GR20150521 Punt 12. Ruimtelijke ordening - goedkeuring van de zaken van de wegen voor de verkavelingsaanvraag V2014/36 ingediend door Robrecht Cosijn voor gronden gelegen Brakelsesteenweg en Geraardsbergsesteenweg in Voorde, kadastraal gekend als 10e afd,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in bijzonder Onderafdeling 5. Zaak van de wegen

art.4.2.25 dat het volgende bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.
Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.”;

 

Gelet op de uitvoeringsbesluiten van bovengenoemd decreet en codex;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, in het bijzonder op art. 3, §4 dat het volgende bepaalt:

“Verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging worden onderworpen aan een openbaar onderzoek, behalve als voldaan is aan alle hieronder vermelde voorwaarden :
1° de kavels waarop de aanvraag betrekking heeft, liggen in een gebied waarvoor een goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg geldt;
2° de aanvraag is in overeenstemming met het voor de kavels geldende plan, vermeld in punt 1°;
3° het voor de kavels geldende plan, vermeld in punt 1°, bevat zowel bestemmingsvoorschriften als voorschriften voor de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies.”;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, in bijzonder op art. 10 dat het volgende bepaalt:

“Als het een vergunningsaanvraag betreft die wegeniswerken omvat als vermeld in artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, neemt de gemeenteraad een gemotiveerd besluit over de zaak van de wegen. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de ingediende bezwaren en opmerkingen.”;

 

Gelet op het verkavelingsreglement voor rioleringen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 juni 2011;

 

Gelet op de aanvraag voor een verkavelingswijziging met wegenis ingediend op 31 december 2014 door Robrecht Cosijn, Echel 90 in 9401 Pollare voor gronden gelegen aan de Brakelse- en Geraardsbergsesteenweg in Voorde, kadastraal gekend als 10e afd, Sie B, nrs 4c, 220b2, c2, d2 en e2;

 

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op het wijzigen van een verkaveling (V1980/26 van 8 juli 1980) met behoud van de kavels 1, 3 en 4 en uitbreiding met de kavels 5, 6 en 7 voor open eengezinswoningen waarbij een ventweg, riolering en nutsleidingen met de nodige aanhorigheden moet worden aangelegd;

 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 26 januari 2015 tot 24 februari 2015 geen bezwaarschriften werden ingediend;

 

Overwegende dat volgende interne diensten en externe instanties een advies verleend hebben:

 

De Gecoro heeft op 12 februari 2015 volgend advies gegeven:

Bespreking:

- Ongunstig advies van de brandweer: een wegbreedte van 8m is vereist

- Waarom ligt de ventweg in de huidige Mariaweg en niet evenwijdig met de Brakelsesteenweg?

- Wat met het braakliggend terrein tussen de ventweg en de Brakelsesteenweg? In de verkaveling wordt hierover geen visie meegegeven

- Het woongebied met landelijk karakter strekt zich over een diepte van 50m uit. De tuinen in agrarisch gebied moeten ingekort worden tot aan de zonegrens.

- Voor de loten 1 tot en met 4 is er reeds een oudere verkaveling geldig.

Advies:

Wat het ontwerp voor de hoek Brakelsesteenweg-Geraardsbergsesteenweg op naam van Robrecht Cosijn betreft, geeft de GECORO unaniem volgend ongunstig advies omwille van:

- Het ongunstig advies van de brandweer

- De tuinen in waardevol agrarisch gebied, terwijl deze binnen de zonegrens van woongebied met landelijk karakter moeten vallen: de zonegrens moet verduidelijkt en gerespecteerd worden.

- De ongunstige inrichting van de ventweg met voorliggend braakliggend perceel: het evenwijdig trekken van de ventweg met de Brakelsesteenweg zorgt voor een oplossing voor het braakliggende perceel en biedt de mogelijkheid om de gebouwen vooruit en dichter bij de weg in te planten, hetgeen ook ten goede komt aan het realiseren van voldoende diepe tuinen in het woongebied.

 

Landbouw en Visserij heeft op 27 januari 2015 volgend advies gegeven:

Uw adviesaanvraag over Verkaveling om de kavels 1,3 en 4 te behouden en de verkaveling uit te breiden met kavels 5, 6 en 7 werd vanuit landbouwkundig standpunt onderzocht en er wordt verwezen naar ons voorgaande voorwaardelijk gunstige advies van 18/11/2013 (2013_029393)dat ook voor deze aanvraag van toepassing blijft:

De aanvraag heeft geen betrekking op professionele agrarische of para-agrarische activiteiten. Het betreft het creëren van 6 kavels voor open bebouwing. De afdeling gaat alleen akkoord met deze aanvraag op voorwaarde dat alle werken van de verkaveling (woning + tuinzone) volledig uitgevoerd worden binnen het woongebied met landelijk karakter. Het achterliggende agrarische gebied moet zijn agrarische gebiedsbestemming behouden.

 

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie heeft volgend advies gegeven:

Hogervermelde percelen zijn gelegen binnen het stroomgebied van waterloop nr. 5.146 van tweede categorie en vallen binnen mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Bij de uitbreiding van de verkaveling werd rekening gehouden met de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Ons inziens zal de verkavelingswijziging geen negatieve invloed hebben op het watersysteem.

 

Het agentschap Wegen en Verkeer heeft op 4 februari 2015 een eerste advies gegeven:

De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden (als bijlage):

BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. Diepte van de zone van achteruitbouw : 8 m (N8) - 8m (N460)r

2. Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg :

a) de grens van het openbaar domein ligt op 13m (N8) - 9,5m (N460)

b) de rooilijn nr. - volgens plan B/1920 K.B. 20/6/1946 ligt op 13 m (N8)

de rooilijn nr. - volgens plan B/6127 K.B.- ligt op 10m (N460)

c) de bouwlijn ligt op minimum 21m (N8) - 18m (N460)

BESLUIT:

Er wordt een GUNSTIG advies verleend op volgende voorwaarden:

N8 tussen kmp 28.460 en 28.480 linkerkant·

Voor de percelen langs de N8 (lot 1, 5, 6 en 7) dient de oprit ontsloten te worden via de nieuw aan te leggen ventweg.

