GR20150423 Punt 8. Ruimtelijke ordening - goedkeuring van de zaak van de wegen voor de verkavelingsaanvraag voor gronden gelegen Kwadestraat-Noord in Meerbeke, 4e afd, Sie A, nr 57a3 (publicatiedatum 12/05/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in bijzonder Onderafdeling 5. Zaak van de wegen

art.4.2.25 dat het volgende bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.
Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.”;

 

Gelet op de uitvoeringsbesluiten van bovengenoemd decreet en codex;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, in het bijzonder op art. 3, §4 dat het volgende bepaalt:

“Verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging worden onderworpen aan een openbaar onderzoek, behalve als voldaan is aan alle hieronder vermelde voorwaarden :
1° de kavels waarop de aanvraag betrekking heeft, liggen in een gebied waarvoor een goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg geldt;
2° de aanvraag is in overeenstemming met het voor de kavels geldende plan, vermeld in punt 1°;
3° het voor de kavels geldende plan, vermeld in punt 1°, bevat zowel bestemmingsvoorschriften als voorschriften voor de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies.”;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, in bijzonder op art. 10 dat het volgende bepaalt:

“Als het een vergunningsaanvraag betreft die wegeniswerken omvat als vermeld in artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, neemt de gemeenteraad een gemotiveerd besluit over de zaak van de wegen. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de ingediende bezwaren en opmerkingen.”;

 

Gelet op het verkavelingsreglement voor rioleringen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 juni 2011;

 

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend op 29 december 2014 door Topomar BVBA (Tom Martens), Lepelstraat 77A in 9660 Brakel voor gronden gelegen Kwadestraat-Noord in Meerbeke, kadastraal gekend als 4e afd, Sie A, nr 57A3;

 

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op het verkavelen van een perceel voor één open bebouwing waarbij de toegangsweg, riolering en nutsleidingen met de nodige aanhorigheden moet worden aangelegd;

 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 22 januari 2015 tot 20 februari 2015 geen bezwaarschriften werden ingediend;

 

Overwegende dat volgende interne diensten en externe instanties een advies verleend hebben:

 

a. De stedelijke vrijwillige Brandweer heeft in hun nota van 2 februari 2015 volgend advies verleend:

Op basis van de aangeboden plannen kan de brandweer een gunstig advies verlenen. Het uitgebrachte advies is niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Tevens is het uitsluitend opgesteld in functie van de meegedeelde inlichtingen met betrekking tot de bestaande toestand. Bij eventuele wijzigingen, van welke aard ook, dient de brandweer telkens opnieuw geraadpleegd. De brandweer dient geraadpleegd te worden voor een plaatsbezoek alvorens een nieuw- of vernieuwbouw in gebruik te nemen.

 

b. De stedelijke dienst Openbare Werken heeft op 9 maart 2015 volgend advies gegeven:

Voorliggend verkavelingsdossier werd door ons nagekeken op volgende punten :

1. Rooilijnplan

Er is een rooilijnplan van de Kwadestraat-Noord. De rooilijn wordt correct weergegeven op de plannen.

2. Riolering openbaar domein

Uit onze beschikbare inventarisatieplannen blijkt dat er een riolering ligt in de Kwadestraat-Noord, diameter 400 mm, diepte ongeveer 0,90 m (loop van de buis) onder het maaiveld. Diepte dient ter plaatse gecontroleerd te worden voor aanvang van de werken. Deze riolering is niet aangesloten op een collector. Er dient een gunstig advies te worden bekomen van de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep).

3. Hemelwater

Afkoppeling van hemelwater moet voorzien worden conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

4. Wateroverlast

Volgens de kaart “overstromingsgevoelige gebieden” van het AGIV ligt het perceel in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6° a) opgenomen in art. 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept 'vasthouden-bergen-afvoeren' dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.

5. Nutsvoorzieningen

De verkavelaar dient zijn aanvraag aan te vullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn. De verkavelaar dient attesten aan te vragen bij de nutsmaatschappijen dat de bestaande voorzieningen in Kwadestraat-Noord voldoen voor de bijkomende wooneenheid. Eventuele of noodzakelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen ten gevolge van de bijkomende wooneenheid dienen uitgevoerd te worden op kosten van de aanvrager. De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be.

