GR20150521 Punt 21. Sport - aanleg kunstgrasveld 2016 - toewijzing club + investeringstoelage - goedkeuring (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de meerjarenplanning van 2014-2019 waarbij de stad mee wil investeren in kunstgrasvelden bij clubs met een grote jeugdwerking en waar initiatieven tot structurele samenwerking en/of fusies echt worden aangepakt;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2000 waarbij een retributiereglement op het gebruik van stedelijke voetbalinfrastructuur werd goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 05 maart 2015 waarbij voor het budgetjaar 2015 een eerste kunstgrasveld werd toegewezen aan KVK Ninove;

 

Overwegende dat het provinciaal comité van de KBVB op 21 april 2015 schriftelijke bevestiging heeft gegeven voor het samenwerkingsverband tussen KVE Winnik en VK Jong Neigem;

 

Overwegende dat KVE Winnik in haar brief van 19 december 2014 zich kandidaat heeft gesteld voor de aanleg van een kunstgrasveld op het B-terrein gelegen in de Minnenhofstraat te Denderwindeke;

 

Overwegende dat door de club alle noodzakelijke vergunningen zullen aangevraagd worden voor de aanleg van het kunstgrasveld;

 

Overwegende dat aan alle voorwaarden in de vergunning dient voldaan te worden;

 

Overwegende dat KVE Winnik/VK Jong Neigem voldoet aan de vooropgestelde criteria om bij de stad aanspraak te maken op de aanleg van een kunstgrasveld;

 

Overwegende dat voor de toekenning volgende criteria werden gevolgd:

-      initiatieven tot structurele samenwerking en/of fusies

-      jeugdwerking

-      de aanleg van een kunstgrasveld kan enkel gebeuren op een terrein waarvan de stad het eigendomsrecht heeft;

 

Overwegende dat in het meerjarenplan 2014-2019 een maximum bedrag van € 350.000,00 voor één kunstgrasveld werd voorzien in enveloppe VRZ2014/001 – AR 664000 – BI 074000 – Actie 1/7/3/5;

 

Overwegende dat de aanvragende club instaat voor studiekosten, dossierkosten, aanleg terrein (afvoer grond naar erkend stort met ontvangst van de nodige certificaten) en de uitwerking van het project;

 

Overwegende dat de club bereid is de meerkosten te dragen, o.a. omheining, verlichting, dug-outs, verhardingen rond het terrein, kosten voortvloeiend uit voorwaarden van vergunningen algemeen, verborgen gebreken;

 

Overwegende dat aan de aanvragende club een investeringssubsidie zal toegekend worden op basis van in te dienen facturen;

 

Overwegende dat de aanvragende club prijzen dient aan te vragen bij drie verschillende gespecialiseerd firma’s in kunstgrasvelden en deze dienen te worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat de club het aangegane contract van jaarlijks specifiek onderhoud (minimum 2 maal per jaar) dient voor te leggen;

 

Overwegende dat de club zelf instaat voor het slepen en borstelen van het terrein met een frequentie van 2 maal per maand (afhankelijk van de training- en wedstrijdfrequenties) ;

 

Gelet op de bepalingen van de vigerende gebruiksovereenkomsten met de clubs;

 

 

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De aanleg van het tweede kunstgrasveld in 2016 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Op basis van vermelde criteria wordt dit kunstgrasveld in 2016 toegekend aan KVE Winnik (B-terrein - Minnenhofstraat).

 

Artikel 3

 

De club dient zelf in te staan voor de uitwerking van het project en de aanvraag van de vergunningen.

 

Artikel 4

 

Aan KVE Winnik zal in 2016 een investeringssubsidie toegekend worden van maximum € 350.000,00.

 

Artikel 5

 

De uitbetaling van de investeringssubsidie gebeurt op basis van in te dienen facturen.

 

Artikel 6

 

De gebruiksovereenkomst van de club wordt aangepast op basis van 1 %, gedurende 30 jaar, op de gedane investeringen.

 

Artikel 7

 

Het eventuele restbedrag van het project wordt na betaling van de laatste factuur opnieuw in de budgetten van de sportdienst voorzien.

 

Artikel 8

 

Indien een samenwerkingsovereenkomst/fusie zou worden opgeheven dan zullen de vrijgekomen uren ter beschikking gesteld worden van de stad Ninove – sportdienst.

 

Artikel 9

 

De financiële dienst wordt door de sportdienst in kennis gesteld van het besluit.

 

Artikel 10

 

De opvolging van de dossiers gebeurt door de sportdienst, de sportdienst wordt betrokken bij elke fase in het dossier en de werken.


Contact informatie