N460 tussen kmp 12.070 en 12.107 linkerkant

Langs de N460 dient er gewerkt te worden met een gemeenschappelijke toegang. Deze toegang dient rekening te houden met de positie van de lijnbeplanting. Dit impliceert dat er deels voorzien moet worden in een ventweg/erfdienstbaarheid. Deze toegang dient voorzien te worden vóór de verkoop van de loten. Voor de aanleg van de toegang op openbaar domein dient de verkavelaar een afzonderlijke aanvraag in te dienen bij Afdeling Wegen en Verkeer.

 

Het agentschap Wegen en Verkeer heeft op 24 maart 2015 na overleg op aangepaste plannen volgend advies gegeven:

De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden (als bijlage):

BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. Diepte van de zone van achteruitbouw : 8m.

2. Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg :

a) de grens van het openbaar domein ligt op 13m .

b) de ontworpen rooilijn is gelegen op 13m uit de bestaande wegas en dit overeenkomstig de vigerende wegnormen.

c) de minimum bouwlijn ligt op 21m.

BESLUIT: GUNSTIG ADVIES ONDER VOORWAARDEN

A. Schending direct werkende normen

Conform artikel 4.3.3. VCRO moet de vergunning worden geweigerd of moeten er voorwaarden opgelegd worden in de vergunning indien uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat het aangevraagde strijdig is met direct werkende normen binnen de beleidsvelden waarvoor het Agentschap bevoegd is. "Indien uit de verplicht in te winnen adviezen blijkt dat het aangevraagde strijdig IS met direct werkende normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening, of indien dergelijke strijdigheid manifest reeds uit het aanvraagdossier blijkt, wordt de vergunning geweigerd of worden in de aan de vergunning verbonden voorwaarden waarborgen opgenomen met betrekking tot de naleving van de sectorale regelgeving." In casu worden door de vergunningsaanvraag volgende direct werkende normen geschonden. Schending van KB inzake Wegen-erfdienstbaarheid 'non aedificandi' (=zone achteruitbouw) v. 20/8/1934. De wetgeving inzake de erfdienstbaarheid 'non aedificandi' bepaalt dat de perceelgrens dient afgesloten te worden.

B. Onwenselijkheid omwille van doelstellingen en zorgplichten Conform artikel 4.3.4. VCRO kan de vergunning worden geweigerd of moeten er voorwaarden opgelegd worden in de vergunning indien uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat het aangevraagde onwenselijk is in het licht van de doelstellingen en zorgplichten van het Agentschap. "Een vergunning kan worden geweigerd indien uit een verplicht in te winnen advies blijkt dat het aangevraagde onwenselijk is in het licht van doelstellingen of zorgplichten die gehanteerd worden binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening." In casu is de vergunningsaanvraag voorwaardelijk gunstig omwille van volgende doelstellingen en zorgplichten:

• Teneinde het aantal conflicten zo beperkt mogelijk te houden dient de toegang beperkt te worden tot een maximum breedte van 7m, de beide afschuiningen dienen uitgevoerd te worden in een verhoogde boordsteen zodat deze enkel door brandweervoertuigen kunnen gebruikt worden. Personenvoertuigen kunnen enkel van de 7m gebruik maken.

• Op het einde van de ventweg dient de slagboom vervangen te worden door buigpalen; ter hoogte van de grens openbaar domein dienen ook buigpalen geplaatst te worden zodat er geen directe ontsluiting mogelijk is naar de gewestweg toe vanop het laatste perceel.

Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer gunstig onder bovenvermelde voorwaarden

 

De brandweer heeft in haar nota van 4 februari 2015 een ongunstig advies gegeven. De motivatie luidt als volgt:

De brandweer adviseert dat de nuttige effectieve breedte van de doodlopende straat minimaal 8 meter bedraagt. Dit over de volledige lengte van de straat. De huidige straat voldoet hier niet aan.

Binnen de 60 meter moet tevens een hydrant BH100 te bereiken zijn:

 • Ondergrondse leiding Æ 150mm;
 • 2m van gevel / puinkegel;
 • Bovengrondse hydrant BH100 (uitgeefkant Æ 110mm en 2x70mm DSP koppeling);
 • gedurende 120 min voldoende druk en debiet;
 • conform EN 14384:2005;
 • NBN S21-019;

Het uitgebrachte advies is niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Tevens is het uitsluitend opgesteld in functie van de meegedeelde inlichtingen met betrekking tot de bestaande toestand. Bij eventuele wijzigingen, van welke aard ook, dient de brandweer telkens opnieuw geraadpleegd. De brandweer dient geraadpleegd te worden voor een plaatsbezoek alvorens een nieuw- of vernieuwbouw in gebruik te nemen.

 

De brandweer heeft in hun verslag van 16 april 2015 (dat op de dienst ruimtelijke ordening ontvangen is op 13 mei 2015) volgend advies gegeven:

- Van toepassing zijnde regelgeving inzake brandvoorkoming

Bijlagen 1, 2/1, 5/1 en 7 aan het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. van 26 april 1995) en latere wijzigingen (zie ook http://besafe.be).

- Vastgestelde gebreken en opmerkingen aangaande de regelgeving (niet limitatief)

Geen

- Geadviseerde bijkomende brandvoorzorgsmaatregelen

* De ganse inrichting dient rechtstreeks en voortdurend bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweerdiensten zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden. Elke toegangsweg dient zo opgevat dat het materieel van de brandweerdiensten erop kan rijden, stationeren en bediend worden. Op deze wegen dient er steeds één rijstrook vrijgehouden waar het stationeren verboden is en die voldoet aan volgende eisen:

- minimale vrije breedte: 4m (8m indien de toegangsweg doodloopt);

- minimale vrije hoogte: 4m;

- minimale draaistraal: 11m aan de binnenkant en 15m aan de buitenkant;

- maximale helling: 6%;

- draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.

- Opmerkingen

Geen

De brandweer meent deze aanvraag POSITIEF te mogen adviseren mits er rekening wordt gehouden met de geadviseerde brandvoorzorgsmaatregelen.

