GR20150423 Punt 1. Politie - personeel - vacantverklaring van de mandaatfunctie van korpschef (datum van publicatie 12/05/2015)

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikelen 48, 50 en 52 (WGP);

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, artikelen 65 t.e.m. 73 (Exodus);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, artikelen VII.III.1 tot VII.III.5, VII.III.10 tot VII.III.13, VII.III.20 tot VII.III.43, VII.III.52 tot VII.III.58, XI.II.17 en XI.II.27 (RPpol);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2002 waarbij de lokale politie Ninove wordt ingesteld op 1 januari 2002;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2002 houdende specifieke statutaire bepalingen met betrekking tot personen aangesteld in bepaalde betrekkingen van de federale politie, de lokale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 december 2003;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de mandaten bij de politiediensten;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, artikelen VII.22 t.e.m. VII.26 (UBPol);

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef;

 

Gelet op de aanwijzing van Catherine de Bolle als commissaris-generaal van de federale politie voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 maart 2012;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 betreffende de vacant verklaring van de mandaatfunctie van korpschef;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2014 betreffende de kennisneming van de brief van 14 mei 2014 van de gouverneur waarbij erop gewezen wordt dat de aanwijzing van een korpschef van politie een verplichting inhoudt;

 

Overwegende dat de vacant verklaring niet is overgemaakt aan de door de minister aangestelde dienst van de federale politie die instaat voor de publicatie van het vacant verklaarde mandaat;

 

Overwegende dat het aangewezen is de mandaatfunctie van korpschef opnieuw vacant te verklaren om daarna over te gaan tot een oproep tot kandidaatstelling met het oog op de aanwijzing van een korpschef voor de lokale politie Ninove, met onmiddellijke indiensttreding;

 

Overwegende dat voor het bepalen van de categorie van het mandaat de personeelsbezetting, uitgedrukt in voltijds tewerkgestelde personeelsleden, dient in aanmerking genomen te worden zoals ze bestaat zes maanden voorafgaand aan de datum van de vacant verklaring;

 

Overwegende dat volgens de berekeningen van het sociaal secretariaat – dienst rapporten de personeelsbezetting op 23 oktober 2014 ten minste 75 doch minder dan 150 voltijds tewerkgestelde personeelsleden omvat;

 

Overwegende dat het een mandaat van korpschef categorie 2 betreft (75 ≤ FTE < 150);

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 betreffende de vacant verklaring van de mandaatfunctie van korpschef wordt ingetrokken.

 

Artikel 2

De mandaatfunctie van korpschef voor de lokale politie Ninove wordt vacant verklaard, met onmiddellijke indiensttreding.

 

Artikel 3

De mandaatfunctie van korpschef voor de lokale politie Ninove is een mandaatfunctie categorie 2.

 

Artikel 4

De selectiecommissie zal bestaan uit:

Voorzitter: burgemeester

Bijzitters:

1° een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste dezelfde categorie als het te begeven mandaat;

2° een bestuurlijke directeur-coördinator of eventueel een gerechtelijke directeur, uit een ander ambtsgebied dan datgene waarin de gemeente waarin het ambt van korpschef wordt begeven, is gelegen of bij gebrek een gewezen bestuurlijke directeur-coördinator;

3° een deskundige die niet behoort tot het betrokken lokaal politiekorps;

4° de gouverneur of de arrondissementscommissaris;

5° de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement;

6° de inspecteur-generaal of de adjunct-inspecteur-generaal;

 

Artikel 5

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef:

 

Samenstelling

Lid

Plaatsvervanger

 

Voorzitter

De burgemeester

Dhr. Michel CASTEUR

Burgemeester van Ninove

Mevrouw Tania DE JONGE

Schepen van Ninove

Bijzitters

Een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste dezelfde categorie

HCP Mariska VAN HOYLANDT Korpschef Berlare/Zele

HCP Gerritjan MAES

Korpschef Wetteren/Laarne/Wichelen

Een bestuurlijke directeur-coördinator of een gerechtelijke directeur, uit een ander ambtsgebied

HCP Karolien DE SMET Directeur-Coördinator Leuven

 

HCP Robin MINTEN     Directeur-Coördinator Limburg

Een deskundige die niet behoort tot het betrokken lokaal politiekorps

Prof. Dr. Els ENHUS

Vakgroep Criminologie Vrije Universiteit Brussel

Dhr. Koen VAN HEDDEGHEM

Diensthoofd veiligheid VVSG

De gouverneur of de arrondissementscommissaris

Dhr. Jan BRIERS

Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

De door de gouverneur aangewezen arrondissementscommissaris

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement

Dhr. Johan SABBE

Procureur des Konings Oost-Vlaanderen

Mevrouw Karine VAN HECKE Afdelingsprocureur Dendermonde

De inspecteur-generaal of de adjunct-inspecteur-generaal

Dhr. François ADAM

Wnd. Inspecteur-generaal

 

Secretaris - staat de commissie bij

Secretaris

Virginia Lippens

Adviseur

 

 

 

Artikel 6

De termijn waarbinnen de kandidaatstelling ontvankelijk kan worden ingediend, wordt bepaald op 45 dagen te rekenen vanaf de dag van de publicatie.

 

Artikel 7

De voorzitter en de bijzitters van de selectiecommissie die geen personeelslid zijn, hebben voor de werkzaamheden in de selectiecommissie recht op een presentiegeld waarvan het bedrag per gepresteerd uur niet meer mag bedragen dan 1/1850ste van het loon van een rijksambtenaar met rang 17. Tevens hebben ze recht op de vergoedingen voor de reis- en verblijfskosten overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de ministeries. Zij worden hiertoe gelijkgesteld met rijksambtenaren van rang 17.

 

Artikel 8

Overeenkomstig artikel 86 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 9

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Federale Politie – Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie – Directie van het personeel.


Contact informatie