GR20150521 Punt 3. Secretariaat - Ninove Welzijn - buitengewone en algemene vergadering - donderdag 28 mei 2015 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ninove Welzijn;

 

Gelet op de uitnodiging van 30 april 2015 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone en de algemene vergadering van Ninove Welzijn op donderdag 28 mei 2015 om 18.00 uur;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de regels met betrekking tot de beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen;

 

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

                 1. Samenstelling van het bureau

                2. Aanpassing van de statuten aan het besluit m.b.t. beheersaspecten

                3. Varia;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

 1. Samenstelling van het bureau
 2. Verslag en jaarrekening 2014:
  1. Verslag van de RvB over het boekjaar 2014
  2. Jaarrekening 2014
  3. Verslag van de commissaris-revisor
 3. Goedkeuring verslag en jaarrekening:
  1. Goedkeuring van het verslag van de RvB over het boekjaar 2014
  2. Goedkeuring van de jaarrekening 2014
  3. Goedkeuring van het verslag van de Commissaris
 4. Kwijting geven aan de bestuurders en de commissaris-revisor
 5. Statutaire benoemingen
 6. Varia;

 

Overwegende dat de algemene vergadering dient te beslissen over de verlenging van de mandaten van de bestuurders;

 

Overwegende dat deze zijn voorgedragen door de gemeenteraad bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2013 en 24 april 2014, namelijk Dirk Vanderpoorten, Stijn Vermassen, Alfons Schorreel, Lieve Van Eeckhout en Alain Triest;

 

Overwegende dat aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering opdracht kan gegeven worden om aan de algemene vergadering de verlenging van deze mandaten van bovenvermelde kandidaat-bestuurders voor te dragen;

 

Overgaande tot geheime stemming betreffende het voorstel tot verlenging van de mandaten van de kandidaat-bestuurders;

 

Overwegende dat dit voorstel wordt aanvaard met 19 ja-stemmen en 13 onthoudingen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone en de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering;

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone en de algemene vergadering van donderdag 28 mei 2015.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Ninove Welzijn op donderdag 28 mei 2015 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Ninove Welzijn wordt ook opdracht gegeven aan de algemene vergadering de verlenging van de mandaten van de bestuurders voor te stellen zoals deze zijn voorgedragen door de gemeenteraad bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2013 en 24 april 2014, namelijk Dirk Vanderpoorten, Stijn Vermassen, Alfons Schorreel, Lieve Van Eeckhout en Alain Triest.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ninove Welzijn, Acaciastraat 1, 9400 Ninove.

 

 


Contact informatie