 

De Watergroep heeft op 27 februari 2015 volgend advies gegeven over de drinkwaterdistributie:

Ter hoogte van de loten 5, 6 en 7 van de vermelde verkaveling is er geen drinkwaterdistributieleiding aanwezig. Een uitbreiding van het drinkwaterdistributienet is noodzakelijk om deze verkaveling te bevoorraden. Voor het opmaken van het ontwerp, wachten wij op de aanvraag van betrokken aanvrager of opdrachtgever. Mogen wij u vragen geen bouwvergunningen af te leveren vooraleer de uitbreiding gerealiseerd is of de verkavelaar een attest van De Watergroep kan voorleggen waaruit blijkt dat hij aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

 

De Watergroep heeft op 22 januari 2015 volgend hydraulisch advies gegeven over de riolering:

Zoneringsplan VMM: volgens het zoneringsplan ligt het perceel in een "groene cluster" wat inhoud dat: Het betreft een collectief te optimaliseren buitengebied. Er is een openbaar rioleringsstelsel aanwezig ter hoogte van uw perceel. Het betreft een gemengd rioleringsstelsel. Het privaat rioleringsstelsel op de kavels dient te voldoen de eisen gesteld onder punt D.

D. Toetsing van de aanvraag aan het zoneringsplan en rioleringsreglement. Raadpleging van de plannen openbare riolering geeft aan dat er een riolering in deze straat aanwezig is. Het betreft een gemengd rioleringsstelsel. De riolering is gravitair aangelegd met een diameter 600 in beton. Deze ligt op geringe diepte. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij latere aanleg private riolering. Er is een open gracht ter hoogte van de rooilijn/voorste perceelgrens van lot 3 en 4. Er zal voorzien worden in de aanleg van wegenis met daarbij horende rioleringswerken. Deze werken worden uitgevoerd in eigen beheer van de verkavelaar. Voor aanvang van de werken dient De Watergroep op de hoogte te worden gebracht zodat opvolging van de werkzaamheden mogelijk is. Na uitvoering van de werken en na oplevering ervan zal een kosteloze overname gebeuren van de infrastructuur. Deze werken zorgen voor de toegankelijkheid van lot 1, 5, 6 en 7. Voor loten 3 en 4 dient een inbuizing te worden voorzien zodat beide loten toegankelijk worden. Ook hiervoor dient een voorstel te worden uitgewerkt om in uitvoering te laten gaan. Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de woningen dient voldaan te worden aan het rioleringsreglement en de gewestelijke verordening voor hemelwater alsook aan de eisen gesteld van het zoneringsplan, waarvan hieronder bijkomende uitleg is.

1. Legende:

DWA : huishoudelijk afvalwater

Grijs water: huishoudelijk afvalwater sanitair (bv. wasmachine, vaatwas, ...)

Zwart water: huishoudelijk afvalwater wc's

RWA: hemelwater

Gescheiden rioleringsstelsel: een dubbel rioleringsstelsel met scheiding van RWA en DWA.

Gemengd rioleringsstelsel: een rioleringsstelsel waar RWA en DWA samen worden afgevoerd.

IBA : individuele behandeling voor afvalwater.

2. Groene Cluster: collectief te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering aanwezig. Wanneer de stedenbouwkundige aanvraag voor nieuwbouw/verbouwing gelegen is in deze cluster dient het rioleringsstelsel op privaat domein als volgt te worden uitgevoerd:

 • Volledige scheiding van RWA en DWA tot op de voorste perceelgrens/rooilijn bij aanwezigheid van gracht.
 • DWA-stelsel dient in de toekomst verplicht aangesloten te worden op het nog aan te leggen openbare rioleringsstelsel en dient momenteel te worden aangesloten op de aanwezige gracht, oppervlaktewater of infiltratievoorziening. Het lozen dient verplicht te gebeuren over een individuele voorbehandelingsinstallatie (septische put). Volgende zaken zijn van toepassing.

o Volledige scheiding grijs en zwart water op privaat domein.

o Zwart EN grijs water dient verplicht via een individueel voorbehandelingsinstallatie (septische put) alvorens in een lozing te voorzien.

o Bij aanleg van het private rioleringsstelsel dient rekening te worden gehouden met mogelijkheid tot afkoppeling van zwart en grijs water. Bij realisatie van een openbare riolering zal de ontkoppeling verplicht plaats vinden.

 • RWA-stelsel dient conform te zijn met de verordening voor hemelwater en/of voorzien te zijn van.

o Een hemelwaterput van 5.000 liter met overloop naar

• een infiltratievoorziening van liter en een oppervlakte van m2

• een buffervoorziening van liter met een vertraagde afvoer met maximaalledigingsdebiet van 20 I/sec per aangesloten ha.

 • De overloop van deze voorzieningen RWA-stelsel wordt aangesloten op een gracht, een oppervlaktewater of via infiltratievoorziening.
 • Er dient in een maximale hergebruik te worden voorzien van het opgevangen hemelwater voor toepassingen zoals wc's, wasmachine, buiten kraan, uitgietbak, ... Er dienen minimaal aftakpunten te worden voorzien.
 • Het oppervlaktewater van verhardingen (opritten en terras) dient eveneens aangesloten te worden op de infiltratievoorziening of buffervoorziening tenzij zij rechtstreeks kunnen infiltreren in naastgelegen terreinoppervlakte (bv gazon).
 • De overloop van eventuele toepassingen van bronbemaling dienen te worden aangesloten op een gracht, een oppervlaktewater of een infiltratievoorziening.
 • De privé riolering dient te worden gekeurd. U kan hiervoor een beroep doen op De Watergroep, SDC Waasland/Meetjesland/Denderstreek.
 • Rechtstreekse lozingen in geklasseerde waterlopen dienen voorafgaand te worden aangevraagd bij de Bestendige Deputatie Oost-Vlaanderen.

E. Conclusie

Het hydraulisch advies is ongunstig onder de voorwaarden dat:

Voldaan wordt aan de punten vermeld onder D.

Een aanpassing van het wegenisplan waarbij de huisaansluitingen RWA niet aangesloten zitten op de nieuwe beek naast de nieuwe weg maar op de gemengde riolering waar ook de DWA huisaansluitingen zijn op aangesloten. Dit voor lot 1, 5, 6 en 7.

Een voorstel wordt uitgewerkt voor de inbuizing van de gracht ter hoogte van 103 en 4.

