnen welke tijdspanne denkt men dit te realiseren?”


Contact informatie