6. Nuttige info

Bij indienen stedenbouwkundige vergunning, dient :

De aansluiting van de riolering te gebeuren volgens het wettelijk gescheiden stelsel. Afkoppeling van hemelwater voorzien te worden conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. De plaatsing van een septische put is verplicht.

7. Wegenis

De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove. Indien de aanbesteding plaatsvindt na 1 mei 2015, dient het standaardbestek 250 versie 3.1 te worden toegepast. De breedte van de rijweg dient goedgekeurd te worden door de brandweer.

8. As-builtplan

Vanaf 1-01-2015 is het verplicht om een GRB-conform as-built op te maken. Het as-builtplan dient opgemaakt te worden volgens het GRB-decreet (16/04/2004) art. 13 §3 en §4.

Besluit : gunstig advies, mits voorwaarden:

Er dient een gunstig advies te worden bekomen van de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep).

Volgens de kaart “overstromingsgevoelige gebieden” van het AGIV ligt het perceel in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6° a) opgenomen in art. 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept 'vasthouden-bergen-afvoeren' dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.

De verkavelaar dient zijn aanvraag aan te vullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn.

Eventuele of noodzakelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen ten gevolge van de bijkomende wooneenheid dienen uitgevoerd te worden op kosten van de aanvrager.

De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be.

De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove.

Indien de aanbesteding plaatsvindt na 1 mei 2015, dient het standaardbestek 250 versie 3.1 te worden toegepast.

De breedte van de rijweg dient goedgekeurd te worden door de brandweer.

Vanaf 1-01-2015 is het verplicht om een GRB-conform as-built op te maken. Het as-builtplan dient opgemaakt te worden volgens het GRB-decreet (16/04/2004) art. 13 §3 en §4.

 

c. De Watergroep heeft op 13 maart 2015 volgend hydraulisch advies verleend op basis van aangepaste plannen:

In toepassing van het gemeenteraadsbesluit van 23/06/2011 dienen de kosten van het hydraulisch advies door de aanvrager gedragen te worden. De factuur, gericht aan de aanvrager, zal door De Watergroep opgemaakt worden.

Zoneringsplan VMM.

Volgens het zoneringsplan ligt het perceel in een "groene cluster" wat inhoud dat:

Het betreft een collectief te optimaliseren buitengebied. Er is een openbaar rioleringsstelsel aanwezig ter hoogte van uw perceel. Het betreft een gemengd rioleringsstelsel. In de toekomst zal voorzien worden in de aanleg van een openbaar rioleringsstelsel. Het privaat rioleringsstelsel dient te voldoen de eisen gesteld onder punt D.

D. Toetsing van de aanvraag aan het zoneringsplan en rioleringsreglement.

Raadpleging van de plannen openbare riolering geeft aan dat er een riolering in deze straat aanwezig is. Het betreft een gemengd rioleringsstelsel. De riolering is gravitair aangelegd met een diameter 400 in beton. Deze ligt op geringe diepte. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij latere aanleg private riolering. Er is een open gracht ter hoogte van de overzijde van de buurtweg nr 4 (linkerzijde). Er dient niet te worden voorzien in een uitbreiding van het openbaar rioleringsstelsel. Er kan worden voorzien in de aansluiting op deze hoofdriolering. De aansluiting op het openbaar rioleringsnet dient te worden uitgevoerd door De Watergroep. De plannen werden aangepast aan het advies dat eerder werd gegeven en dit in functie van het project Kwadestraat Noord dat is voorzien voor de komende jaren. Er kan voorzien worden in de aanleg van wegenis. Deze werken worden uitgevoerd in eigen beheer van de verkavelaar. Voor aanvang van de werken dient De Watergroep op de hoogte te worden gebracht zodat opvolging van de werkzaamheden mogelijk is. Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de woningen dient voldaan te worden aan het rioleringsreglement en de gewestelijke verordening voor hemelwater alsook aan de eisen gesteld van het zoneringsplan, waarvan hieronder bijkomende uitleg is.