 

De Watergroep heeft op 30 april 2015 op aangepaste plannen volgend hydraulisch advies gegeven over de riolering:

C. Zoneringsplan VMM.

Volgens het zoneringsplan ligt het perceel in een “groene cluster” wat inhoud dat : Het betreft een collectief te optimaliseren buitengebied. Er is een openbaar rioleringsstelsel aanwezig ter hoogte van uw perceel. Het betreft een gemengd rioleringsstelsel. Het privaat rioleringsstelsel op de kavels dient te voldoen de eisen gesteld onder punt D.

D. Toetsing van de aanvraag aan het zoneringsplan en rioleringsreglement.

Raadpleging van de plannen openbare riolering geeft aan dat er een riolering in deze straat aanwezig is. Het betreft een gemengd rioleringsstelsel. De riolering is gravitair aangelegd met een diameter 600 in beton. Deze ligt op geringe diepte. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij latere aanleg private riolering. Er is een open gracht ter hoogte van de rooilijn/voorste perceelgrens van lot 3 en 4. Er zal voorzien worden in de aanleg van wegenis met daarbij horende rioleringswerken ter hoogte van lot 1, 5, 6 en 7. Deze werken worden uitgevoerd in eigen beheer van de verkavelaar. Voor aanvang van de werken dient De Watergroep op de hoogte te worden gebracht zodat opvolging van de werkzaamheden mogelijk is. Na uitvoering van de werken en na oplevering ervan zal een kosteloze overname gebeuren van de infrastructuur. Deze werken zorgen voor de toegankelijkheid van lot 1, 5, 6 en 7. Nazicht van de plannen geeft aan dat voorzien wordt in een nieuwe riolering ter hoogte van de nieuwe wegenis met de mogelijkheid deze af te koppelen als dit gewenst is.

E. Conclusie: het hydraulisch advies is GUNSTIG.

 

De stedelijke dienst Openbare Werken heeft op 12 maart 2015 volgend advies gegeven:

1. Rooilijnplan

Informatie omtrent een rooilijnplan is op te vragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer, gezien de Geraardsbergsesteenweg een gewestweg is.

2. Riolering openbaar domein

Uit onze beschikbare inventarisatieplannen blijkt dat er een riolering ligt ter hoogte van het perceel. Deze riolering bestaat uit een stelsel van overwelfde en open grachten. Ter hoogte van lot 3 en 4 is er een open gracht. Om de loten toegankelijk te maken dient deze gracht overwelfd te worden door AWV met een maximale breedte van 5 meter per lot, mits het bekomen van de nodige vergunningen. Dit dient aangevraagd te worden via AWV, de kosten hiervan zijn ten laste van de verkavelaar. Ter hoogte van loten 5, 6 en 7 is een riolering gelegen, diameter 600 mm, diepte ongeveer 1,15 m (loop van de buis) onder het maaiveld. Deze riolering is niet aangesloten op een collector. We verwijzen voor het hydraulisch nazicht naar het advies van Rio-P. Er dient een gunstig advies te worden bekomen van de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep). De buffer- en infiltratiegracht dient ingericht te worden volgens de code van goede praktijk Erosiebestrijdingswerken – Hoofdstuk 8 Buffergrachten, waarbij een betonnen tussenschot wordt geconstrueerd met knijpopening en overloop. De doorvoerleiding van de gracht naar de bestaande riolering dient volgens de code van goede praktijk – versie 2012 een minimale afmeting van d400mm te hebben. De aanleg van deze gracht dient in overleg te gebeuren met de stad Ninove. Bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2011 werd volgend verkavelingsreglement voor rioleringen goedgekeurd :

- Voor elke nieuwe verkaveling ,op het grondgebied van Ninove moet een hydraulisch advies ingewonnen worden van zowel de nieuwe aan te leggen riolering als de invloed hiervan op de bestaande infrastructuur. De Watergroep heeft het recht de verkavelaar op basis van het hydraulisch advies een aangepast rioleringsontwerp te laten maken. Hierin zullen ook de technische eisen van het aan te leggen rioleringsnet en – toebehoren opgenomen zijn. Indien nodig dient de verkavelaar een pompstation te voorzien om de DWA en/of RWA op te pompen naar het bestaande stelsel. De kosten voor het hydraulisch advies en het nazicht hiervan dienen door de verkavelaar betaald te worden.

- De verkavelaar mag wanneer er geen riolering ligt, zelf de buizen aanleggen, mits toestemming en keuring door de Watergroep. Tijdens de uitvoeringswerken dient de Watergroep steeds op de hoogte gehouden te worden, zodat toezicht kan uitgeoefend worden op de aanleg en op de waterdichtheidsproeven. Deze proeven worden uitgevoerd op het volledige nieuwe rioolstelsel op kosten van de verkavelaar. Bij voorlopige oplevering van de aangelegde rioleringen dient de verkavelaar de Watergroep de gelegenheid te geven om het net visueel te inspecteren. Gebreken dienen door de verkavelaar op zijn kosten hersteld te worden. Het aangelegde rioleringsnet dient minimaal te voldoen aan de Watergroep-bestekken en de voorschriften bijgevoegd aan het hydraulisch advies voor riolering.

- Na oplevering draagt de verkavelaar het nieuw aangelegde net kosteloos over aan de Watergroep via een notariële akte. Bij het aanvragen van de verkavelingsvergunning zal de verkavelaar reeds het contract “Kosteloze overdracht aan de Watergroep” ondertekenen en bijvoegen. Dit contract en de naleving ervan zal als opschortende voorwaarde toegevoegd worden in de verkavelingsvergunning.

- Erfdienstbaarheden die voor de aanleg van de rioleringen en/of rioleringstoebehoren verkregen zijn of terreinen in volle eigendom van de verkavelaar ten behoeve van het rioleringsstelsel, dienen notarieel vastgelegd te worden en overgedragen aan de Watergroep. Rioolpompstations, indien aangelegd, dienen steeds op openbaar domein of op terrein in volle eigendom, over te dragen aan de Watergroep, te liggen.

Voorliggende verkavelingsaanvraag moet aangevuld worden met de stukken vermeld in het verkavelingsreglement op rioleringen.

