GR20150521 Punt 10. Logistiek/patrimoniumbeheer - onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond op de hoek van de Graanmarkt met de Oude Kaai aan de SHM Denderstreek - goedkeuring (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden, stedelijk beleid en huisvesting van 21 juni 1996 waarbij aan de stad Ninove een toelage werd toegekend voor de verwerving en sloping van de woningen Oude Kaai 4, 6, 14 en Beekstraat 6, 7, 8 en Nederhasseltstraat 222;

 

Overwegende dat in voornoemd ministerieel besluit werd opgenomen dat de stad Ninove op de vrijgekomen gronden een vervangingsproject zal realiseren of laten realiseren dat een 15-tal sociale woongelegenheden zal omvatten;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 februari 1997 waarbij het principe werd goedgekeurd tot onderhandse verkoop van de gronden langs de Oude Kaai aan de sociale bouwmaatschappij “Ons Zonnig Huis”, Keizersplein 20, 9300 Aalst, voor de realisatie van ± 24 appartementen;

 

Overwegende dat de verkoop nog niet is doorgegaan en dat “Ons Zonnig Huis” inmiddels gefusioneerd is met “Veilig Wonen” tot de “sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek”;

 

Overwegende dat de subsidies voor het project Oude Kaai, ten bedrage van BEF 4.533.150, in 1999 aan de stad werden uitbetaald;

 

Overwegende dat de subsidies zullen moeten worden teruggestort als de stad de sociale doelstelling niet nakomt;

 

Gelet op het schattingsverslag van 26 december 2014, opgemaakt door landmeter-expert David Corijn, waarin de waarde van de te verkopen gronden op de hoek Graanmarkt-Oude Kaai, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1179E, werd geschat op € 867.625;

 

Gelet op het opmetingsplan van 25 januari 2015, opgemaakt door landmeter-expert David Corijn, waaruit blijkt dat de te verkopen gronden op de hoek Graanmarkt-Oude Kaai, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1179E, een oppervlakte hebben van 23a 06ca 07dm²;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen een notaris met standplaats te Ninove zal dienen aan te stellen voor de opmaak van een ontwerp van akte en het verlijden van de authentieke akte;

 

Overwegende dat het sociale huisvestingsproject past in de visie van het in opmaak zijnde masterplan OCMW-site;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond op de hoek van de Graanmarkt met de Oude Kaai te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1179E, met een oppervlakte volgens meting van 23a 06ca 07dm², aan de SHM Denderstreek, Heilig Hartlaan 44, 9300 Aalst, voor de realisatie van een sociaal huisvestingsproject, tegen de prijs van € 867.625, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris met standplaats te Ninove aan te stellen voor de opmaak van een ontwerp van akte en het verlijden van de authentieke akte.


Contact informatie