GR20150521 Punt 18. Cultuur - stationeervergunning aan Fiesta Europa bvba - goedkeuring (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 januari 2015 om toestemming te verlenen aan Fiesta Europa bvba, Kerkhofstraat 19, 2990 Wuustwezel, om een internationale feestmarkt ‘Fiesta Europa’, met een 40-tal marktkramers uit 12 à 14 Europese landen, inclusief een ‘food court’ en een podium voor animatie, te organiseren op het Niniaplein van Ninove van vrijdag 18 september tot en met autovrije zondag 20 september 2015, in het bijzonder artikel 3;

 

Overwegende dat aan Fiesta Europa bvba een stationeervergunning kan worden toegekend van vrijdag 18 september tot en met zondag 20 september 2015 voor het Niniaplein (Centrumlaan) te Ninove;

 

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Aan Fiesta Europa bvba, Kerkhofstraat 19, 2990 Wuustwezel, wordt een stationeervergunning toegekend van vrijdag 18 september tot en met zondag 20 september 2015 voor het Niniaplein (Centrumlaan) te Ninove.

 

Artikel 2

 

Fiesta Europa bvba kan geen rechten verkrijgen op het openbaar domein, vermeld in artikel 1, die afbreuk doen aan zijn bestemming of aan de macht van de stad om het gebruik van het bedoeld openbaar domein te regelen of te wijzigen, volgens de behoeften en het belang van de burgers in het algemeen, onverminderd de rechten en de plichten die voortvloeien uit deze vergunning.

 

Artikel 3

 

Fiesta Europa bvba zal erop toezien dat alle politiereglementen en alle brandveiligheidsvoorschriften met betrekking tot het georganiseerde evenement, zowel door hemzelf als door derden, stipt worden nageleefd.

 

Artikel 4

 

Fiesta Europa bvba dient er op toe te zien dat de derden waarop hij desgevallend een beroep doet, de nodige verzekeringen hebben afgesloten en in regel zijn met de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 5

 

Aan wagens van hulpdiensten, zoals zieken- en brandweerwagens, dient altijd toegang tot het vergunde domein te worden gegeven.

 

Artikel 6

 

Het is Fiesta Europa bvba of de derde waarop hij een beroep doet niet toegelaten op het vergunde domein werken uit te voeren of de wegverhardingen open te breken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 7

 

Alle kosten, voortspruitend uit deze stationeervergunning, zijn ten laste van Fiesta Europa bvba.

 

Artikel 8

 

Deze stationeervergunning ontslaat Fiesta Europa bvba en de derden waarop hij een beroep doet, niet van de naleving van de bepalingen van het algemeen politiereglement, van het ter gelegenheid van autovrije zondag getroffen tijdelijk politiereglement op het wegverkeer en van de tijdelijke politiereglementen.


Contact informatie