3. Nutsvoorzieningen

De verkavelaar moet zijn aanvraag aanvullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn. De verkavelaar dient attesten aan te vragen bij de nutsmaatschappijen dat de bestaande voorzieningen in de Brakelsesteenweg en de Geraardsbergsesteenweg voldoen voor de bijkomende wooneenheden. Eventuele of noodzakelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen ten gevolge van de bijkomende wooneenheden dienen uitgevoerd te worden op kosten van de bouwheer. De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be.

4. Wateroverlast

Volgens de kaart “overstromingsgevoelige gebieden” van het AGIV liggen de percelen grotendeels in mogelijk overstromingsgevoelig risicogebied. Ons inziens zal de geplande verkaveling geen schadelijke invloed hebben op de waterhuishouding in de omgeving indien bij de realisatie ervan de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater worden nageleefd.

5. Nuttige info

Bij indienen stedenbouwkundige vergunning, dient :

De aansluiting van de riolering te gebeuren volgens het wettelijk gescheiden stelsel. Afkoppeling van hemelwater voorzien te worden conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. De plaatsing van een septische put is verplicht.

6. Wegenis

De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove. Indien de aanbesteding plaatsvindt na 1 mei 2015, dient het standaardbestek 250 versie 3.1 te worden toegepast. De breedte van de rijweg dient goedgekeurd te worden door de brandweer. De zone van de rijweg, greppel en naastgelegen voetpad dient na aanleg en definitieve aanvaarding kosteloos overgedragen te worden aan de stad Ninove via een notariële akte. Voor het materiaal en afmeting voor de betonstraatstenen van de voetpaden wordt een verplicht gebruik opgelegd van grijze betonstraatstenen, type 220 x 110 x 80 mm.

7. Voetweg nr. 9

Langs de percelen is voetweg nr. 9 gelegen. Er dient door de verkavelaar een procedure opgestart te worden om voetweg nr. 9 gedeeltelijk af te schaffen. Een gedeelte voetweg nr. 9 dient afgeschaft te worden, om reden dat de voetweg wordt opgenomen in de openbare wegenis van de verkaveling.

8. As-builtplan

Vanaf 1-01-2015 is het verplicht om een GRB-conform as-built op te maken. Het as-builtplan dient opgemaakt te worden volgens het GRB-decreet (16/04/2004) art. 13 §3 en §4.

Besluit : gunstig advies, mits voorwaarden:

We verwijzen voor het hydraulisch nazicht naar het advies van Rio-P.

Er dient een gunstig advies te worden bekomen van de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep).

De buffer- en infiltratiegracht dient ingericht te worden volgens de code van goede praktijk Erosiebestrijdingswerken – Hoofdstuk 8 Buffergrachten, waarbij een betonnen tussenschot wordt geconstrueerd met knijpopening en overloop.

De doorvoerleiding van de gracht naar de bestaande riolering dient volgens de code van goede praktijk – versie 2012 een minimale afmeting van d400mm te hebben.

De aanleg van deze gracht dient in overleg te gebeuren met de stad Ninove.

De verkavelaar moet zijn aanvraag aanvullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn.

De verkavelaar dient attesten aan te vragen bij de nutsmaatschappijen dat de bestaande voorzieningen in de Brakelsesteenweg en de Geraardsbergsesteenweg voldoen voor de bijkomende wooneenheden.

Eventuele of noodzakelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen ten gevolge van de bijkomende wooneenheden dienen uitgevoerd te worden op kosten van de bouwheer.

De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be.

De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove.

Indien de aanbesteding plaatsvindt na 1 mei 2015, dient het standaardbestek 250 versie 3.1 te worden toegepast.

De breedte van de rijweg dient goedgekeurd te worden door de brandweer.

De zone van de rijweg, greppel en naastgelegen voetpad dient na aanleg en definitieve aanvaarding kosteloos overgedragen te worden aan de stad Ninove via een notariële akte.

Voor het materiaal en afmeting voor de betonstraatstenen van de voetpaden wordt een verplicht gebruik opgelegd van grijze betonstraatstenen, type 220 x 110 x 80 mm.

Er dient door de verkavelaar een procedure opgestart te worden om voetweg nr. 9 gedeeltelijk af te schaffen.

Een gedeelte voetweg nr. 9 dient afgeschaft te worden, om reden dat de voetweg wordt opgenomen in de openbare wegenis van de verkaveling.

Vanaf 1-01-2015 is het verplicht om een GRB-conform as-built op te maken. Het as-builtplan dient opgemaakt te worden volgens het GRB-decreet (16/04/2004) art. 13 §3 en §4.

 

Eandis heeft op 20 januari 2015 volgend advies gegeven:

Zonder uw tegenbericht, gelden deze definitieve voorwaarden voor de aanvrager vanaf 26 februari 2015. De loten mogen pas verkocht worden nadat o.a. de financiële verplichting aan ons is voldaan. Bij ontvangst van de betaling, wordt U hiervan in kennis gesteld. De volledige verkavelingsreglementering kunt u raadplegen op www.eandis.be > Publicaties en reglementen> Verkavelingsreglementen.

Voorwaarden overgemaakt aan verkavelaar:

Uitbreiding distributienetten binnen verkaveling

Laagspanningsnet                                                       € 5 652,00 (Vrij van btw)

Openbaar verlichtingsnet                                            € 990,00 (Vrij van btw)

Lage druk gasnet                                                        € 3 690,00 (Vrij van btw)

Uitbreiding distributienetten buiten verkaveling

Elektriciteit forfaitair 8 lot(en) x € 500                         € 4 000,00 (Vrij van btw)

Openbare verlichting                                                  € 4 050,00 (Vrij van btw)

Studiekosten

Elektriciteit                                                                 € 651,28 (21 % btw inbegrepen)

Openbare Verlichting

Palen en armaturen                                                    € 3712,29 (21 % Btw inbegrepen)

Aansluitkosten                                                            € 490,05 (21 % Btw inbegrepen)

Recyclagebijdrage                                                       € 0,52 (21 % Btw inbegrepen)

Totaalbedrag verkaveling                                            € 23 236,14 (Btw inbegrepen)

Patrimonium en overdracht:

De installaties voor openbare verlichting (palen en armaturen) moeten in eigendom worden overgedragen aan de gemeente.