Legende:

DWA: huishoudelijk afvalwater

Grijs water: huishoudelijk afvalwater sanitair (bv. wasmachine, vaatwas, ...)

Zwart water: huishoudelijk afvalwater wc's

RWA: hemelwater

Gescheiden rioleringsstelsel: een dubbel rioleringsstelsel met scheiding van RWA en DWA.

Gemengd rioleringsstelsel: een rioleringsstelsel waar RWA en DWA samen worden afgevoerd.

IBA : individuele behandeling voor afvalwater.

Groene Cluster: collectief te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering aanwezig. Wanneer de stedenbouwkundige aanvraag voor nieuwbouw/verbouwing gelegen is in deze cluster dient het rioleringsstelsel op privaat domein als volgt te worden uitgevoerd.

Volledige scheiding van RWA en DWA tot op de voorste perceelgrens/rooilijn bij aanwezigheid van gracht. DWA-stelsel dient in de toekomst verplicht aangesloten te worden op het nog aan te leggen openbare rioleringsstelsel en dient momenteel te worden aangesloten op de aanwezige gracht, oppervlaktewater of infiltratievoorziening. Het lozen dient verplicht te gebeuren over een individuele voorbehandelingsinstallatie (septische put). Volgende zaken zijn van toepassing.

o Volledige scheiding grijs en zwart water op privaat domein.

o Zwart EN grijs water dient verplicht via een individueel

voorbehandelingsinstallatie (septische put) alvorens in een lozing te voorzien.

o Bij aanleg van het private rioleringsstelsel dient rekening te worden gehouden met mogelijkheid tot afkoppeling van zwart en grijs water. Bij realisatie van een openbare riolering zal de ontkoppeling verplicht plaats vinden.

RWA-stelsel dient conform te zijn met de verordening voor hemelwater én/of voorzien te zijn van.

o Een hemelwaterput van 5.000 liter met overloop naar

• een infiltratievoorziening van liter en een oppervlakte van m2

• een buffervoorziening van liter met een vertraagde afvoer met maximaalledigingsdebiet van 20 I/sec per aangesloten ha.

De overloop van deze voorzieningen RWA-stelsel wordt aangesloten op een gracht, een oppervlaktewater of via infiltratievoorziening.

Er dient in een maximale hergebruik te worden voorzien van het opgevangen

hemelwater voor toepassingen zoals wc's, wasmachine, buiten kraan, uitgietbak, ... Er dienen minimaal XX aftakpunten te worden voorzien.

Het oppervlaktewater van verhardingen (opritten en terras) dient eveneens aangesloten te worden op de infiltratievoorziening of buffervoorziening tenzij zij rechtstreeks kunnen infiltreren in naastgelegen terreinoppervlakte (bv gazon).

De overloop van eventuele toepassingen van bronbemaling dienen te worden aangesloten op een gracht, een oppervlaktewater of een infiltratievoorziening.

De privé riolering dient te worden gekeurd. U kan hiervoor een beroep doen op De Watergroep, SDC Denderstreek.

Rechtstreekse lozingen in geklasseerde waterlopen dienen voorafgaand te worden aangevraagd bij de deputatie van de provincie.

Conclusie: het hydraulisch advies is gunstig.

 

d. De Watergroep heeft op 26 februari 2015 volgend advies gegeven:

Ter hoogte van de vermelde verkaveling is er geen drinkwaterdistributieleiding aanwezig. Een uitbreiding van het drinkwaterdistributienet is noodzakelijk om deze verkaveling te bevoorraden. Voor het opmaken van het ontwerp, wachten wij op de aanvraag van betrokken aanvrager of opdrachtgever. Mogen wij u vragen geen bouwvergunningen af te leveren vooraleer de uitbreiding gerealiseerd is of de verkavelaar een attest van De Watergroep kan voorleggen waaruit blijkt dat hij aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

 

e. De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie heeft in hun brief volgend advies gegeven:

Hogervermeld perceel is gelegen binnen het stroomgebied van waterloop nr. 5.104 van tweede categorie en valt binnen mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Ons inziens zal de geplande verkaveling geen schadelijke invloed hebben op de waterhuishouding in de omgeving indien bij de ontwikkeling ervan de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater worden nageleefd.

