GR20150521 Punt 14. Openbare werken - voorlopig voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 33 te Appelterre - gunstig advies (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 29;

 

Gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;

 

Gelet op de aanvraag van de NV Joost Danneels, St. Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge en de heer en mevrouw Wilfried Baeyens en Anna Baeyens, ’t Angereelstraat 69 a te 9400 Ninove met als bijlage een aanvraagdossier voor de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 33 te Appelterre ingevolge de realisatie van een verkaveling in het gebied tussen de Paepestichelstraat en de ’t Angereelstraat;

 

Gelet op het uittreksel uit de atlas van de buurtwegen waarop voetweg 33 werd aangeduid tussen de punten A – B – C en D;

 

Overwegende dat voetweg 33 volgens de atlas van de buurtwegen een wettelijke breedte heeft van 1 meter en de Paepestichelstraat verbindt met de ’t Angereelstraat via de punten A-B-D aangeduid op het uittreksel uit de atlas van de buurtwegen;

 

Overwegende dat het tracé van punt B naar C sedert lang niet meer gebruikt wordt en vervangen is door de verbinding B - D;

 

Overwegende dat de verplaatsing echter nooit officieel werd via een goedgekeurde aanvraag tot verplaatsing;

 

Overwegende dat in het gebied tussen de Paepestichelstraat en de ’t Angereelstraat te Appelterre meer bepaald op de percelen kadastraal gekend, sectie B nrs. 203g, 462a, 462 h, 462/02, 463c, 465g en delen van de nummers 203h, 205a, 206g, 462g, 463a, 464b, 465k, 465y en 470e een verkaveling zal worden gerealiseerd door de NV Immobiliënmaatschappij Joost Danneels, St. Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge;

 

Gelet op het verkavelingsplan opgemaakt in opdracht van het immobiliënkantoor Danneels als bijlage bij de aanvraag voor het gedeeltelijk afschaffen van voetweg 33 die het gebied van de verkaveling doorkruist;

 

Overwegende dat na de realisatie van de verkaveling met de geplande wegenis de verbinding tussen de Paepestichelstraat en de ’t Angereelstraat behouden blijft;

 

Gelet op het situatieplan en het uittreksel uit de atlas van de buurtwegen met aanduiding van het af te schaffen deel van de voetweg, het te behouden deel van de voetweg en het deel dat in werkelijkheid wordt gebruikt;

 

Gelet op het gunstig advies van 29 april 2015 van de dienst ruimtelijke ordening waarin wordt gemeld dat er vanuit stedenbouwkundig standpunt geen bezwaar is tegen de voorgestelde afschaffing;

 

Gelet op het gunstig advies van 30 april 2015 van de dienst toerisme voor de afschaffing van de voetweg zoals voorgesteld;

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

8 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

 

Het voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 33 te Appelterre, over een afstand van circa 210 meter, wordt voorlopig goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het houden van een openbaar onderzoek.


Contact informatie