Opmerkingen:

De aansluitingskosten van de individuele woningen zijn niet inbegrepen in deze voorwaarden, zij worden later met de respectievelijke eigenaars afgerekend. De inplanting van de verlichtingspunten is zuiver informatief, de exacte plaats zal voor de uitvoering van de werken worden bepaald in overleg met het gemeentebestuur. Bijkomende kosten die moeten worden gemaakt naar aanleiding van het verplaatsen van bestaande leidingen of installaties, kunnen afzonderlijk worden aangerekend na de vaststelling.

Opmerkingen (nieuwe wegenis):

De perceelsgrenzen en rooilijnen moeten uitgezet zijn en de nieuwe wegenis moet verhard zijn.

De voetpaden mogen nog niet zijn aangelegd. Voor deze verkaveling kunt u als verkavelaar zelf instaan voor het sleufwerk. Voor meer info zie bijlage: 'Korting sleufwerk'. Er dient minstens een vrije, openbare ruimte met een breedte van 1,50 m langs beide zijden van de straat op het openbaar domein tussen de 2 rooilijnen voorzien te worden waarin de leidingen en kabels aangelegd worden. Op het einde van een pijpenkop wordt eveneens een vrije openbare ruimte van 1,5 m voorzien. Zowel bovengronds als ondergronds (tot op een diepte van 1,5 m ten opzichte van het maaiveld) mogen zich geen hindernissen, o.a. fundering, bevinden in deze ruimte. Hieronder wordt tevens begrepen dat de ruimte vrij dient te zijn van bebouwing, bedekking (zoals asfalt, beton, ... ) of beplanting uitgezonderd gras. De vrije, openbare ruimte dient na de aanleg der nutsleidingen een openbaar karakter te behouden en vrij te blijven van alle constructies.

Detailoverzicht te plaatsen openbare verlichting

Standaard openbare verlichting

Aantal: 3

Type paal: SPMH 06,3 RAL XXXX

Type armatuur: LUMA1 40 LED 3000LM 840 R1 ED

Kleur: diepzwart

De gebruikte codes worden in onderstaand overzicht toegelicht. U kunt eveneens het vademecum voor openbare verlichting raadplegen om standaard palen en armaturen op te zoeken a.d.h.v. de opgegeven codes.

Codes Lichtmasten zonder passieve veiligheid

Materiaal: S(G) = Thermisch verzinkt staal -AL = Geanodiseerd aluminium

Afwerking: P = Bedekt met polyesterlaag

Vorm: M = Lichtmast, volledig conisch – S = Lichtmast, met verjonging

Bevestiging: H = Inplantingsstuk - B = Voetplaat

Cijfer: Hoogte van de lichtmast in meter

RAL X of Y: Kleurkeuze mogelijk uit betreffende RAL- kleuren X of Y

X = Kleurcodes 6005,7001,7032,9005,6009,6020,7035,7038,9010,3004

Y = Alle niet X-nummers

Codes Lichtmasten met passieve veiligheid

Materiaal: PA = Passieve veiligheid, thermisch verzinkt - PP = Passieve veiligheid, bedekt met polyesterlaag

Klasse veiligheid: 100 HE 3 = High energy absorbing - Hoogte van de lichtmast in meter

RAL X of Y: Lichtmasten zonder passieve veiligheid

 

Telenet heeft op 2 februari 2015 volgend advies gegeven:

Op uw vraag onderzochten we welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig is om de percelen te kunnen aansluiten. Onze studiedienst stelde een offerte op aan de hand van de liggings- en perceelsplannen. In dit bestek houden we rekening met het aanleggen van nutsleidingen in overleg met andere nutsmaatschappijen. Dit is kostenbesparend en beperkt de hinder. We stemmen de uitvoeringstermijnen dan ook af op de planning van de andere werken. Offerte en voorwaarden

De kostprijs om de percelen aansluitbaar te maken bedraagt €2208,4. Deze offerte blijft 6 maanden geldig vanaf de verzendingsdatum van deze brief. Worden er na de start van de werken nog wijzigingen gevraagd, dan zijn de kosten voor het verplaatsen of wijzigen van de Telenet-installaties ten laste van de aanvrager. Wij kunnen de werken ten vroegste drie maanden na uw akkoord starten. Dat kan pas indien wij over alle noodzakelijke vergunningen beschikken en de factuur betaald is. Worden de werken niet aangevat binnen de geldigheidstermijn van deze offerte, dan vervallen de voorwaarden. Deze offerte omvat niet de kosten van de aftakking naar en de aansluiting van de abonnees zelf. Deze kosten zijn ten laste van de verschillende abonnees.

Verloop van de procedure

Wij bezorgen u een factuur van zodra wij uw ondertekende invulformulier en uw facturatiegegevens ontvangen. Wilt u ons deze dan ook zo snel mogelijk voor akkoord toesturen? Na uw akkoord op onze offerte maken wij een ontwerpplan op basis van uw gegevens. Ook dit plan sturen we u ter goedkeuring op. Na betaling van de factuur sturen we het attest 'Alle voorwaarden voldaan' naar de gemeente en starten wij met de uitvoering van de werken. Wordt de verkavelingvergunning toch niet goedgekeurd, dan legt u deze weigering voor aan Telenet NV. Wij verbinden ons er uitdrukkelijk toe alle bedragen die al betaald zijn, terug te storten.

 

Overwegende dat de percelen volgens de zoneringen van het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem voor de eerste 30 tot 50m gelegen zijn in woongebied met landelijk karakter en daarachter in landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

 

Overwegende dat de aanvraag principieel in overeenstemming kan gebracht worden met de zonering van het gewestplan mits de achterliggende kavels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied uit de verkavelingswijziging gesloten worden;

 

Overwegende dat de percelen niet gelegen zijn in een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan;

 

Overwegende dat enkel de kavels 1 t.e.m. 4 gelegen zijn in de goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling V 1980/26 van 27 februari 1980;

 

Overwegende dat de overige kavels niet gelegen zijn in een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling;

 

Overwegende dat het evenwijdig trekken van de ventweg zoals aangegeven in het advies van de gecoro, moeilijk uitvoerbaar is gezien de eisen van de brandweer over minimale draaicirkels en minimale wegbreedtes;

 

Overwegende dat de ontwerpers hun plannen conform art. 4.3.1.§1, 2e en 3e lid van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, beperkt hebben aangepast en aangevuld naar aanleiding van de (technische) deeladviezen;