 

f. Eandis heeft op 16 januari 2015 volgend advies gegeven:

Zonder uw tegenbericht, gelden deze definitieve voorwaarden voor de aanvrager vanaf 26 februari 2015. De loten mogen pas verkocht worden nadat o.a. de financiële verplichting aan ons is voldaan. Bij ontvangst van de betaling, wordt U hiervan in kennis gesteld. De volledige verkavelingsreglementering kunt u raadplegen op www.eandis.be > Publicaties en reglementen> Verkavelingsreglementen .

Bijlage: Kopie van voorwaarden overgemaakt aan verkavelaar

Uitbreiding distributienetten binnen verkaveling

Laagspanningsnet                                                                   € 680,00 (Vrij van btw)

Openbaar verlichtingsnet                                                        € 187,00 (Vrij van btw)

Lage druk gasnet                                                                    € 697,00 (Vrij van btw)

Uitbreiding distributienetten buiten verkaveling

Elektriciteit forfaitair 1 lot(en) x € 500                                     € 500,00 (Vrij van btw)

Openbare Verlichting

Palen en armaturen                                                                € 1 022,67 (Btw verlegd)

Aansluitkosten                                                                        € 135,00 (Btw verlegd)

Recyclagebijdrage                                                                   € 0,17 (Btw verlegd)

Totaal bedrag verkaveling                                                       € 3221,84 (Btw inbegrepen)

Patrimonium en overdracht:

De installaties voor openbare verlichting (palen en armaturen) moeten in eigendom worden overgedragen aan de gemeente.

Opmerkingen:

De aansluitingskosten van de individuele woningen zijn niet inbegrepen in deze voorwaarden, zij worden later met de respectievelijke eigenaars afgerekend. De inplanting van de verlichtingspunten is zuiver informatief, de exacte plaats zal voor de uitvoering van de werken worden bepaald in overleg met het gemeentebestuur. Bijkomende kosten die moeten worden gemaakt naar aanleiding van het verplaatsen van bestaande leidingen of installaties, kunnen afzonderlijk worden aangerekend na de vaststelling van de noodzaak tot verplaatsing.

Opmerkingen (nieuwe wegenis):

De perceelsgrenzen en rooilijnen moeten uitgezet zijn en de nieuwe wegenis moet verhard zijn.

De voetpaden mogen nog niet zijn aangelegd. Voor deze verkaveling kunt u als verkavelaar zelf instaan voor het sleufwerk. Voor meer info zie bijlage: 'Korting sleufwerk'. Er dient minstens een vrije, openbare ruimte met een breedte van 1,50 m langs beide zijden van de straat op het openbaar domein tussen de 2 rooilijnen voorzien te worden waarin de leidingen en kabels aangelegd worden. Op het einde van een pijpenkop wordt eveneens een vrije openbare ruimte van 1,5 m voorzien. Zowel bovengronds als ondergronds (tot op een diepte van 1,5 m ten opzichte van het maaiveld) mogen zich geen hindernissen, o.a. fundering, bevinden in deze ruimte. Hieronder wordt tevens begrepen dat de ruimte vrij dient te zijn van bebouwing, bedekking (zoals asfalt, beton, ... ) of beplanting uitgezonderd gras. De vrije, openbare ruimte dient na de aanleg der nutsleidingen een openbaar karakter te behouden en vrij te blijven van alle constructies. Detailoverzicht te plaatsen openbare verlichting

Standaard openbare verlichting

Aantal: 1

Type paal: SPMH 06,3 RAL XXXX

Type armatuur: LUMA1 40 LED 3000LM 840 R1 ED Diepzwart

Kleur: diepzwart

De gebruikte codes worden in onderstaand overzicht toegelicht. U kunt eveneens het vademecum voor openbare verlichting raadplegen om standaard palen en armaturen op te zoeken a.d.h.v. de opgegeven codes.