 

Overwegende dat het aangewezen is, rekening houdende met de adviezen en aangepast wegenisontwerp, om volgende voorwaarden, opmerkingen en modaliteiten op te leggen aan de verkavelaar wat betreft de zaken van de wegen:

 1. De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove. Indien de aanbesteding plaatsvindt na 1 mei 2015 moet het standaardbestek 250 versie 3.1 worden toegepast.
 2. Voor het materiaal en afmeting voor de betonstraatstenen van de voetpaden wordt een verplicht gebruik opgelegd van grijze betonstraatstenen, type 220 x 110 x 80 mm.
 3. Op kosten van de aanvrager en op aangeven van Eandis moet nieuwe openbare verlichting geplaatst worden.
 4. Op het einde van de ventweg moet de slagboom vervangen worden door buigpalen. Ter hoogte van de grens met het openbaar domein moeten ook buigpalen geplaatst worden zodat er geen directe ontsluiting mogelijk is naar de gewestweg toe vanop het laatste perceel.
 5. Op kosten van de aanvrager en op aanwijzen van de stedelijke dienst verkeer en de lokale politie moet de nodige signalisatie aangebracht worden.
 6. De verkavelaar moet voldoen aan de eisen van de brandweer.

De ganse inrichting dient rechtstreeks en voortdurend bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweerdiensten zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden. Elke toegangsweg dient zo opgevat dat het materieel van de brandweerdiensten erop kan rijden, stationeren en bediend worden. Op deze wegen dient er steeds één rijstrook vrijgehouden waar het stationeren verboden is en die voldoet aan volgende eisen:

- minimale vrije breedte: 4m (8m indien de toegangsweg doodloopt);

- minimale vrije hoogte: 4m;

- minimale draaistraal: 11m aan de binnenkant en 15m aan de buitenkant;

- maximale helling: 6%;

- draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.

 1. Op kosten van de aanvrager en op aangeven van de rioolbeheerder, RioP moet het hoofdrioleringsnet uitgebreid worden. De verkavelaar moet voldoen aan de eisen, lasten en voorwaarden opgelegd door RioP. De verkavelaar moet de geldende reglementering, uitgevaardigd door Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening thans De Watergroep, inzake privéverkavelingen strikt naleven. Voorliggende verkavelingsaanvraag moet aangevuld worden met de stukken vermeld in het verkavelingsreglement op rioleringen.
 2. De buffer- en infiltratiegracht dient ingericht te worden volgens de code van goede praktijk Erosiebestrijdingswerken – Hoofdstuk 8 Buffergrachten, waarbij een betonnen tussenschot wordt geconstrueerd met knijpopening en overloop.
 3. De doorvoerleiding van de gracht naar de bestaande riolering dient volgens de code van goede praktijk – versie 2012 een minimale afmeting van d400mm te hebben. De aanleg van deze gracht dient in overleg te gebeuren met de stad Ninove.
 4. De verkavelaar moet zijn aanvraag aanvullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn en voldoen voor de bijkomende wooneenheden. Eventuele of noodzakelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen ten gevolge van de bijkomende wooneenheden dienen uitgevoerd te worden op kosten van de bouwheer.
 5. De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be.
 6. De wegeniswerken, de rioleringswerken, het waterleidingsnet, het elektriciteitsnet met de openbare verlichting, de TV-distributie, het gasnet en het telefoonnet worden uitgevoerd op kosten en ten laste van de verkavelaar. Deze kosten of lasten mogen niet afzonderlijk of in een afzonderlijke clausule in eventuele verkoopsovereenkomsten verhaald worden op de eventuele kopers van percelen. Deze kosten mogen ook niet op een later tijdstip of afzonderlijk doorgerekend worden aan de eigenaars of kopers van de percelen.
 7. De zone van de rijweg, greppel en naastgelegen voetpad dient na aanleg en definitieve aanvaarding kosteloos overgedragen te worden aan de stad Ninove via een notariële akte.
 8. Na uitvoering van de werken moet de rioleringsinfrastructuur kosteloos aan RioP afgestaan worden. Voor de riolering die over privéterrein loopt dient ook een erfdienstbaarheid gevestigd te worden.
 9. Er dient door de verkavelaar een procedure opgestart te worden om voetweg nr. 9 gedeeltelijk af te schaffen en op te nemen in de openbare wegenis van de verkaveling.
 10. De verkavelaar moet een GRB-conform as-builtplan opmaken zoals bepaald in art. 13 §3 en §4 van het GRB-decreet van 16 april 2004.

 

Overwegende dat door het opleggen van voornoemde voorwaarden en lasten tegemoet gekomen wordt aan de opmerkingen, voorwaarden en lasten van de adviesinstanties;

 

Overwegende dat de goedkeuring van de zaken van de wegen impliceert dat de stad principieel akkoord gaat met voorliggende verkavelingswijziging;

 

Overwegende dat bij het adviseren van de aanvraag tot verkavelingswijziging door het college van burgemeester en schepenen nog verdere voorwaarden en lasten kunnen opgelegd worden over de invulling, bestemming en voorschriften van de percelen en aanhorigheden;

 

Overwegende dat de stedelijke dienst openbare werken in laatste instantie adviseert om de zone braakliggend terrein tussen de aan te leggen wegenis en aansluiting op het openbaar domein van het gewest in te richten als groenzone en kosteloos over te dragen aan de stad Ninove na definitieve aanvaarding van de werken;

 

Overwegende dat de ontwerper op 20 mei 2015 het volgende gemaild heeft: ‘Na contact met de eigenaars, kan ik u meedelen dat zij akkoord gaan het vernoemde perceeltje gratis af te staan aan de stad, samen met de wegenis. U mag dit dus in die zin opnemen in de vergunning.’

 

Overwegende dat deze groenzone voorzien moet worden van bodembedekkers aangezien deze groenvoorziening minder onderhoudsbeurten vergt dan een grasaanleg.

 

Overwegende dat het type van bodembedekkers vastgelegd wordt in overleg met de dienst leefmilieu;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende zaak van de wegen van de aanvraag tot verkavelingswijziging ingediend op 31 december 2014 door Robrecht Cosijn, Echel 90 in 9401 Pollare voor gronden gelegen aan de Brakelse- en Geraardsbergsesteenweg in Voorde, kadastraal gekend als 10e afd, Sie B, nrs 4c, 220b2, c2, d2 en e2 goed te keuren met voornoemde voorwaarden, opmerkingen, lasten en modaliteiten;

 

«VISUM»

Beslist,

 

«Stemresultaat»

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van feit dat er geen bezwaren werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

 

Artikel 2

 

De zaak van de wegen voor de verkavelingsaanvraag ingediend op 31 december 2014 door Robrecht Cosijn, Echel 90 in 9401 Pollare voor gronden gelegen aan de Brakelse- en Geraardsbergsesteenweg in Voorde, kadastraal gekend als 10e afd, Sie B, nrs 4c, 220b2, c2, d2 en e2 wordt goedgekeurd, onder volgende voorwaarden, opmerkingen, lasten, verplichtingen en modaliteiten:

 1. De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove. Indien de aanbesteding plaatsvindt na 1 mei 2015, moet het standaardbestek 250 versie 3.1 worden toegepast.
 2. Voor het materiaal en afmeting voor de betonstraatstenen van de voetpaden wordt een verplicht gebruik opgelegd van grijze betonstraatstenen, type 220 x 110 x 80 mm.
 3. Op kosten van de aanvrager en op aangeven van Eandis moet nieuwe openbare verlichting geplaatst worden.
 4. Op het einde van de ventweg moet de slagboom vervangen worden door buigpalen. Ter hoogte van de grens met het openbaar domein moeten ook buigpalen geplaatst worden zodat er geen directe ontsluiting mogelijk is naar de gewestweg toe vanop het laatste perceel.
 5. Op kosten van de aanvrager en op aanwijzen van de stedelijke dienst verkeer en de lokale politie moet de nodige signalisatie aangebracht worden.
 6. De verkavelaar moet voldoen aan de eisen van de brandweer.

De ganse inrichting dient rechtstreeks en voortdurend bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweerdiensten zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden. Elke toegangsweg dient zo opgevat dat het materieel van de brandweerdiensten erop kan rijden, stationeren en bediend worden. Op deze wegen dient er steeds één rijstrook vrijgehouden waar het stationeren verboden is en die voldoet aan volgende eisen:

- minimale vrije breedte: 4m (8m indien de toegangsweg doodloopt);

- minimale vrije hoogte: 4m;

- minimale draaistraal: 11m aan de binnenkant en 15m aan de buitenkant;

- maximale helling: 6%;

- draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.

 1. Op kosten van de aanvrager en op aangeven van de rioolbeheerder RioP moet het hoofdrioleringsnet uitgebreid worden. De verkavelaar moet voldoen aan de eisen, lasten en voorwaarden opgelegd door RioP. De verkavelaar moet de geldende reglementering, uitgevaardigd door Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening thans De Watergroep, inzake privéverkavelingen strikt naleven. Voorliggende verkavelingsaanvraag moet aangevuld worden met de stukken vermeld in het verkavelingsreglement op rioleringen.
 2. De buffer- en infiltratiegracht dient ingericht te worden volgens de code van goede praktijk Erosiebestrijdingswerken – Hoofdstuk 8 Buffergrachten, waarbij een betonnen tussenschot wordt geconstrueerd met knijpopening en overloop.
 3. De doorvoerleiding van de gracht naar de bestaande riolering dient volgens de code van goede praktijk – versie 2012 een minimale afmeting van d400mm te hebben. De aanleg van deze gracht dient in overleg te gebeuren met de stad Ninove.
 4. De verkavelaar moet zijn aanvraag aanvullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn en voldoen voor de bijkomende wooneenheden. Eventuele of noodzakelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen ten gevolge van de bijkomende wooneenheden dienen uitgevoerd te worden op kosten van de bouwheer.
 5. De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be.
 6. De wegeniswerken, de rioleringswerken, het waterleidingsnet, het elektriciteitsnet met de openbare verlichting, de TV-distributie, het gasnet en het telefoonnet worden uitgevoerd op kosten en ten laste van de verkavelaar. Deze kosten of lasten mogen niet afzonderlijk of in een afzonderlijke clausule in eventuele verkoopsovereenkomsten verhaald worden op de eventuele kopers van percelen. Deze kosten mogen ook niet op een later tijdstip of afzonderlijk doorgerekend worden aan de eigenaars of kopers van de percelen.
 7. De zone van de rijweg, greppel en naastgelegen voetpad dient na aanleg en definitieve aanvaarding kosteloos overgedragen te worden aan de stad Ninove via een notariële akte.
 8. Na uitvoering van de werken moet de rioleringsinfrastructuur kosteloos aan RioP afgestaan worden. Voor de riolering die over privéterrein loopt dient ook een erfdienstbaarheid gevestigd te worden.
 9. Er dient door de verkavelaar een procedure opgestart te worden om voetweg nr. 9 gedeeltelijk af te schaffen en op te nemen in de openbare wegenis van de verkaveling.
 10. De verkavelaar moet een GRB-conform as-builtplan opmaken zoals bepaald in art. 13 §3 en §4 van het GRB-decreet van 16 april 2004.
 11. Bij het adviseren van de verkavelingsaanvraag en de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de weg kunnen door het college van burgemeester en schepenen nog verdere voorwaarden en lasten opgelegd worden over de invulling, bestemming en voorschriften van de percelen en aanhorigheden.
 12. De verkavelaar moet de zone braakliggend terrein tussen de aan te leggen wegenis en aansluiting op het openbaar domein van het gewest inrichten als groenzone en kosteloos overdragen aan de stad Ninove na definitieve aanvaarding van de werken. Deze groenzone moet voorzien worden van bodembedekkers in overleg met de dienst leefmilieu.

 

Artikel 3

 

De stad verbindt er zich toe de gronden waarop de infrastructuur wordt aangebracht kosteloos in het openbaar domein in te lijven en de zorg voor de instandhouding van de uitgevoerde werken na de definitieve aanvaarding op zich te nemen.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

 

Artikel 5

 

Afschrift van deze beslissing wordt verstuurd naar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Ruimte Vlaanderen en naar de verkavelaar.

 

 


Contact informatie