Codes Lichtmasten zonder passieve veiligheid

Materiaal          S(G) = Thermisch verzinkt staal

AL = Geanodiseerd aluminium

Afwerking        P = Bedekt met polyesterlaag

Vorm               M = Lichtmast, volledig conisch

S = Lichtmast, met verjonging

Bevestiging     H = Inplantingsstuk

B = Voetplaat

Cijfer                Hoogte van de lichtmast in meter

Ral X en Y        Kleurkeuze mogelijk uit betreffende RAL- kleuren X of Y

X = Kleurcodes 6005,7001,7032,9005,6009,6020,7035,7038,9010,3004

Codes Lichtmasten met passieve veiligheid

Materiaal          PA = Passieve veiligheid, thermisch verzinkt

PP = Passieve veiligheid, bedekt met polyesterlaag

Klasse veiligheid          100 HE 3 = High energy absorbing

Hoogte van de lichtmast in meter

RAL X of Y        Lichtmasten zonder passieve veiligheid

 

g. Telenet heeft in hun brief van 27 januari 2015 volgend advies gegeven:

Wij zijn nagegaan welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet NV nodig is, om de loten uit uw verkaveling te kunnen aansluiten. Hieruit blijkt dat de nodige infrastructuur al aanwezig is om de distributie van informatie- en communicatiesignalen te verzekeren. Er wordt van ons geen verdere verplichting opgelegd. Deze vaststelling omvat niet de aftak- en aansluitkosten van de abonnee. Deze worden met de latere abonnee verrekend. Aanvragen tot het verplaatsen van apparatuur zullen aan de aanvrager aangerekend worden.

 

Overwegende dat het perceel volgens de zoneringen van het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem gelegen is in woongebied;

 

Overwegende dat de aanvraag principieel in overeenstemming is met de zonering van het gewestplan;

 

Overwegende dat het perceel niet gelegen is in een bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkaveling;

 

Overwegende dat het aangewezen is, rekening houdende met de adviezen, om volgende voorwaarden, opmerkingen en modaliteiten op te leggen aan de verkavelaar wat betreft de zaken van de wegen:

 1. De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove. Indien de aanbesteding plaatsvindt na 1 mei 2015, dient het standaardbestek 250 versie 3.1 worden toegepast.
 2. Op kosten van de aanvrager en op basis van een lichtstudie van Eandis moet een nieuwe verlichtingspaal geplaatst worden.
 3. De verkavelaar moet voldoen aan de voorwaarden en lasten van de rioolbeheerder, zoals vermeld in bovenstaand gunstig advies van RioP.
 4. De verkavelaar moet voldoen aan de lasten en voorwaarden opgelegd door de respectievelijke nutsmaatschappijen. Hij moet zijn verkavelingsaanvraag aanvullen met attesten van de respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat volgende nutsvoorzieningen aanwezig of aangelegd zijn: openbare verlichting, elektriciteit, aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen (Telenet, Belgacom).
 5. De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be
 6. De wegeniswerken, de rioleringswerken, het waterleidingsnet, het elektriciteitsnet met de openbare verlichting, de TV-distributie, het gasnet en het telefoonnet worden uitgevoerd op kosten en ten laste van de verkavelaar. Deze kosten of lasten mogen niet afzonderlijk of in een afzonderlijke clausule in eventuele verkoopsovereenkomsten verhaald worden op de eventuele kopers van percelen. Deze kosten mogen ook niet op een later tijdstip of afzonderlijk doorgerekend worden aan de eigenaars of kopers van de percelen.
 7. Na uitvoering van de werken moet de volledige wegeninfrastructuur en alle nutsleidingen uitgezonderd de riolering kosteloos aan de stad Ninove afgestaan worden.
 8. Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6° a) opgenomen in art. 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept 'vasthouden-bergen-afvoeren' dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.
 9. De verkavelaar moet een GRB-conform as-built opmaken volgens de bepalingen van art. 13 §3 en §4. van het GRB-decreet van 16 april 2004

 

Overwegende dat door het opleggen van voornoemde voorwaarden tegemoet gekomen wordt aan de opmerkingen, voorwaarden en lasten van de adviesinstanties;

 

Overwegende dat de goedkeuring van de zaken van de wegen impliceert dat de stad principieel akkoord gaat met de verkaveling voor één open bebouwing;

 

Overwegende dat bij het adviseren van de verkavelingsaanvraag door het college van burgemeester en schepenen nog verdere voorwaarden en lasten kunnen opgelegd worden over de invulling, bestemming en voorschriften van de percelen en aanhorigheden;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende zaak van de wegen van de verkavelingsaanvraag ingediend op 29 december 2014 door Topomar BVBA (Tom Martens), Lepelstraat 77A in 9660 Brakel voor gronden gelegen Kwadestraat-Noord in Meerbeke, kadastraal gekend als 4e afd, Sie A, nr 57A3 goed te keuren met voornoemde voorwaarden, opmerkingen, lasten en modaliteiten;

 

«VISUM»

Beslist,

 

«Stemresultaat»

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van feit dat er geen bezwaren werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

 

Artikel 2

De zaak van de wegen voor de verkavelingsaanvraag ingediend op 29 december 2014 door Topomar BVBA (Tom Martens), Lepelstraat 77A in 9660 Brakel voor gronden gelegen Kwadestraat-Noord in Meerbeke, kadastraal gekend als 4e afd, Sie A, nr 57A3 wordt goedgekeurd, onder volgende voorwaarden, opmerkingen, lasten, verplichtingen en modaliteiten:

 1. De aanleg van de rijweg dient te gebeuren conform typebestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie) en in overleg met de dienst openbare werken van de stad Ninove. Indien de aanbesteding plaatsvindt na 1 mei 2015, dient het standaardbestek 250 versie 3.1 worden toegepast.
 2. Op kosten van de aanvrager en op basis van een lichtstudie van Eandis moet een nieuwe verlichtingspaal geplaatst worden.
 3. De verkavelaar moet voldoen aan de voorwaarden en lasten van de rioolbeheerder, zoals vermeld in bovenstaand gunstig advies van RioP.
 4. De verkavelaar moet voldoen aan de lasten en voorwaarden opgelegd door de respectievelijke nutsmaatschappijen. Hij moet zijn verkavelingsaanvraag aanvullen met attesten van de respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat volgende nutsvoorzieningen aanwezig of aangelegd zijn: openbare verlichting, elektriciteit, aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen (Telenet, Belgacom).
 5. De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en/of aardgas, inzake <privé-verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen> strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.intergem.be
 6. De wegeniswerken, de rioleringswerken, het waterleidingsnet, het elektriciteitsnet met de openbare verlichting, de TV-distributie, het gasnet en het telefoonnet worden uitgevoerd op kosten en ten laste van de verkavelaar. Deze kosten of lasten mogen niet afzonderlijk of in een afzonderlijke clausule in eventuele verkoopsovereenkomsten verhaald worden op de eventuele kopers van percelen. Deze kosten mogen ook niet op een later tijdstip of afzonderlijk doorgerekend worden aan de eigenaars of kopers van de percelen.
 7. Na uitvoering van de werken moet de volledige wegeninfrastructuur en alle nutsleidingen uitgezonderd de riolering kosteloos aan de stad Ninove afgestaan worden.
 8. Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6° a) opgenomen in art. 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept 'vasthouden-bergen-afvoeren' dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.
 9. De verkavelaar moet een GRB-conform as-built opmaken volgens de bepalingen van art. 13 §3 en §4. van het GRB-decreet van 16 april 2004
 10. Bij het adviseren van de verkavelingsaanvraag en de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de weg kunnen door het college van burgemeester en schepenen nog verdere voorwaarden en lasten opgelegd worden over de invulling, bestemming en voorschriften van de percelen en aanhorigheden.

 

Artikel 3

De stad verbindt er zich toe de gronden waarop de infrastructuur wordt aangebracht kosteloos in het openbaar domein in te lijven en de zorg voor de instandhouding van de uitgevoerde werken na de definitieve aanvaarding op zich te nemen.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

 

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing wordt verstuurd naar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar bij het Agentschap Ruimte Vlaanderen en naar de verkavelaar.


Contact informatie